MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Vattenförsörjning och omhändertagande av avloppsvatten inom kommunen ska lösas på ett sätt som är långsiktigt fungerande för de boende, lämpligt för den aktuella platsen och uthålligt för miljön.
  • Det ska finnas fastställda och aktuella vattenskyddsområden och föreskrifter för de kommunala vattentäkterna. I all kommunalplanering och i beslut som rör verksamhet inom vattenskyddsområden ska hänsyn tas till föreskrifterna.
  • Kommunal VA-försörjning ska tillhandahållas inom fastställt verksamhetsområde.
  • Kommunen ska säkerställa strategiska mark- och vattenområden för en eventuell reservvattentäkt genom vattenskyddsföreskrifter.
  • Vid planering av ny bebyggelse ska hänsyn tas tillden strategiska VA-planeringen, så att resurseffektivitet nås och så att fortsatt exploatering är möjlig utifrån kriterierna i VA-planen. Olika tekniker för VA-hantering tillämpas på olika platser beroende på bland annat markens beskaffenhet.
  • Andelen enskilda lösningar för avloppshantering ska minska.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna