Avloppslösningar

Här finns information om olika tekniker och avloppslösningar för dig som har eller ska anlägga ett enskilt avlopp.

Det finns en mängd olika reningstekniker och anläggningar. Det vanligaste är att man har gemensamma rör från wc och övriga vatteninstallationer och leder det till en gemensam avloppsanläggning. Man kan även ha separata rör och leda wc vattnet till en sluten tank. Man behöver då ha någon rening för bad-, disk och tvättvattnet.

Olika tekniker och avloppslösningar för wc och bad-, disk och tvättvatten

Traditionella infiltrationer och markbäddar renar med hjälp av den naturliga jorden eller ett uppbyggt lager av olika grusfraktioner. Markbaserade anläggningar ska alltid ha en slamavskiljare före bädden. Normalt ska slamavskiljaren ha tre kammare och ha volymen 2 m³ för ett hushåll.

I en infiltrationsbädd leds vattnet i ledningar och infiltreras ner i marken till grundvattnet. En infiltrationsbädd ska vara uppbyggd på ett speciellt sätt för att kunna rena avloppsvattnet tillräckligt.

Läs om hur en infiltrationsbädd ska utföras på Naturvårdsverkets webbplats.

Innan du gräver en infiltrationsbädd behöver du gräva en provgrop som är minst 2,5 meter för att dels kunna avgöra avstånd till eventuellt berg och grundvatten och dels för att ta jordprov. Jordprov krävs för att se om marken är lämplig för infiltration samt för att avgöra ytan på bädden.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa om hur du tar jordprov och hur resultatet av jordprovsanalysen ska tolkas.

Infiltrationsbädd klarar normal skyddsnivå för miljöskydd och kan kompletteras med extra fosforreducering då det rådet hög skyddsnivå för miljöskydd.

När du inrättar en infiltrationsbädd behöver du ha anlägga ett grundvattenrör. Nedan finns mer information om grundvattenrör.

Anvisningar för grundvattenrör, små avlopp Pdf, 417 kB.

Olika tillverkare erbjuder så kallade biomoduler som kan användas för att exempelvis få en mindre infiltrationsbädd. Ska du anlägga en infiltrationsbädd med biomoduler ska tillverkarens instruktioner efterföljas när du lägger infiltrationen.

En markbädd är en bädd som är uppbyggd av olika lager med grus i olika storlekar. Den har likt infiltrationsbädden spridarledningar som fördelar avloppsvattnet över bädden, men här finns också en uppsamlingsledning i botten som kan leda bort det vatten som inte infiltreras ner i marken.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa om hur en traditionell markbädd ska utformas.

En markbädd klarar normal skyddsnivå för miljöskydd om utsläppet leds till ett öppet dike som är torrt största delen av året. I diket kan växtligheten ta upp ytterligare en del näringsämnen som markbädden ensam inte klarar av att rena. Markbädden kan kompletteras med extra fosforreducering om det rådet hög skyddsnivå för miljöskydd eller om utsläppet inte kan ske till ett öppet torrt dike.

Om det är svårt att nå skyddsavstånd till omkringliggande brunnar kan markbädden göras tät i botten med en ändamålsenlig gummiduk. Utloppet kan sedan ledas bort till en punkt där avståndet är tillräckligt.

Olika tillverkare erbjuder så kallade biomoduler som kan användas för att exempelvis få en mindre markbädd. Ska du anlägga en markbädd med biomoduler ska tillverkarens instruktioner efterföljas när du lägger markbädden.

Det finns många olika fabriksbyggda inkapslade markbäddar på marknaden. De behöver oftast kompletteras med fosforfällning för att klara av normal skyddsnivå för miljöskydd. Det ska finnas en prestandadeklaration och CE märkning för produkten.

Det finns många olika minireningsverk på marknaden. Minireningsverk drivs av el och det krävs att minireningsverket får service regelbundet för att det ska fungera som avsett. Det är också viktigt att du har kunskap om ditt minireningsverk och följer egenkontrollplanen för att minireningsverket ska fungera optimalt. Det ska finnas en prestandadeklaration och CE märkning för minireningsverk.

Ett minireningsverk har generellt dålig rening av bakterier, virus och mikroorganismer. Finns det vattenbrunnar i närheten kommer extra skyddsbarriärer att krävas, så kallad efterpolering. Det kan vara en markbädd, singelbädd eller en fabrikstillverkad efterpolering. Syftet är att rena ytterligare mikroorganismer samt att vara en extra skyddsbarriär vid eventuellt driftstopp.

