Eskilstuna kommun
E-tjänst

Anmäl dagvattenanläggning

Här kan du göra en anmälan om dagvattenanläggning.

Dagvatten och dagvattenanläggning

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från hårdgjorda ytor som till exempel tak, gator och asfalterade ytor.

En dagvattenanläggning är en anläggning som människan har anlagt för att föra dagvatten från ett område till ett annat.

Exempel på dagvattenanläggningar är:

  • anlagda ledningar
  • diken
  • dammar
  • översvämningsytor etc.

Dagvatten kan innehålla tungmetaller, rost och däcksrester från fordon, beläggningsmaterial, olja med mera. Därför behöver dagvattenanläggningen ofta utformas så att dagvattnet kan renas.

En del dagvattenanläggningar ska anmälas

Alla dagvattenanläggningar som tar omhand dagvatten från detaljplanelagt område (exklusive sådan avledning som görs för enbart en fastighets räkning) är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Utöver detta så är en dagvattenanläggning som tar omhand dagvatten från en begravningsplats anmälningspliktig.

Miljökontoret

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 14 april 2022