E-tjänst

Ansök om längre utlandsvistelse för skolpliktiga elever

Barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt enligt skollagen. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år och gäller tills det att barnet har gått ut årskurs nio.

Om vårdnadshavaren kommer arbeta eller studera utomlands kan man ansöka om att fullgöra skolplikten på annat sätt eller om vistelsen är längre än 6 månader att skolplikten ska upphöra.

Ansvaret för att skolplikten är delat mellan vårdnadshavare, huvudman och kommunen

  • Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till skolan och för att uppmana barnet till att delta i utbildningen.
  • Huvudmannen för den skola där en elev är inskriven ska se till att eleven fullgör sin skolgång.
  • Hemkommunen ansvarar för att skolpliktiga barn får den utbildning de har rätt till.

Eleven ska närvara i skolan om det inte finns ett giltigt skäl att utebli. Ett giltigt skäl att utebli kan vara en beviljad ledighet eller sjukdom. Det är skolan som bedömer om en frånvaro är giltig eller inte.

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolplikt och detta beror på att vårdnadshavare inte har gjort vad den är skyldig att göra, får kommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Ett föreläggande får förenas med vite.

Skolverkets information om vad kan kommunen göra om en elevs vårdnadshavare inte ser till att eleven kommer till skolan

Skollagen om skolplikt och rätt till utbildning

Olika former av utlandsvistelser

Om vårdnadshavare kommer arbeta/studera utomlands mindre än 6 månader och eleven då kommer att gå i skola där, ska vårdnadshavare ansöka om att fullgöra skolplikten på annat sätt.

För att skolplikten ska fullgöras på annat sätt behöver:

  • skolan i utlandet vara ett fullgott alternativ till den utbildning som barnet skulle ha fått i Sverige,
  • behovet av insyn i verksamheten kunna tillgodoses och
  • synnerliga skäl finnas.

Beslut fattas av enhetschef på myndigheten. Medgivande kan gälla högst ett år i taget.

Om vårdnadshavare kommer arbeta/ studera utomlands längre än 6 månader och eleven då kommer att gå i skola där, ska vårdnadshavare ansöka om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands.

Följande handlingar måste bifogas

  • flygbiljetter, boardingpass
  • intyg från skolan utomlands
  • intyg från arbetsgivare utomlands

De dokument som inte kan lämnas in i förväg ska skickas in i efterhand till skolpliktsbevakning@eskilstuna.se

Beslut fattas av enhetschef på myndigheten.

Om en skolpliktig elev flyttar utomlands ska detta anmälas till Skatteverket innan avresa.

När anmälan om flytt från Sverige har godkänts av Skatteverket utvandras eleven och skolplikten upphör. Anmälan görs även om eleven ska vara borta längre än 12 månader.

Uppdaterad: 20 februari 2024