Små avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet.

Små avlopp är de avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det är oftast de fastigheter som ligger på landsbygden eller utanför ett tätbebyggt område som behöver någon form av enskild avloppslösning.

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. För att ditt avlopp ska vara godkänt behöver det finnas ett tillstånd för anläggningen.

Avlopp är tillståndspliktigt

Du behöver söka och få tillstånd innan du inrättar en avloppsanläggning som ska ha wc påkopplad. Ska du inrätta en anläggning utan wc behöver du göra en anmälan innan du får inrätta anläggningen.

Att anlägga ett avlopp utan tillstånd eller anmälan kan leda till att du som fastighetsägare får betala Miljösanktionsavgift.

Kommunen inventerar alla små avlopp

Vi jobbar med att inventera alla små avlopp i kommunen. Hittills har vi inventerat ungefär hälften av kommunens drygt 7000 små avlopp.

Just nu inventerar vi i området norr om den östra delen av Hjälmaren.

Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för att hus med indraget vatten har en godkänd avloppsanläggning.

Varför behöver bristfälliga avlopp åtgärdas?

Bristfälliga avlopp läcker ut näringsämnen som transporteras till sjöar och vattendrag. För mycket näringsämnen kan orsaka övergödning som är ett av de största problemen i Östersjön idag. Även Mälaren har stora problem med övergödning. Främst är det näringsämnena fosfor och kväve som är orsaken till att sjöar och vattendrag växer igen och får återkommande algblomning.

Bristfälliga avlopp innebär även en risk för smitta om dricksvatten eller ytvatten förorenas.

Befintligt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp

För områden där husen ligger tätt kan kommunen ha ett ansvar för vatten och avlopp. De områdena kallas verksamhetsområden och vanligtvis ska alla hus inom området vara anslutna till avloppsnätet.

Nya verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp

När befintlig bebyggelse ska få kommunalt avlopp får fastighetsägaren normalt tre månader på sig att ansluta sitt avlopp efter att Eskilstuna Energi & Miljö AB har gjort klart för anslutning.

Tillsyn inom verksamhetsområde för vatten och avlopp

Kommunen kommer kontrollera att alla fastigheter anslutit sig till det kommunala avloppsnätet. Enskilda avlopp har oftast sämre avloppsrening än kommunens reningsverk och ska därför ansluta sig till kommunens nät.

För de fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet kan fastighetsägare komma att föreläggas om förbud att släppa ut avloppsvatten som inte är tillräckligt renat.

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 16 januari 2024