Du ska ta prover på det renade vattnet från minireningsverket var tredje år för att garantera funktionen. I ditt tillstånd står det vilka ämnen som ska provtas samt vilka värden som är godkända.

Sluten tank tillåts endast för wc vatten. Det kan också godkännas för både wc- och bdt vatten i undantagsfall i oråden som ska få kommunalt vatten inom kort.

Den slutna tanken ska vara avsedd för avloppsvatten och vara försedd med nivålarm. Vi rekommenderar att den slutna tanken är minst 5-6 m³, men kan godkänna även en mindre volym. Tänk dock på att varje tömning både kostar pengar och påverkar miljön. Vi rekommenderar att du inrättar snålspolande toaletter om du har/ska inrätta sluten tank.

Även gråvattnet behöver genomgå rening. Du behöver ha en slamavskiljare och en efterföljande rening.

  • Infiltration: Slamavskiljaren ska vara minst 1 m³. Infiltrationens yta bestäms av jordens egenskaper, men blir generellt mindre än om även wc-vatten tillförts. Det finns även infiltrationsanläggningar med biomoduler
  • Markbädd: Slamavskiljaren ska vara minst 1 m³. Traditionell markbädd ska vara minst 15 m² för ett hushåll. Det finns även markbäddar med biomoduler samt inkapslade markbäddar för bad-, disk- och tvättvatten.
  • Reningsverk/bdt-boxar ska klara av att ta emot 600 liter vatten per dygn och rena 80 % av BOD7. Det ska finnas relevanta provtagningsresultat som visar reningsverkets/bdt-boxens reningsförmåga.

Torra toalettlösningar med latrinhämtning kräver ingen anmälan eller ansökan till oss. Det är Eskilstuna Energi och Miljö AB som ansvarar för hämtning av latrin. Kontakta dem för ändring i hämtningsintervall och priser.
Läs mer om latriner på Eskilstuna Energi och Miljö ABs webbplats.

Vill du ta hand om ditt toalettavfall själv ska du skicka in en ansökan om dispens för eget omhändertagande av toalettavfall.

Här hittar du blanketten som du fyller i och skickar in till miljö- och byggavdelningen.

Dispensen är personlig och upphör att gälla vid överlåtelse av fastigheten/tomten. Det är viktigt att toalettavfallet hanteras på ett hygieniskt sätt. Du behöver även söka dispens för att hantera askan från förbränningstoaletter.

Där det råder hög skyddsnivå för miljöskydd krävs någon form av extra fosforavlastning. De flesta minireningsverk klarar hög skyddsnivå för miljöskydd då de har inbyggd fosforavlastning. För att klara av att rena 90 % fosfor när det gäller infiltrationsanläggningar behöver anläggningen utrustas med så kallad kemfällning. För markbäddar kan kemfällning eller fosforfälla användas.

Kemfällning

Vid kemfällning tillsätts ett medel till slamavskiljaren. Kemfällningsmedlet gör att det fälls ut mer fosfor i slamavskiljaren. Fosforn blir en del av övrigt slam och tas bort när slamavskiljaren slamtöms. Vid kemfällning behövs en kemfällningsenhet som doserar kemikalierna samt en dunk med kemfällningsmedel. De placeras i anslutning till en vattenkran och många väljer att ha utrustningen under diskbänken eller i tvättstugan. Doseringen sköts automatiskt efter inställningar, men du behöver byta dunk/fylla på med kemikalier vid behov.

Eftersom det fälls ut extra mycket fosfor i slamavskiljaren krävs det att slamavskiljaren är dubbelt så stor än utan kemfällning. Vid ett hushåll är det normala 4 m³ om anläggningen har kemfällning.

Fosforfilter eller fosforfälla

En fosforfälla är en brunn med ett fosforbindande material inuti. Ofta är det en säck med ett filtermaterial. Vid val av fosforfälla ska markbädden göras tät i botten med en duk som är avsedd för det och utloppet ska sedan ledas genom fosforfällan. Det fosforbindande materialet ska bytas med ett visst intervall, vanligtvis vart annat år. Eskilstuna Energi och miljö hämtar säcken med det intervall som står i ditt tillstånd. De hämtar säcken vid anvisad plats, vanligtvis vid infarten. Det är ditt ansvar att lyfta upp säcken och placera den där den ska hämtas. Säcken väger vanligtvis 500 kg så du behöver någon traktor eller liknande för att lyfta den ur brunnen.

Här kan du har enskilt avlopp göra en ansökan om förlängt tömningsintervall för fosforfälla.

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 15 januari 2024