E-tjänst

Ansök om samarbetssamtal vid separation eller skilsmässa

Samarbetssamtal är ett kostnadsfritt, frivilligt samtal för föräldrar som är på väg att separera, eller som inte längre bor tillsammans.

Om ni som föräldrar har svårt att komma överens och/ eller kommunicera i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning kan ni ansöka om samarbetssamtal. Syftet med samtalen är att ni ska kunna samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem, som ni båda kan acceptera. Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. En förutsättning är att ni båda två är villiga att delta.

Du som har för avsikt att vända dig till domstolen för en stämningsansökan avseende barns vårdnad, boende och/eller umgänge måste enligt lagen delta i informationssamtal, för att domstolen ska ta upp stämningsansökan.

För att ansöka om samarbetssamtal via e-tjänsten behöver du e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kan du ringa Familjerätten istället. När du skickat in ansökan via e-tjänsten skickas ett mejl till den andra föräldern om att godkänna uppgifterna som du angett.

Så fungerar samarbetssamtal

Samarbetssamtalen leds av en eller två familjerättssekreterare. Först träffar familjerättssekreterarna er var för sig. Efter de enskilda samtalen träffas alla och samtalar tillsammans. Om ni är eniga kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Familjerätten kan även skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge.

Efter ansökan

När du skickat in ansökan skickas ett mejl till den andra föräldern om att godkänna uppgifterna som du angett. Familjerätten behandlar er ansökan först när ni båda har godkänt uppgifterna. Därefter kontaktar vi er.

 • Svar:

  Att ha vårdnaden innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och sitt behov av omvårdnad och trygghet tillgodosett. När barnet fyller 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare.

 • Svar:

  Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. Är föräldrarna ogifta när barnet föds är det mamman som är ensam vårdnadshavare. I samband med att faderskapet bekräftas på Familjerätten kan en anmälan göras att vårdnaden ska vara gemensam.

  Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i större och viktigare frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation ska bo lika mycket hos båda föräldrar. Föräldrarna ska försöka hitta den boendeform som är bäst just för deras barn.

 • Svar:

  Om du och mamman kommer överens om att vårdnaden ska vara gemensam och om ni inte har gjort någon ändring i vårdnaden tidigare så går det att göra en anmälan till Skatteverket att vårdnaden ska vara gemensam i fortsättningen. Det krävs också att ni båda är svenska medborgare.

  Om ni är överens men tidigare har gjort någon ändring i vårdnaden och/eller inte är svenska medborgare båda två går det att ansöka till Familjerätten att få ett avtal om vårdnaden upprättat. Om ni inte är överens finns möjligheten att få saken prövad av domstol. Du rekommenderas att försöka komma överens genom samarbetssamtal på Familjerätten innan en ansökan till domstol eventuellt görs

 • Svar:

  Samarbetssamtal är ett erbjudande och sker frivilligt. Båda föräldrarna ska vilja försöka komma överens om vårdnad, boende och umgänge för sina barn. Det går inte att tvinga någon till sådana samtal.

 • Svar:

  Föräldrar som inte kommer överens om vårdnads-, boende- och umgängesfrågor för sina barn kan ansöka om hjälp hos domstol för att få ett beslut i frågan. Domstolen ska se till att frågor om vårdnad, boende- och umgänge blir ordentligt utredda innan domaren beslutar i ärendet. Begäran om yttrande inhämtas från Familjerätten. Familjerätten utreder vad som kan vara barnets bästa och lämnar utredning med förslag till domstolen.

 • Svar:

  Det är barnet som har umgängesrätt med sin förälder, inte tvärtom. När föräldrar fattar beslut om umgänget ska hänsyn tas till barnets behov och vilja. Barnet får inte fara illa vid umgänget.

Familjerätten

Telefon:

 • 016-710 10 00

  Telefontider: Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 10.00–12.00. Torsdag kl. 13.00–15.00.

  Stängt: torsdag 18 april, torsdag 25 april, torsdag 23 maj, torsdag 20 juni, torsdag 27 juni

Besöksadress

Postadress

631 86 Eskilstuna

Uppdaterad: 5 maj 2023