Sköta avlopp

Här hittar du information om hur du kan gå tillväga när du ser över ditt avlopp.

När du ser över ditt avlopp kan du samtidigt bedöma om ditt avlopp är godkänt eller om det behöver förbättras eller åtgärdas.

Kontakta kommunens samhällsbyggnadsförvaltning om du är osäker på ditt avlopps status eller om du vill göra en ändring av din avloppsanläggning.

När du ser över ditt avlopp, tänk på att:

 • Spola endast ner urin, avföring och toalettpapper i din toalett.
 • Genom att ha en papperskorg bredvid toaletten minskar du risken att föremål som kan skada din avloppsanläggning spolas ner i toaletten.
 • Golvbrunnar i garage får inte ledas till avloppsanläggningen eftersom olja och kemikalier kan förstöra din avloppsanläggning
 • Du som fastighetsägare ansvarar för att din avloppsanläggning inte påverkar människors hälsa eller miljön på ett negativt sätt.
 • Det kan vara tillstånds- eller anmälningspliktigt att göra vissa förbättringsåtgärder och att anlägga en ny anläggning.
 • Du måste ha dokumentation över hur avloppsanläggningen är utförd, exempelvis tillstånd och situationsplan.

Har du en markbaserad reningsanläggning ska du se över det minst två gånger per år. Har du ett minireningsverk ska du istället följa egenkontrollplanen för just din anläggning.

 • Kontrollera att samtliga brunnslock är hela och att de är barnsäkra så att varken barn eller djur kan ramla ner.
 • Kontrollera att T-röret sitter kvar vid utloppet inne i slamavskiljaren. För att reningen ska fungera ska endast avslammat vatten ska ledas vidare från slamavskiljaren till mark- eller infiltrationsbädden.
 • Kontrollera att det inte finns slam i fördelningsbrunnen. För att reningen ska fungera, ta bort slammet och undersök orsaken till varför slam har samlats där.
 • Kontrollera att det inte står vatten i änden på luftningsrören genom att stoppa ner en pinne i röret. Är pinnen blöt eller geggig finns det vatten i luftningsröret vilket kan betyda att bädden inte fungerar som den ska.
 • Håll avloppsanläggningen och marken runt omkring fri från växtlighet som kan skada ledningar och reningsbädd.
 • Fyll på slamavskiljaren med vatten så snart som möjligt efter slamtömningen. På det sättet minskar du risken för slamflykt när vattnet ska renas.

Ansökan om förlängt slamtömningssintervall för slamavskiljare

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för fosforfälla

Slamtömning ska göras av:

 • slamavskiljare
 • minireningsverk
 • slutna tankar

För att underlätta tömningsarbetet har Arbetsmiljöverket bland annat slagit fast att sugslangen inte får dras för hand längre än 10 meter från slambilen.

Kontakta Eskilstuna Energi & Miljö AB för mer information om riktlinjer för slamtömning och hämtning av filtermaterial.

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall för slamavskiljare

Intyg slamavskiljare Pdf, 669 kB.

Vissa kemikalier kan störa den biologiska reningen i avloppsanläggningen. Använd endast miljömärkta disk-, rengörings- och tvättmedel. Tänk på att inte överdosera. Spola inte ner målarfärg, olja, aceton eller andra liknande produkter. Förutom att de är miljöfarliga, kan de även skada din avloppsanläggning.

Mer information om hur du minimerar risken med kemikalier till avloppet.

Kadmium i snus och färg

Kadmium är giftigt för vattenlevande organismer och ska därför inte spolas ner i avloppet. Kadmium finns i vissa röda och gula färgpigment och finns både i olje- och akrylfärg. Kadmium finns även i snus. Genom att ha en papperskorg bredvid toaletten minskar du risken att snus spolas ner i avloppet. Det minskar även risken att andra ämnen som inte hör hemma i avloppet spolas ner i toaletten.

Mer information om hur du tar hand om färger och färgrester.

Silverjoner i sportkläder

Det finns ofta silverjoner, en typ av biocid, i träningskläder för att få en antibakteriell och luktfri effekt. Biocider är alla bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. När plaggen tvättas följer silverjonerna med avloppsvattnet till avloppsanläggningen. Biocider kan skada den biologiska reningen i avloppsanläggningen och är skadliga för vattenlevande organismer. Undvik att använda och tvätta sportkläder med tillsatta biocider.

Mer information om silverjoner i träningskläder.

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 16 januari 2024