E-tjänst

Ansök om insatser enligt LSS

Här kan du ansöka om olika typer av stöd till personer med funktionsnedsättning, enligt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS. Det finns följande insatser enligt LSS: personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar, bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet.

Vem kan få insatser enligt LSS?

Du kan få insatser enligt LSS om du har något av följande:

 • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder.
 • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som orsakar betydande svårigheter och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Så ansöker du om insatser enligt LSS

Du som ansöker kan vara någon av följande:

 • Den som behöver insatsen, om du är över 18 år. Ungdomar över 15 år kan ansöka själv, men måste ha samtycke av vårdnadshavare. 
 • Företrädare för en person som behöver insatsen.
 • Vårdnadshavare för barnet eller ungdomen som behöver insatsen. Om ni är två vårdnadshavare behöver båda samtycka till ansökan.

Du kan ansöka på tre olika sätt:

Vad händer sedan?

Efter ansökan

 1. Kontakt: En biståndshandläggare kontaktar dig inom tre arbetsdagar via telefon eller brev för att boka ett möte.
 2. Möte: Du träffar biståndshandläggaren som ställer frågor om dina behov.
 3. Utredning: Handläggaren utreder din ansökan och bedömer ditt/ditt barn/ungdoms behov av stöd utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
 4. Beslut: Du får ett skriftligt beslut med bifall, delavslag eller avslag på din ansökan.

Efter beslut

När du har blivit beviljad en eller flera insatser enligt LSS erbjuds du en individuell plan. I planen listas dina beslutade och planerade insatser samt åtgärder från andra än kommunen eller regionen.

 1. En medarbetare från hemtjänsten hör av sig till dig för att boka in ett första möte med inledningssamtal hemma hos dig. På mötet gör du och en kontaktpersonal tillsammans en genomförandeplan som beskriver vad du kan utföra själv och vad du behöver stöd och hjälp med. Hur och när du önskar stöd och hjälp beskrivs också, och tillgodoses så långt det är möjligt.
 2. Du kan behöva lämna nycklar till personalen för att du ska få den hjälp som du har beviljats. Om du bor i lägenhet så kan du även behöva lämna en tagg eller portkod till personalen. All personal som arbetar inom hemtjänsten kan identifiera sig när de kommer hem till dig
 3. Vi vill att du är så delaktig du kan i de insatser du fått beviljat, då vi arbetar hälsofrämjande och rehabiliterande för att du ska kunna förbättra eller behålla dina förmågor. Du får besök av medarbetare från hemtjänsten de tider ni har kommit överens om. Vi meddelar dig i förväg om vi måste ändra tid för vårt besök eller är försenade med mer än 30 minuter.
 4. Tillsynsbesök på natten sker främst via fjärrtillsyn.
 5. Genomförandeplanen följs upp vid förändringar eller var sjätte månad.

Läs mer om hemtjänst.

 1. Välj vem som ska anordna din assistans. Du kan välja mellan något av följande:
  • Anställa assistenter själv och bli din egen assistansanordnare.
  • Kontakta en annan privat assistansanordnare.
  • Anlita Eskilstuna kommun för att få hjälp med att anordna din assistans.
 2. Meddela ditt val till kommunen.
 3. Du eller din assistansanordnare ska skicka in en kopia på uppdragsavtalet mellan dig och assistansanordnaren. Om du väljer en privat anordnare av din assistans ska du även skicka in tillståndsbeviset från IVO. Detta gäller också om du senare väljer att byta anordnare av din assistans. Du kan inte få ersättning för eventuell assistans som har utförts innan uppgifterna inkommit och kontrollerats.
 4. Om du anlitat en assistansanordnare eller själv anställer assistenter ska du också lämna uppgifter som visar den arbetstid som varje assistent har arbetat. Uppgifterna ska lämnas till kommunen månadsvis i efterhand, senast två veckor efter utförd assistans, på blanketten Redovisning av utförd assistans Pdf, 146 kB..

Anställa assistenter själv, bli egen assistansanordnare

Om du väljer att själv vara anordnare och anställa dina assistenter innebär det att du får större valmöjligheter, men också att du måste lägga ner mycket tid på administration. Innan dina assistenter börjar sitt arbete behöver du göra en anmälan till IVO. Du måste också vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.

Anlita privat assistansanordnare

Kommunen får inte rekommendera någon speciell anordnare. På internet finns det information om olika privata assistansanordnare. Privata assistansanordnare måste ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO har ett register över alla assistansanordnare med tillstånd. För att ta del av assistansanordnare som har tillstånd, kan du skicka en begäran till registrator.tillstand@ivo.se

Anlita Eskilstuna kommun som assistansanordnare

Om du vill att Eskilstuna kommun ska utföra din personliga assistans kan du ringa 016-710 10 00 och be att bli kopplad till en enhetschef som ansvarar för utförande/anordnande av personlig assistans.

 1. Arbetshandledare som arbetar med daglig verksamhet kontaktar dig och erbjuder en plats senast inom tre månader efter att du fått beslut om daglig verksamhet.
 2. Du och arbetshandledaren planerar tillsammans din tid i den dagliga verksamheten. Läs om dina rättigheter i daglig verksamhet. Det finns också en inläst text om dina rättigheter i daglig verksamhet.
 3. Du får pengar de dagar du är i den dagliga verksamheten, så kallad habiliteringsersättning.

Om din ansökan avslås

Beslutet går att överklaga. Så här gör du om du vill överklaga ett beslut.

Biståndskontoret

Biståndshandläggare, avgiftshandläggare samt handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Biståndshandläggare äldreomsorgen

Biståndshandläggare funktionshinderområdet och socialpsykiatrin

Telefon:

Besöksadress

Postadress

Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

Öppettider

Måndag-fredag kl. 8.00-16.00
Dag före röd dag och klämdag kl. 8.00-13.00

Uppdaterad: 12 oktober 2021