Här finns information för dig som har egen dricksvattenbrunn.

Analysera ditt vatten

Du som har en egen brunn är själv ansvarig för kvaliteten på dricksvattnet från brunnen. Statens strålskyddsinstitut (SSI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) rekommenderar att du kontrollerar vattnets kvalitet, särskilt om du har en bergborrad brunn. Kontrollera förekomsten av radon, uran och arsenik i vattnet.

Du väljer själv vilket laboratorium du vill använda för analys. På Livsmedelsverket webbplats kan du läsa mer om dricksvatten och hur du går till väga för att provta ditt dricksvatten.

Läs mer om eget brunnsvatten på Livsmedelsverkets webbplats

Kommunen rekommenderar också att du som bor nära en aktiv eller nedlagd deponi eller brandövningsplats kontrollerar förekomsten av PFAS. Det samma gäller om du tar vatten från eller nära Kjulaåsen eller Eskilstuna flygplats.

Om analyserna visar att vattnet inte är drickbart bör du se till att vattenkvaliteten förbättras. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsyn på enskilda brunnar enligt miljöbalken och kan kräva att du som brunnsägaren vidtar åtgärder om dricksvattnet innebär risk för människors hälsa.

 • Använd reningsutrustningar som sänker halterna av radioaktiva ämnen och metaller i vattnet.
 • Använd en radonavskiljare som tar bort radon genom att lufta vattnet.

Läs om radon i dricksvatten.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Fördelarna med att registrera din brunnen är flera:

 • En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.
 • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
 • Kommunen kan ta hänsyn till din brunn när nya översiktsplaner och detaljplaner för ett område tas fram.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen.

Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för utbyggnad av vatten och avlopp och framtida behov av dricksvatten.

Registrera din brunn via ett e-formulär på SGU:s webbplats.

Här hittar du vanligaste frågorna och svaren om PFAS

 • Svar:

  PFAS är ett samlingsnamn för ett stort antal organiska ämnen som innehåller fluor. Det mest kända PFAS-ämnet heter PFOS.

 • Svar:

  PFAS finns i många olika produkter som har använts av både industri och hushåll. De har till exempel använts i vissa typer av brandskum, rengöringsprodukter, beläggningar på non-stick-stekpannor (exempelvis teflon), vattenavstötande kläder, kosmetiska produkter, skidvalla med mera.

  Många av ämnena är nu förbjudna, med de finns fortfarande kvar i miljön.

 • Svar:

  De flesta PFAS- ämnena är mycket svåra att bryta ner. De finns därför överallt i miljön, både i mark, vatten och i vår inomhusmiljö.

  Halterna är ofta låga, men de kan vara högre på vissa platser. Det gäller till exempel i omgivningen runt brandövningsplatser och deponier. Ämnena hittas då oftast både i grundvatten och i ytvatten.

 • Svar:

  De mängder av PFAS vi vanligen får i oss orsakar inte akuta hälsoproblem. PFAS bryts dock ner långsamt och lagras länge i kroppen. Får du i dig PFAS under en lång tid skulle det kunna påverka hälsan på sikt. Riskerna är större för ofödda och nyfödda barn samt små barn, eftersom de är extra känsliga. Det är därför viktigt att få i sig så lite som möjligt.

  Vi får ofta i oss mest PFAS från den mat vi äter och från vår inomhusmiljö. Om vi dricker vatten som har förorenats av PFAS kan intaget bli större. Livsmedelsverket har tagit fram rekommendationer för innehåll av PFAS i dricksvatten.

 • Svar:

  Från den 1 januari 2026 sänks nivån för gränsvärdet i dricksvatten. Gränsvärdet gäller för verksamhetsutövare som i genomsnitt producerar eller tillhandahåller minst 10 m³ dricksvatten per dygn eller försörjer minst 50 personer med dricksvatten. Det är relativt stora anläggningar och privatpersoner med egen brunn omfattas inte av gränsvärdet. Däremot är det ett bra riktvärde för den egna hälsan.

