Eskilstuna kommun

Brand på Årbygatan i Årby

Platsen har spärrats av och det är brandrök i området. Det är viktigt att inte andas in denna och att stänga fönster och dörrar så att röken inte kommer in. Vissa vägar i området är avstängda.
Läs mer och följ händelseutvecklingen på Polisens webbplats.
Uppdaterad: 2023-09-25 kl. 13.20

Beslut om nytt grundvattenskydd för Hyndevadvattentäkt

Den 4 februari 2021 togs beslut om nytt grundvattenskydd för Hyndevad vattentäkt. Här kan du läsa om vad detta innebär och ta del av relevanta dokument.

Nytt grundvattenskyddsområde

Den 4 februari 2021 fattade Kommunfullmäktige i Eskilstuna beslut om att fastställa ett nytt grundvattenskyddsområde för Hyndevad vattentäkt.

Beslutet gäller från den 5 mars 2021 och eftersom det inte överklagades vann det laga kraft vid samma datum.

För befintliga anläggningar och verksamheter börjar föreskrivna förbud och krav på tillstånd att gälla två år efter att dessa skyddsföreskrifter fastställts.

Tillstånd, tillsyn och dispenser

Skyddsföreskrifterna innehåller förbud eller tillståndsplikt för vissa typer av åtgärder eller verksamheter inom grundvattenskyddet. Miljökontoret ansvarar för tillsyn över skyddsföreskrifterna och handlägger tillstånd och dispenser. Miljökontoret hjälper också till om du har frågor om vad som gäller inom skyddszonerna.

Frågor om hur föreskrifter ska tolkas besvaras av miljökontoret via telefon 016-710 10 00 eller e-post miljokontoret@eskilstuna.se

Upphävande av befintligt grundvattenskyddsområde

Den 4 februari 2021 fattade Kommunfullmäktige i Eskilstuna också beslut om att upphäva det grundvattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Hyndevad vattentäkt som var beslutat av Vattendomstolen vid Stockholms tingsrätt 1980. Det beslutet upphävs då det nya grundvattenskyddsområdet vinner laga kraft.

Det nya beslutet överklagades inte och vann laga kraft den 5 mars 2021, vilket innebär att beslutet från 1980 upphävdes samma datum.

Ett beslut vinner laga kraft när det inte längre kan överklagas. Om överklagande har skett av det nya vattenskyddsområdet vinner beslutet inte laga kraft förrän överprövningen är avgjord och överklagandetiden för denna överprövning har löpt ut. Det vill säga när möjligheterna att överklaga är uttömda och ärendet är avgjort.

Här kan du ta del av beslutet att upphäva befintligt äldre grundvattenskyddsområde från 1980 Pdf, 216 kB..

Delgivning av besluten

Besluten delges genom kungörelse i Eskilstuna Kuriren, publicering på kommunens digitala anslagstavla och via Post- och inrikes tidningar. Kungörelseannonsen införs i Eskilstuna Kuriren den 12 februari 2021. Sakägarna, privatpersoner och verksamheter som bor eller verkar inom grundvattenområdet Hyndevad, anses vara delgivna beslutet i och med att kungörelsen har genomförts i Eskilstuna kuriren. Dessutom skickas informationsbrev med bilagda beslut till identifierade sakägare.

Innan vattenskyddsområdet fastställdes och beslut fattades om upphävande av grundvattenskyddsområdet för Hyndevad vattentäkt, genomfördes ett formellt samråd i två steg, först med myndigheter, nämnder och en intresseorganisation och sedan med sakägare (de som äger mark eller innehar särskild rätt till mark inom vattenskyddsområdet).

Samrådsredogörelserna i sin helhet (med personuppgifter) finns tillgängliga hos kommunledningskansliet. Skyddsföreskrifterna har justerats utifrån inkomna synpunkter så långt det är möjligt utan att skyddet för vattentäkten äventyras.

