Slamavskiljare och slutna tankar tankar

Här hittar du information om hur du ska hanterar slamavskiljare och slutna tankar som inte längre används.

Har du ett enskilt avlopp men bestämmer dig för att istället ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet, måste du se till att din avloppsanläggning med slamavskiljare och slutna tankar tas om hand på rätt sätt.

En markbädd eller infiltration som tagits ur bruk får inte belastas med dagvatten. Då kommer de näringsämnen som finns lagrade i sandbädden att läcka ut till sjöar och vattendrag som i sin tur blir övergödda.

Följande alternativ finns för slamavskiljare och slutna tankar som inte längre används:

Utrustning som tas ur bruk ska alltid tömmas på avloppsvatten av Eskilstuna Energi & Miljö AB eller av företag som de anlitat. Efter tömningen grävs utrustningen upp och fraktas bort. Gamla och trasiga tankar ska köras till tippen i Lilla Nyby. Tanken ska då vara rengjord och delad i mindre bitar.

Om du har en modern utrustning, låt täthetsprova den för att sedan sälja den till någon som använder den till att ta hand om avloppsvatten. Det finns flera företag som utför täthetsprovningar, kontakta dem för mer information.

När du tömt utrustningen och gjort rent den kan den användas för att samla upp regnvatten för bevattning på din trädgårdstomt. Det ska finnas ett breddavlopp som går till en stenkista.

Den gamla markbädden eller infiltrationen får inte användas för breddat vatten. Då kommer de näringsämnen som lagrats i bädden läcka ut i miljön.

Om det inte finns någon användning för utrustningen och det skulle innebära stora ingrepp i en uppvuxen trädgårdstomt om den forslas bort kan den ligga kvar på platsen. Då måste utrustningen först tömmas på avloppsvatten och därefter fyllas med sand. Sandfyllningen görs för att undvika att någon förolyckas och ramlar ner i tanken eftersom den med tiden börjar vittra sönder.

En sluten tank kan användas för att samla upp urin eller toalettvatten även om fastigheten anslutits till det kommunala VA-nätet.

De som väljer att ha ett vattenspolande kretsloppsavlopp i kombination med det kommunala VA-nätet får dock i dagsläget stå för kostnaderna för både anslutning, abonnemang och hämtning själv. Miljö- och byggavdelningen gör en prövning av dessa lösningar i varje enskilt fall. Kontakta avdelningen om du är intresserad av denna typ av lösning.

Förutsättningarna för att ha denna avloppslösning i kombination med det kommunala VA-nätet är att:

  • Urinen eller toalettvattnet har hög näringshalt. Extremt snålspolande toaletter ska användas.
  • Urinen eller toalettvattnet hämtas av kommunens entreprenör.
  • Urinen eller toalettvattnet hygieniseras på Sörby gård och sprids därefter på åkermark.
  • Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning godtagit omhändertagandet.

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 16 januari 2024