E-tjänst

Ansök om landsbygds­utvecklings­bidrag

Lokala föreningar som är verksamma på landsbygden inom Eskilstuna kommun har möjlighet att söka bidrag till utveck­lings­insatser och projekt som stimulerar lokalt inflytande och samarbete för att på sikt utveckla landsbygden.

Bidraget är möjligt att söka en gång per år. Ansökningstiden är 1 september till 30 november.

Kriterier för landsbygdsutvecklingsbidrag

Syftet med landsbygdsbidraget är att stimulera till närdemokrati och utveckling av
landsbygden inom Eskilstuna kommun.

Lokala utvecklingsgrupper och föreningar i Eskilstuna kommun som är verksamma på landsbygden med målsättning att stimulera lokalt inflytande och samarbete och på sikt utveckla bygden. Utvecklingsgruppen ska vara en formellt bildad förening eller ingå som en del av en förening.

  • Landsbygdsbidraget kan sökas för att stärka lokalt engagemang för utveckling av bygden.
  • Bidraget kan användas till att täcka administrativa kostnader som porto,
    hemsideutveckling, annonsering, materialkostnader, lokalhyra eller förtäring.
  • Bidraget kan också sökas till speciella projekt eller utvecklingsinsatser i bygden.
  • Bidraget kan avse arrangemang, marknadsföringsinsatser eller andra aktiviteter i syfte att utveckla bygden.
  • Bidraget syftar dels till att stärka redan pågående utvecklingsarbete och dels till att stimulera nya initiativ.

Bidrag lämnas inte till:

  • verksamhet som syftar till att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.
  • verksamhet som innebär investeringar i fossil energi.
  • aktör som inte står bakom den demokratiska rättsstatens principer och de mänskliga rättigheterna.

Maxbelopp för ansökan är 10 000 kronor per förening och år. Totalt kan max 75 000 kronor beviljas per år. Om det totala ansökningsbeloppet överskrider 75 000 kronor ska bidraget i första hand fördelas lika mellan alla bidragsberättigade sökande som sökt medel för löpande kostnader. Om någon ansökning gäller en särskild utvecklingsinsats kan avsteg göras, och denna ansökan beviljas ett högre belopp, i samråd med Eskilstuna kommuns landsbygdsråd.

Ansökan om landsbygdsbidrag lämnas på särskild blankett. Observera att stöd endast betalas ut till föreningens officiera post- eller bankgirokonto.

Redovisning av föreningens verksamhet lämnas i form av årsredovisning där mottaget belopp ska redovisas. Ytterligare krav på redovisning kan lämnas som villkor vid beviljandet av bidraget.

Kommuners befogenheter regleras av kommunallagen (2017:725) och dess
bestämmelser om kommunala kompetensen. Enligt kommunallagen får bidrag delas ut till föreningar som arbetar för lokalmedborgarnas allmänna intresse och har en särskild anknytning till kommunens geografiska område. Därtill ska alla ansökningar behandlas lika på objektiv grund.

Marina Yngveson

Utvecklare

Telefon:

Uppdaterad: 4 december 2023