Ersättning enligt 31:a kapitlet i miljöbalken

I samband med samrådet med sakägare, inför fastställelse av beslutet, har Kommunstyrelsen förelagt sakägare om att senast tre månader efter att beslutet har delgivits anmäla anspråk på ersättning eller inlösen av fastighet samt ange yrkanden i de fall de anser att vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna avsevärt försvårar den pågående markanvändningen eller innebär att mark tas i anspråk.

Om anmälan inte inkommit inom den tiden i föreläggandet angivna tiden har rätten till talan förlorats. Det innebär att det inte längre är möjligt att få prövat nya ersättningsanspråk som rör förbud i skyddsföreskrifterna.

Däremot kvarstår rätten till att i ett senare skede anmäla anspråk på ersättning i de fall tillstånd enligt skyddsföreskrifterna vägras eller förenas med villkor som avsevärt försvårar markanvändningen.

Anmälan om ersättningsanspråk bör i första hand lösas genom förhandling med Eskilstuna Energi och Miljö. Om parterna inte är överens kan talan väckas i Mark- och miljödomstolen. Talan ska väckas i domstol senast ett år efter att beslut om nekat tillstånd eller tillstånd, med villkor som enligt sakägare avsevärt försvårar markanvändningen, har vunnit laga kraft.

Om du vill göra en överklagan

Beslutet om nytt vattenskyddsområde och beslutet om upphävande av befintligt vattenskyddsområde kan överklagas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

För sökande (Eskilstuna Energi och Miljö AB) och sakägare ska ett skriftligt överklagande ha inkommit till Eskilstuna Kommun senast den tre veckor efter att kungörelse har införts i ortstidning. Det innebär i detta fall senast den 5 mars 2021.

För de myndigheter (parter som företräder det allmänna) som har rätt att överklaga beslutet gäller istället enligt förvaltningslagen att skriftligt överklagande ska ha inkommit till Eskilstuna kommun senast den 25 februari 2021.

Skicka överklagandet till följande adress:

Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsen
631 86 Eskilstuna

Om överklagandet har inkommit i rätt tid kommer överklagandet och handlingarna i ärendet att skickas vidare till Länsstyrelsen.

I överklagandet ska det framgå:

  • Vilket beslut som överklagas
  • Varför du anser att beslutet är felaktigt
  • Hur du vill att beslutet ska ändras

Uppge diarienummer KSKF/2020:416, ditt namn, person- eller organisationsnummer, dina kontaktuppgifter och inom vilken fastighet i vattenskyddsområdet som du bor eller verkar. Skrivelsen ska vara egenhändigt undertecknad.

Om du har handlingar eller annat som stöder din uppfattning, bör du bifoga kopior på dessa.

I ditt överklagande kan de be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är Länsstyrelsen som bedömer om tiden kan förlängas.

Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Beslutet gäller parallellt med beslutet om ytvattenskyddsområde

Dricksvatten­försörjningen vid Hyndevad vattentäkt baseras på uttag av grundvatten i Strömsholmsåsen från ett flertal uttagsbrunnar. Det naturliga grundvattnet förstärks genom konstgjord infiltration med ytvatten från Hyndevadsån.

Den 27 februari 2014 fastställde Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun ett ytvattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Hyndevad vattentäkt (uttaget ur Hyndevadsån). Det beslutet gäller parallellt med grundvattenskyddsområdet för Hyndevad vattentäkt. Det vill säga, båda besluten måste följas.

Delar av grundvattenmagasinet för vattentäkten ligger inom ytvattenskyddsområdets gräns, främst inom dess tertiära skyddszon. Varken områden med uttagsbrunnar eller infiltrationsbassänger omfattas dock fullt ut av ytvattenskyddsområdet.

Grundvattenskyddsområdet som fastställdes av vattendomstolen vid Stockholms Tingsrätt 1980 har en begränsad utbredning, framför allt åt norr där delar av aktuellt grundvattenmagasin inte omfattas av skyddsområdet. Det var därför viktigt att fastställa ett uppdaterat grundvattenskyddsområde som komplement till ytvattenskyddsområdet.

Här hittar du mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta Eskilstuna direkt

Telefon: 016-710 10 00
E-post: info@eskilstuna.se

Uppdaterad: 29 mars 2023