E-tjänst

Ansök om ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd till din försörjning och livsföring i övrigt. Ekonomiskt bistånd är tänkt som ett stöd till dess att du kan försörja dig själv.

En grundförutsättning är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt. Ekonomiskt bistånd är sista utvägen när du behöver ekonomisk hjälp.

Rätten till ekonomiskt bistånd prövas i regel månadsvis. Du bör därför ansöka månadsvis.

Här kan du hitta generell information om hur ekonomiskt bistånd fungerar och vilka krav som kan ställas på dig.

Du kan bara söka ekonomiskt bistånd en gång per månad.

Vi vill veta vad du tycker om vår service och information

Under april månad önskar vi att du som ansöker om ekonomiskt bistånd besvarar en enkät om vad du tycker om vår service och information. Enkäten hittar du som en länk i e-tjänsten.

Under februari 2023 påbörjar Försäkringskassan utbetaltningar av statligt elstöd till privatpersoner. Din rätt till ekonomiskt bistånd förustätter att ditt behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Utbetalning av elstöd kommer därför som regel påverka din rätt till ekonomiskt bistånd.

Du kan även använda ansökningslänken för att logga in på mina sidor för att kontrollera ditt ärendet.

Ekonomiskt bistånd består av två delar, försörjningsstöd och livsföring i övrigt. Försörjningsstödet är utformat för att täcka dina grundläggande behov, såsom kostnader för mat, kläder och boende. Ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt ska tillgodose kostnader för behov som kan ingå i en skälig levnadsnivå och som uppstår då och då.

Exempel är kostnader för sjukvård, medicin och umgänge med barn. I socialtjänstlagen står det att ekonomiskt bistånd ska garantera att man får en skälig levnadsnivå. En individuell prövning görs för att ta reda vad som är en skälig levnadsnivå för just dig.

Kontoöversikt

Du ska lämna in kontoöversikt när du söker ekonomiskt bistånd för första gången, vid akut ansökan och när vi frågar efter det. På kontoöversikten ska alla dina konton, inklusive fonder och sparkonton, synas. Kontoöversikten kan skrivas ut från din internetbank eller hämtas på din bank. Har du konton på flera banker behöver du skicka in från samtliga. Även om saldot är noll ska du lämna in underlaget.

Uppgifter som ska synas på kontoöversikten:

 • Kontoinnehavare
 • Bankens namn
 • Kontonummer
 • Saldo på varje konto
 • Namn på de olika kontona

Kontoutdrag

Du ska också lämna in ett kontoutdrag från alla dina konton när du söker ekonomiskt bistånd; för första gången, vid akut ansökan och när vi frågar efter det. Har du konton på flera banker behöver du skicka in från samtliga. Även om saldot är noll ska du lämna in underlaget.

Uppgifter som ska synas på kontoutdragen:

 • Kontoinnehavare
 • Bankens namn
 • Kontonummer
 • Perioden för kontoutdraget
 • Händelser och saldo

Din handläggare meddelar vilken period kontoutdraget ska avse.

En handläggare utreder din rätt till ekonomiskt bistånd. Du kallas till ett möte med en handläggare. Ni gör en plan för hur du ska kunna försörja dig. Du får ett beslut på din kompletta ansökan inom 15 arbetsdagar.

Om du lämnat din ansökan med e-tjänsten kan du hitta kontaktuppgifterna till din handläggare på ”mina sidor”

I Eskilstuna kommun sker utbetalningarna av det månadsvisa ekonomiska biståndet i regel omkring den 27:e i månaden. För att utbetalningen ska ske den 27:e behöver ansökan lämnas in runt den 10:e då ansökningarna kräver handläggningstid. Det är viktigt att du lämnar en komplett ansökan i god tid för att undvika försenade utbetalningar.

Om det sker en förändring i din ekonomiska- och/eller familjesituation som kan påverka din rätt till försörjningsstöd ska du omgående meddela oss det. Lämnar du ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan det leda till återbetalning och/eller polisanmälan.

Aktivitetsplikt kan bli aktuellt för dig som får ekonomiskt bistånd till din försörjning. Syftet med aktivitetsplikten är att öka dina möjligheter att komma ut i arbete eller studier. Det är din socialsekreterare som bedömer om du är aktuell för aktivitetsplikt. I det fallet du är aktuell för aktivitetsplikt förväntas du att delta i aktiviteter 20-30 timmar/vecka. Om du utan godtagbara skäl avböjer eller uteblir från aktivitetsplikten, kan din rätt till ekonomiskt bistånd komma att ifrågasättas i enighet med 4 kap 5 § Socialtjänstlagen.

