Eskilstuna kommun
E-tjänst

Anmäl vattenverksamhet

Här får du information om vad som gäller kring tillstånd och anmälan av vattenverksamhet.

Anmälan till Länsstyrelsen i Södermanland

Du ska göra en anmälan till Länsstyrelsen i Södermanland om du ska utföra någon av följande vattenverksamhet:

  • muddra
  • bygga brygga
  • rensa
  • anlägga en våtmark
  • lägga ner en vägtrumma
  • utvinna värme ur yt- eller grundvatten i ett öppet system. Är systemet slutet (med köldbärarvätska) ska det istället anmälas till miljökontoret.

Om den vattenverksamhet du ska göra också kräver strandskyddsdispens, så kan du söka dispensen hos Länsstyrelsen samtidigt med anmälan om vattenverksamhet. Då finns möjlighet att Länsstyrelsen kan sampröva anmälan och dispens, vilket effektiviserar handläggningen och sänker avgiften för dig.

Ska du anlägga en brygga, leda bort vatten eller påla i ett vattenområde räknas som vattenverksamhet. För vattenverksamhet krävs det normalt tillstånd från miljödomstolen.

Ska du lägga upp muddermassor - anmäl till miljökontoret

Om det uppstår muddermassor på grund av den verksamheten du utfört, och om du vill lägga upp dessa på land behöver du göra en anmälan till miljökontoret.

Muddermassor är avfall kan innehålla miljögifter från båtbottenfärg eller från närliggande vattendrag som transporterar föroreningar från ett större område. Kontakta miljökontoret om du är osäker på om dina muddermassor behöver provtas.

Tänk på att när du lägger muddermassor på land kan det ha stor påverkan på platsen. Det kan under lång tid upplevas som störande för folk som rör sig eller bor i närområdet. Du måste också se till att muddermassorna inte kan rinna tillbaka till vattnet.

Den biologiska mångfalden ska finnas kvar i vatten och på land. Allmänheten ska kunna nå stränderna. Därför får du inte bygga, anlägga bryggor, röja vass eller göra något annat som kan verka privatiserande, närmare än 100 meter från stranden, på land och ut i vattnet. Du kan få dispens från strandskyddet om det finns så kallade särskilda skäl.

Läs mer om strandskydd.

Vill du veta vad lagstiftningen säger om vattenverksamheter står det i Miljöbalken 11 kapitlet samt i Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter med mera.

Du kan läsa om vatten- och skyddsföreskrifter för Hyndevad på Eskilstuna Energi & Miljös webbplats.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 3 maj 2023