E-tjänst

Visselblåsarfunktion – anmäl misstanke om allvarliga missförhållanden

Eskilstuna kommunkoncern har en så kallad visselblåsarfunktion där du anonymt kan anmäla misstankar om allvarliga missförhållanden som sker i ett arbetsrelaterat sammanhang i kommunkoncernen.

Du kan också rapportera misstanke om allvarliga missförhållanden per telefon eller boka ett fysiskt möte med revisions- och konsultföretaget EY. Det kan du göra vardagar klockan 9.00-17.00 på telefonnummer 08-520 597 88.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Visselblåsarfunktionen ska användas om du misstänker allvarliga missförhållanden som sker i arbetsrelaterade sammanhang i Eskilstuna kommunkoncern (kommunen och kommunala bolag), som det finns ett allmänt intresse av att det kommer fram. Exempel på allvarliga missförhållanden som du kan anmäla genom funktionen för visselblåsning:

 • allvarliga avvikelse från interna riktlinjer och regler i tjänsten
 • bedrägeri
 • jäv
 • lagbrott
 • muta
 • olämplig bisyssla
 • stöld
 • annan situation där någon i Eskilstuna kommunkoncern får privat vinning eller fördel på grund av sin anställning

När ska visselblåsarfunktionen inte användas?

Visselblåsarfunktionen är inte till för allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända dig till HR-chef, HR-direkt/HR-funktion eller någon facklig företrädare.

Om du har generella synpunkter och klagomål ska du använda kommunens synpunktshantering Säg vad du tycker.

Om du vill felanmäla något använder du någon av kommunkoncernens e-tjänster för felanmälan.

Vad händer efter anmälan?

 1. Din anmälan tas emot av revisions- och konsultföretaget EY.
 2. EY gör en första bedömning av anmälan och tar fram förslag till vidare hantering, om ärendet ska utredas eller inte.
 3. Bedömningen samt förslag till hantering skickas till kontaktansvariga i kommunen eller det kommunala bolaget. Kontaktansvariga kan inte ta del av din identitet. De tar ställning till EY:s förslag, om ärendet ska utredas eller inte/hanteras på annat sätt.
 4. Om ärendet ska utredas gör EY utredningen. Endast de personer som utreder ärendet får ta del din identitet.
 5. EY sammanställer utredningen i en rapport och skickar till kommunen/det kommunala bolaget. När rapporten har skickats till kommunen/det kommunala bolaget blir den en allmän handling. Handlingen diarieförs och kan begäras ut av allmänheten. Innan handlingen lämnas ut görs en sekretessprövning i enlighet med offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL).
 6. Ärendet hanteras enligt åtgärdsförslag i rapporten från EY.

Du som anmäler misstänkta allvarliga missförhållanden genom visselblåsarfunktionen är skyddad mot repressalier, om du tillhör någon av någon eller några av följande personkategorier:

 1. arbetstagare,
 2. volontärer,
 3. praktikanter,
 4. personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning,
 5. egenföretagare,
 6. personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag, och
 7. aktieägare som är verksamma i bolaget, om verksamhetsutövaren är ett aktiebolag.

Skyddet mot repressalier omfattar även de som eventuellt hjälper dig med rapporteringen samt personer eller företag som har anknytning till dig.

Om du medvetet rapporterar falsk information omfattas du inte av skyddet. Eventuella personer som anmäls via funktionen omfattas inte heller av det skyddet mot repressalier.

Du kan vara anonym när du skickar in din anmälan i visselblåsarfunktionen. Det är dock möjligt att ange kontaktuppgifter om du vill bli kontaktad för att lämna ytterligare information. Du förblir dock anonym mot verksamheten. Notera att bifogade filer inte anonymiseras, till exempel dokument med e-postkonversationer, bilder, skannade dokument, chatloggar och dylikt.

Samtliga arbetsgivare med 50 eller fler arbetstagare måste införa en rapporteringskanal, hädanefter kallad visselblåsarfunktion, enligt lag (2021:980) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen).

Visselblåsarfunktionen finns också för att motverka att allvarliga missförhållanden får fäste i Eskilstuna kommunkoncerns organisation.

Uppdaterad: 31 januari 2024