E-tjänst

Ansök om bidrag till bostadsanpassning

Bostadsanpassning är åtgärder av fasta funktioner i eller i anslutning till din bostad så att du ska kunna leva så självständigt som möjligt. Ansök om bostadsanpassningsbidrag via blankett. Du kan använda samma blankett för att ansöka om bidrag för reparation, underhåll och besiktning av bostadsanpassning.

Du kan ansöka om bidrag för bostadsanpassning för både enklare åtgärder och större åtgärder. Enklare åtgärder kan vara borttagning av trösklar eller uppsättning av stödhandtag. Större åtgärder i bostaden kan vara breddning av dörrar eller borttagning av badkar. Det kan också vara åtgärder utomhus som ramp och dörrautomatik.

Bidrag kan även beviljas till reparation, underhåll och besiktning av bostadsanpassning i form av teknisk avancerad utrustning.

Nedanstående gäller endast ansökan om bidrag för bostadsanpassning, inte om ansökan gäller reparation, underhåll och besiktning.

  • Ett medicinskt intyg från arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare eller annan medicinsk sakkunnig. Intyget ska beskriva din funktionsnedsättning och vilka konsekvenser den för med sig i din bostad. Gäller ansökan enbart enstaka stödhandtag eller borttagande av trösklar inomhus behövs inget intyg.
  • Om du bor i din bostad tillsammans med någon eller om någon förutom du står på kontraktet behövs också ett medgivande från den personen.
  • Ett medgivande från fastighetsägaren om att du får utföra anpassningen är bra att skicka med, men inte nödvändigt. Du kan få hjälp med det av din handläggare.

Vem kan få bostadsanpassning?

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan få bidrag till bostadsanpassning. Bidraget är personligt och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt.

För att du ska beviljas bidrag krävs att anpassningen är nödvändig och att ditt behov inte går att lösa på lättare sätt, till exempel med hjälpmedel. Du kan inte få bidrag för att åtgärda byggtekniska brister i bostaden. Bidrag ges inte heller till sådant som betraktas som normalt underhåll av en bostad.

Vid flytt och nybyggnation är bidraget begränsat. Bidrag lämnas inte om den nya bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Reparation, underhåll och besiktning av bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag kan även beviljas till reparation, besiktning och underhåll av teknisk avancerad utrustning som exempelvis hissar, dörrautomatik och spol- och torktoaletter som tidigare beviljats som bostadsanpassning. Du får inte bidrag för egna handhavandefel. Tänk på att exempelvis kontrollera om batterier är utbytta i fjärrkontroll, om ström är avstängd eller nödstopp intryckt. Är det en utomhushiss behöver du kontrollera om det är snö, grenar eller dylikt som är orsak till problemen, innan du gör ansökan.

Efter ansökan

  1. Kontakt: Vi skickar ett bekräftelsebrev när vi har tagit emot din ansökan, inom tre arbetsdagar. I brevet finns information om vem som är handläggare. Handläggaren för bostadsanpassningsbidrag kontaktar dig sedan för att ställa frågor via telefon eller boka ett hembesök.
  2. Utredning: Handläggaren utreder din ansökan och bedömer ditt individuella behov av stöd utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222).
  3. Beslut: Du får ett skriftligt beslut med bifall, delvis avslag eller avslag på din ansökan. Beslutet innehåller åtgärd och högsta skäliga belopp som kan betalas ut.

Efter beslut

När du beviljats bidrag till bostadsanpassning

  1. Beställ arbetet med bostadsanpassningen av en hantverkare som du själv väljer. Arbete och anpassning ska utföras på ett fackmannamässigt sätt och följa gällande regelverk. Hantverkare ska vara behörig och ha F-skattsedel. Bidraget kan inte kombineras med ROT-avdrag.
  2. Bidraget för bostadsanpassning ska täcka alla kostnader för beviljade åtgärder och gäller för standardmaterial.
  3. Du får information om hur vi betalar ut bidraget tillsammans med ditt beslut.

Om din ansökan avslås

Beslutet går att överklaga. Så här gör du om du vill överklaga ett beslut.

Avgifter

Inga avgifter tas ut i samband med utredning och hembesök gällande bostadsanpassningsbidrag. Bidraget för bostadsanpassning ska täcka alla kostnader för beviljade åtgärder och gäller för standardmaterial.

Bostadsanpassning biståndskontoret

Handläggare som besvarar frågor och beslutar om bidrag för bostadsanpassning. Handläggarna jobbar i olika områden, se fördelning i Eskilstunakartan.

Telefon:

Uppdaterad: 4 april 2023