MENY
Eskilstuna kommun

Omvandlingsområden

Omvandlingsområden finns av flera kategorier:

-Från renodlade verksamhetsområde till stadsdel för boende, kontor och verksamheter,

-Från verksamheter till ökande andel handel,

-Från fritidshusboende till permanentboende.

SE Del 2 Grunddrag mark och vattenanvändning: Näringsliv (Handel)

Väster

Den mest genomgripande omvandlingen i en nära framtid handlar om stadsdelen Väster, som på sikt ska bli en stadsdel för boende och verksamheter i integration enligt den så kallade blandstadsprincipen. Det rör sig i Väster om en stadsdel för uppskattningsvis cirka 4 000 boende när färdigutbyggd med tillhörande stadsdelsfunktioner, vid sidan om icke störande verksamheter och kontor.

SE ÄVEN Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvändning: Bostäder och boende

Fritidshusområden

 1938 års semesterlagstiftning gav alla anställda rätt till två veckors semester. Detta gjorde det möjligt för andra samhällsklasser än de välsituerade att skaffa sig sommarstuga. Under 1940-50-talet byggdes de första sommarstugeområdena i kommunen med tomter i attraktiva sjönära lägen. Sundbyvik, Torshälla Huvud , Grundby, Närsjö och Hjälmarskogen utgör exempel på fritidshusområden från denna tid. Stugorna byggdes i de flesta fall av stugägaren själv med hjälp av släkt och vänner. Då var cykeln det vanligaste fortskaffningsmedlet mellan bostaden och sommarstugan. Med tiden upplät kommunen även billiga arrendetomter för dem som ville bygga sig ett fritidshus för rekreation och egen odling. Denna verksamhet var av stor betydelse för folkhälsan med tanke på den stora trångboddhet som rådde i staden vid denna tid. På detta sätt uppläts mark i bland annat Ängsholmen och Sundbyholm vid Mälaren samt Vibyåsen på Åsbymon, i åslandskapet väster om staden. Med tiden har fritidshusområdena permanentats, eftersom de har många av de boendekvaliteter som många efterfrågar som närhet till natur och vatten. Mälarbaden fick tidigt en bofast befolkning och Roxnäs och Torshälla Huvud går nu samma utveckling till mötes. Bebyggelsen längs Mälarstranden och i Lövstavret-Uddaskogen-Amtorp uppfyller numera kriterierna för tätort. Andra fritidshusområden med stor andel fastboende är Sundbyholm, Torsborg, Dalhagen, Näshulta-Österby och Bondeka. I Närsjö, Vibyåsen, Hyndevadstrand, Uvberget, Östra Ängsholmen, Kullersta Sand, Breda Blick, Klinten och Takthagen är tomterna mycket små. Här är permanentboende mindre lämpligt. Andelen fastboende i dessa områden är också liten. Även i framtiden kommer att finnas behov av områden för fritidshusbebyggelse.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna