E-tjänst

Ansök om trafikanordningsplan (TA-plan)

Om du ska genomföra ett arbete på eller i anslutning till kommunens gator, gång- eller cykelvägar som påverkar trafiken, måste du ha en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan).

Arbeten som kräver en TA-plan

I begreppet trafik innefattas gående, cyklister, kollektivtrafik och övrig trafik. Det kan till exempel handla om ett grävningsarbete på en gata, en byggnadsställning på en trottoar eller tillfälliga arrangemang som kräver att man stänger del av gata eller gång- och cykelväg.

Ska du serva brunnar, trafiksignaler, beskära träd bredvid en väg med mera, så behöver du också skicka in en TA-plan och få den godkänd av oss innan du kan börja arbetet.

Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast 10 arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas. Arbete får inte påbörjas innan ansökan har blivit godkänd. Så skicka ansökan i god tid!

Har du frågor?

Kontakta Eskilstuna Direkt eller trafikenheten.

Skicka din ansökan

Du skickar din ansökan till trafikenheten via mejl eller post. Till din ansökan ska du bifoga ritning eller skiss som visar återstående utrymme för gående och cyklister, motortrafik, skyltplacering samt övriga trafikanordningar för arbetets genomförande. 

E-post: trafik@eskilstuna.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trafikenheten
631 86 Eskilstuna

Andra tillstånd som du kan behöva söka

Tänk också på att du behöver ansöka om schakttillstånd om du ska gräva i gatan.
Här finns mer information om hur du söker schakttillstånd.

Ofta behöver du också ansöka om markupplåtelse om du ska utföra arbete på kommunens mark. Det kan handla om att ni behöver ett materialupplag, placering av container, byggsäck eller byggnadsställning. Du gör din ansökan hos polisen.

Hos polisen hittar du ansökningsblanketten för markupplåtelse.

Vad gäller för arbete på väg i Eskilstuna kommun?

Här hittar du anvisningar som gäller specifikt i Eskilstuna kommun när du ska utföra arbete på på väg Pdf, 4 MB..

Trafikenheten

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 11 januari 2024