Eskilstuna kommun
E-tjänst

Ansök om längre utlandsvistelse för skolpliktiga elever

Barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt enligt skollagen. Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år och gäller tills det att barnet har gått ut årskurs nio.

Utlandsvistelse kortare än 6 månader

Om vårdnadshavare kommer arbeta/studera utomlands mindre än 6 månader och eleven då kommer att gå i skola där, ska vårdnadshavare ansöka om att fullgöra skolplikten på annat sätt.

Ansökan ska göras minst två månader innan avresa och ska skickas till:

Registrator
Barn- och utbildningsförvaltningen
631 86 Eskilstuna

För att skolplikten ska fullgöras på annat sätt behöver:

  • skolan i utlandet vara ett fullgott alternativ till den utbildning som barnet skulle ha fått i Sverige,
  • behovet av insyn i verksamheten kunna tillgodoses och
  • synnerliga skäl finnas.

Beslut fattas av skolchef på delegation från Grundskolenämnden. Medgivande kan gälla högst ett år i taget.

Utlandsvistelse längre än 6 månader

Om vårdnadshavare kommer arbeta/ studera utomlands längre än 6 månader och eleven då kommer att gå i skola där, ska vårdnadshavare ansöka om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands.

Anmälan ska göras minst två månader innan avresa och ska skickas till:

Registrator
Barn- och utbildningsförvaltningen
631 86 Eskilstuna

Följande handlingar måste bifogas

  • flygbiljetter, boardingpass
  • intyg från skolan utomlands
  • intyg från arbetsgivare utomlands

De dokument som inte kan lämnas in i förväg ska skickas in i efterhand till skolpliktsbevakning@eskilstuna.se

Flytt utomlands

Om en skolpliktig elev flyttar utomlands ska detta anmälas till Skatteverket innan avresa.

När anmälan om flytt från Sverige har godkänts av Skatteverket utvandras eleven och skolplikten upphör. Anmälan görs även om eleven ska vara borta längre än 12 månader.

Delat ansvar för skolplikten

Ansvaret för att skolplikten fullgörs är tredelat mellan barnets vårdnadshavare, huvudman och hemkommun. Skolplikten innebär att man inte kan få längre ledighet för att vistas utomlands. Läs mer om skolplikt i skollagen.

Uppdaterad: 31 mars 2022