E-tjänst

Ansök om tillstånd för registreringslotteri

Här ansöker föreningar om att anordna registreringslotteri hos Kultur- och fritidsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Så här ansöker ni om att anordna registreringslotteri

Ladda ner eller skriv ut blanketten nedan. Fyll sedan i den och skicka in den antingen via post eller lämna in den direkt till handläggare på Arenor och friluftsliv. Filer som ska bifogas kan antingen skrivas ut och lämnas in via post eller på plats eller så kan dessa filer skickas via e-post. Se post- och besöksadress och e-postadress nedan.

Föreningen ska tillsammans med ansökan även bifoga:

  • Protokollsutdrag från styrelsesammanträde med beslut om att lotteriansökan ska göras samt vem som är föreningens lotteriföreståndare
  • Föreningens stadgar
  • Förteckning över styrelseledamöter
  • Den senaste verksamhetsberättelsen

Ni ansöker om att anordna registreringslotteri hos Kultur- och fritidsförvaltningen, Eskilstuna kommun. Skicka eller lämna in ansökan tillsammans med ovannämnd information till adress nedan. En registrering kostar 500 kr och betalas in enligt instruktion vid godkänd registrering.

Handläggningstiden är upp till 14 dagar.

Skicka/lämna in ansökan till

Susanne Heldring, Arenor och friluftsliv, Kultur- och fritidsförvaltningen, Eskilstuna kommun
Telefon:
016-710 16 67
E-post: susanne.heldring@eskilstuna.se
Besöksadress: Munktellarenan, Verkstadsgatan 5, Eskilstuna
Postadress: Susanne Heldring, Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna

Vanliga frågor och svar

För att kallas ett registreringslotteri krävs att lotteriet endast tillhandahålls inom den kommun där föreningen är verksam.
Lotterierna får inte tillhandahållas online och får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats, genom ett serviceföretag.

Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.

Det ska alltid finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.

Det är endast en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som får lov att registrera sig för att ordna ett lotteri. Dessutom krävs det att föreningen eller trossamfundet:

  • Enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet.
  • Bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål.
  • Inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak.
  • För sin verksamhet behöver intäkter från spel (6 kap. 2 § spellagen).

Registreringen gäller upp till fem år och ger föreningen tillstånd att arrangera lotterier för högst 33 1/3 prisbasbelopp.

SCB:s webbplats - få information om aktuellt prisbasbelopp

En kontant vinst får högst vara ett prisbasbelopp. Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i lotteriet.

En ideell förening behöver inte ha tillstånd att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område, då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster.

Vidare kan en ideell förening anordna lotterier utan tillstånd i samband med mässor eller marknader. Kraven är då att insatserna och vinsterna är låga (2019 gäller följande, baserat på prisbasbeloppet: insats 11,63 kr och högsta vinst 775 kr) samt att man bara kan vinna varor.

Det är Spelinspektionen (Lotteriinspektionen bytte 2019 namn till Spelinspektionen) som ansvarar för licenser att tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål. Kommunen ansvarar bara för registreringslotterier.

Spelinspektionens webbplats - kommunala lotterier

Uthyrningen - Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 8.00-12.00, kl. 13.00-16.00
Fredag kl. 8.00-12.00, kl. 13.00-15.00

Uppdaterad: 26 mars 2024