Krav på dig som beviljas ekonomiskt bistånd

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning.

Om du har ekonomiska tillgångar måste du först använda dem till din försörjning innan då kan få ekonomiskt bistånd. Exempel på tillgångar är bil, båt, bostadsrätt, arv, gåvor, sparade pengar på banken och aktier.

Du ska i första hans ansöka om de bidrag och andra eventuella ersättningar som du kan ha rätt till innan du ansöker om ekonomiskt bistånd, exempelvis bostadsbidrag, föräldrapenning och aktivitetsstöd.

 • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
 • Du ska följa din planering.
 • Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till ekonomiskt bistånd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

 • Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
 • Du som inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska i god tid ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.

Ekonomiskt bistånd utgår i regel inte till studerande, eftersom studerande inte står till arbetsmarknadens förfogande, samt kan bekosta sina studier genom andra alternativ i form av studiemedel, det vill säga studiebidrag och studielån. Bidragen är statliga och förväntas ge den enskilde förutsättningar att klara sin livssituation under studietiden.

Ekonomiskt bistånd utgår i regel inte till personer som är 65 år och äldre eller till pensionärer, eftersom pensionärer inte står till arbetsmarknadens förfogande och personer som är 65 år och äldre kan ansöka om pension. Om dina inkomster ändå inte är tillräckliga för att du ska klara din försörjning, finns det istället möjlighet att ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndigheten för att du ska få en skälig levnadsnivå. Det är viktigt att du i god tid ansöker om din pension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd om du planerar att gå i pension.

Om du är gift, sambo eller registrerad partner där en av er är 65 år eller äldre och den andra under 65 år och inte gått i pension, förväntas den som är 65 år och äldre att ansöka om sin pension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Om ni ändå inte klarar er försörjning kan ni eventuellt ha rätt till försörjningsstöd om den personen som är under 65 år uppfyller kraven i övrigt. Ni ska i sådana fall lämna en gemensam ansökan.

Utgångspunkten är att personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden, är underhållsskyldiga gentemot varandra. Ett samboförhållande likställs som ett äktenskapsliknande förhållande vid en ansökan om ekonomiskt bistånd. Detta innebär att du och din partner förväntas lämna en gemensam ansökan om ni är i behov av ekonomiskt bistånd.

Underhållsskyldigheten för gifta och registrerade partners gäller även om din partner bor i en annan kommun eller ett annat land. Underhållsskyldigheten går i regel före den ena partnerns rätt till ekonomiskt bistånd. Det innebär att du som gift/registrerad partner och som har din partner i annan kommun eller utomlands, behöver redogöra för din partners ekonomiska möjligheter att bidra till din försörjning.

Innan du ansöker kan du göra en beräkning på Socialstyrelsen webbplats för att få reda på om du ligger över eller under nivån för försörjningsstöd.

Viktigt att veta

Du måste komma på avtalade möten med din handläggare och du måste följa planeringar som syftar till att du når egen försörjning.

Du som har en handläggare når denne på telefon. Du får en handläggare efter att du lämnat in din ansökan. Har du ingen handläggare och har frågor kontakta oss på telefon 016-710 20 33.

För att på snabbast sätt få din ansökan behandlad söker du genom e-tjänsten.

Du kan också lämna in en pappersansökan. Blanketten finns att skriva ut på länken nedan eller hämta på vår reception på Västermarksgatan 34.

Här kan du skicka frågor till oss


Ange för- och efternamn.

Beskriv ditt ärende.

Enheten för ekonomiskt bistånd

Telefon:

 • Telefontider till handläggare: Måndag-fredag kl. 10.00-11.30

 • Telefontid för nya ärenden: 016-710 20 33
  Måndag till fredag kl. 08.00-16.30 stängt för lunch 12.00- 13.00.

Öppettider

Besöksreceptionen är öppen:
Måndag-fredag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.00-15.30
Besöksytan är öppen för besök:
Måndag-fredag kl. 08.30-16.30

Uppdaterad: 13 mars 2023