  Så här skriver Livsmedelsverket på sin hemsida om de nya gränsvärdena (9 december 2022):

  ”Att utsättas för PFAS i de mängder som finns i svenskt dricksvatten innebär inte några akuta hälsorisker. Sänkningen av gränsvärdet syftar till att få bort så mycket PFAS ur dricksvattnet som det går och därmed minska mängden PFAS vi får i oss över tid.”

 • Svar:

  I Eskilstuna har förhöjda halter av PFAS hittats i grundvatten och ytvatten runt Eskilstuna flygplats. Tidigare hade Försvarsmakten verksamhet där och det fanns då en brandövningsplats.

  Det finns även förhöjda halter av PFAS i grundvatten vid Lilla Nybys avfallsdeponi och vid en nedlagd deponi i Borsökna.

 • Svar:

  De högsta halterna som har uppmätts i grundvattnet vid olika riskverksamheter i Eskilstuna kommun medför inte en akut hälsorisk. De är lägre än de nuvarande rekommendationerna, men högre än de gränsvärden för producenter av dricksvatten som börjar gälla från den 1 januari 2023.

 • Svar:

  Kontakta Livsmedelsverket eller kommunens samhällsbyggnadsförvaltning för att få råd och tips.

  Livsmedelsverket

  Bor du på eller vid Kjulaåsen så kan du istället kontakta Försvarsinspektören för hälsa och miljö. De har tillsyn över försvarets verksamheter. Den tidigare Flygbasen vid Eskilstuna flygplats är den sannolika källan för PFAS i området.

  Försvarsmakten

  Om halterna är höga kan det vara lämpligt att installera rening. Rening kan till exempel ske med kolfilter eller en mindre omvänd osmosanläggning. Ta kontakt med några leverantörer av produkter för dricksvattenrening för att hitta alternativ som passar din situation. Beskriv ditt problem och ta reda på vilka lösningar som finns. Efter att du installerat rening bör du ta nya prov för att kontrollera effekten av reningen. Kommunen bidrar inte ekonomiskt till reningsåtgärder för enskilda brunnar.

  När du byter reningsfilter behöver du ta hänsyn till att det gamla filtret ska hanteras som farligt avfall.

 • Svar:

  Utredning av misstänkt PFAS-förorenade områden har inletts och pågår fortlöpande i Sverige och i Eskilstuna kommun. Syftet med utredningarna är att hitta och åtgärda områden som kan innebära risker för hälsa och miljön. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att ta många år att genomföra.

  I Eskilstuna kommun är samhällsbyggnadsförvaltningen tillsynsmyndighet och ställer krav vid misstänkt förorening. I det fall att den misstänkta föroreningen kan ha orsakats av försvarets verksamhet är det dock försvarsinspektören för hälsa och miljö som är tillsynsmyndighet.

  Om du har frågor om ett specifikt område i kommunen: kontakta kommunens samhällsbyggnadsförvaltning för mer information om provtagning utförts i närheten.

 • Svar:

  Livsmedelsverket har generell information om PFAS och livsmedel. De har även information om gränsvärden för PFAS i dricksvatten.

  Livsmedelsverket - PFAS - Poly- och perfluorerade alkylsubstanser

  Livsmedelsverket har även information som riktas till bland annat de som har egen brunn.

  Livsmedelsverket - PFAS i dricksvatten och livsmedel - kontroll

  Kemikalieinspektionen har tagit fram en guide riktad till bland annat privatpersoner.

  Kemikalieinspektionen

Har du frågor om din brunn, kontakta en VA-rådgivare (vatten- och avlopp) på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Stefan Sjöberg

VA-rådgivare

Telefon:

Helén Almberg

Miljöinspektör

Telefon:

 • 016-710 19 77

David Aronsson

Miljöinspektör

Telefon:

 • 016-710 18 76

Ida Sundblom

Miljöinspektör

Telefon:

 • 016-710 12 41

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 16 januari 2024