Anlägga nytt avlopp

Här hittar du information om hur du steg för steg ska gå till väga om du vill anlägga ett nytt avlopp på din fastighet.

Handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömning om skyddsnivå i varje enskilt fall. Om förutsättningarna för avloppet klarar kriterierna för normal skyddsnivå kan du utgå från att det råder normal skyddsnivå. I annat fall kommer vi att höra av oss när handläggningen av din ansökan påbörjas.

Olika förutsättningar ger olika skyddsnivåer

Din avloppsanläggning behöver antingen uppnå kraven för normal eller hög skyddsnivå för miljöskydd respektive hälsoskydd. Närhet till ytvatten, naturskyddsområden samt hur du planerar att släppa ut vattnet är faktorer som påverkar skyddsnivån för miljöskydd. Ska avloppsanläggningen ligga nära en sjö kan vi ställa krav för sluten tank för wc vatten. Bedömningen görs efter en rimlighetsavvägning.

Närhet till dricksvattenbrunnar och badplatser är faktorer som påverkar skyddsnivån för hälsoskydd. I skyddsområdet för Hyndevads färskvattenuttag ställer vi dessutom extra höga krav i avseende på hälsoskydd. I den primära skyddszonen tillåts inga avloppsutsläpp.

Handläggaren gör bedömningen om skyddsnivån när en ansökan kommit in. Du kan ringa till oss för att få en generell bedömning av skyddsnivån för miljöskydd på din fastighet.

Skyddsnivån ur hälsoskyddssynpunkt kan du inte se på en karta utan det avgörs i varje enskilt ärende.

Här kan du läsa om riktlinjer Pdf, 1 MB. som gäller för bedömning av skyddsnivåer för små avlopp i Eskilstuna kommun.

Kriterier för normal skyddsnivå för miljöskydd

Reningskrav vid de olika skyddsnivåerna

Kram på reningsgrad vid normal skyddsnivå:

BOD7*: 90%
Totalfosfor: 70%
Totalkväve: Inget krav på rening

Krav på reningsgrad vid hög skyddsnivå:

BOD7: 90%
Totalfosfor: 90%
Totalkväve: 50%

*BOD7 är ett mått på hur mycket lösligt syre som behövs för mikroorganismer att bryta ner organiskt material.

Extra fosforavlastning

I områden med hög skyddsnivå för miljöskydd är den preliminära utgångspunkten att avloppsanläggningen behöver klara högre krav på rening av fosfor och kväve.

Här kan du läsa mer om extra fosforavlastning.

Innan du anlägger ett avlopp på din fastighet måste du undersöka vilka naturliga förutsättningar som kan påverka vilken typ av anläggning som är möjlig på just din fastighet. Med naturliga förutsättningar menas (utöver nivån på rening av fosfor, kväve och BOD) exempelvis jordart, avstånd till grundvattenytan, jorddjup, närhet till dricksvattenbrunnar eller badplatser, behov av medgivande från annan markägare, tillgång till lämplig utsläppspunkt, förekomst av fornminnen eller om platsen för den tänkta anläggningen omfattas av någon typ av naturskydd.

Skyddsavstånd till borrade och grävda brunnar

Även om avloppsvattnet genomgått rening kan det det finnas bakterier och virus kvar i vattnet. Därför får renat avloppsvatten inte släppas ut nära:

 • vattenbrunnar
 • badplatser
 • bergvärmebrunnar

När det renade vattnet har uppehållit sig 2-3 månader i grundvattnet har de allra flesta smittoämnen dött. Eftersom det är svårt att säga när vattnet färdats 2-3 månader i grundvattnet använder vi istället ett generellt skyddsavstånd.

Generella skyddsavstånd mellan dricksvattenbrunn och avloppsutsläpp:

 • Vid avloppsutsläpp med wc krävs ett säkerhetsavstånd på minst 50 meter till dricksvattenbrunn.
 • Vid avloppsutsläpp utan wc krävs ett säkerhetsavstånd på minst 30 meter till dricksvattenbrunn.
 • Vid alla avloppsutsläpp krävs ett säkerhetsavstånd på minst 30 meter till borrad bergvärmebrunn.

Avstånden gäller endast om dricksvattenbrunnen ligger högre i terrängen än avloppsutsläppet. Om avloppsutsläppet sker högre i terrängen än en dricksvattenbrunn behöver skyddsavståndet vara längre. Utsläppspunkten räknas vid den platsen där vattnet tillåts infiltrera i marken.

Faktorer som kan påverka ditt val av anläggning är till exempel:

 • Inköpspris.
 • Driftkostnaderna - vad kommer kostnaderna bli för exempel strömförsörjning, slamsugning, filterbyte, service och provtagning om/när det är aktuellt?
 • Skötsel av anläggningen - behövs till exempel årlig service av fackman, bygger systemet på att du själv exempelvis måste fylla på kemikalier, byta ut filter eller ta hand om avfall?
 • Hur effektivt anläggningen renar såväl smittämnen som fosfor, kväve och BOD7.

För att du ska kunna ta ställning till vilken typ av avlopp som passar just din fastighet bör du begära in uppgifter av de leverantörer du tänker anlita. Efterfråga gärna provtagningsresultat, drift- och skötselanvisningar och uppgifter om kostnader och omfattning av eventuell service.

Prefabricerade anläggningar eller delar av anläggningar som omfattas av europeiska standarder (exempelvis slamavskiljare och minireningsverk) ska vara CE-märkta och ha prestandadeklaration som du ska skicka med i din ansökan.

En sammanställning av avloppsprodukter på marknaden finns i denna Marknadsöversikt.

avloppsguiden.se finns det mer information och råd om avlopp.

Handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen kan inte rekommendera dig vilken anläggning du ska ha eftersom vi är en tillsynsmyndighet. Men innan en ansökan är inlämnad kan vi lämna översiktlig information om vilka typer av anläggningar som kan passa just dig och din fastighet.

Vi kan även ge dig råd utifrån de regler som finns om platsen eller om omgivningen är skyddsvärd, om dricksvattentäkter riskerar att förorenas eller om människors hälsa eller miljön på annat sätt kräver viss förebyggande åtgärd.

Här kan du se en översiktlig lista över vilka olika tekniker och lösningar det finns.

Avloppsanläggningens storlek

Tillståndet för avlopp hör till fastigheten. En avloppsanläggning för ett normalstort hushåll anpassas för fem personer. Även om det bor färre personer i hushållet idag ska anläggningen kunna klara av att en ny större familj kan bo på fastigheten vid eventuellt ägarbyte.

Ska ytterligare en gäststuga kopplas till anläggningen behöver anläggningen göras större för att kunna hantera fler användare.

Om ett garage ska anslutas till avloppsanläggningen får golvbrunnar inte ledas till avloppet. Anledningen är att olja och andra kemikalier kan förstöra avloppsanläggningen.

Om du ska anlägga ett nytt avlopp, eller ändra en befintlig anläggning, behöver du först lämna in en ansökan eller anmäla om ändring. I de fall en wc ska anslutas till avloppsanläggningen behöver du ansöka om tillstånd. Ska endast bdt (bad, disk och tvätt) installationer anslutas till avloppet krävs en anmälan om avlopp. I Eskilstuna kommun krävs även tillstånd för att inrätta en avloppsanläggning för BDT (bad, disk, tvätt) inom Hyndevads vattenskyddsområde

Du behöver inte bedöma om det du ansöker om är en ansökan eller anmälan. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör den bedömningen när du har lämnat in blanketten.

Fyll i och skicka in din ansökan/anmälan tillsammans med de dokument du ska bifoga.

Gör din ansökan eller anmälan här.

Vi kan komma att begära in fler uppgifter efter att vi gjort en första bedömning av din ansökan. Vilka uppgifter det är varierar beroende på valet av avloppsanläggning och förutsättningarna på den aktuella platsen. Bedömning sker i varje enskilt fall.

Läs mer om vad som gäller kring ansökan eller anmälan.

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

När du skickat in din ansökan eller anmälan händer följande:

 • Du får en bekräftelse per e-post eller brev att vi mottagit din ansökan eller anmälan. Kontakta Eskilstuna Direkt (se kontaktuppgifter längst ner på denna sida) om du inte mottagit någon bekräftelse.

 • När vi börjar handlägga din ansökan hör vi av oss till dig om vi saknar några uppgifter eller om något behöver kompletteras. Är ansökan komplett handlägger vi din ansökan eller anmälan och beslutar om godkännande eller avslag. Om vi inte får in de uppgifter vi begärt in kan vi fatta ett beslut om att avvisa din ansökan.

Du har också möjlighet att dra tillbaka din ansökan. Du kommer då att få betala för den handläggningstid vi lagt ned i ärendet

Ett tillstånd upphör att gälla om arbetet med anläggningen inte påbörjats inom två år och slutförts inom fem år.

Kostnad för handläggning

Vi tar ut en avgift för handläggningen av din ansökan eller anmälan. Avgift tas ut även om ansökan avslås, återkallas eller avvisas.Taxan är beslutad i kommunfullmäktige. Hur mycket du får betala står i ditt tillstånd.

Här hittar du information om våra taxor.

Fotografering av arbetet

När anläggningsarbetet har startat ansvarar du för att arbetet fotograferas löpande. Vi behöver få in fotodokumentationen för att kunna bedöma att avloppsanläggningen är inrättad enligt tillståndet.

Använd denna checklista som ett stöd i fotodokumentationen Pdf, 74 kB..

Intyg om installerat avlopp

Avloppsanläggningen ska följa tillståndet och de villkor som är meddelade. När avloppsanläggningen är installerad ska den som är ansvarig för inrättandet fylla i intyget om installerat avlopp. Vi skickar med blanketten intyg för installerat avlopp när din ansökan beviljats och du får ditt beslut.

Blankett intyg för installerat avlopp Pdf, 141 kB..

När anläggningen är klar gör du följande:

 • Kontakta oss för slutbesiktning. Ring gärna den miljöinspektör som är handläggare på ärendet.
 • Skicka in tillhörande kontrollplan med bilderna från anläggningsarbetet.

Beroende på vilken anläggning du gjort kommer vi åka ut på platskontroll eller granska fotodokumentation. I ditt tillstånd står det om anläggningen får tas i drift innan vi slutkontrollerat den.

Vi skickar in underlag till Eskilstuna Energi och Miljö för slamtömning och/eller tömning av sluten tank samt eventuell hämtning av fosforbindande material.

När anläggningen är i drift kommer vi att kontrollera att tillståndet följs genom att bedriva tillsyn. Hur tillsynen bedrivs beror på vilken anläggning du inrättat. Om du inrättat ett minireningsverk kommer vi följa upp att provtagning och service sker enligt tillståndet.

Du behöver inte skicka in några provsvar till oss, men du ska spara servicerapporter och provsvar för att kunna visa upp vid förfrågan. I ditt tillstånd står vad som gäller angående tillsyn för just din anläggning.

Miljö och bygg

Telefon:

Öppettider

Måndag-torsdag kl. 10.00-12.00 och kl. 13.30-16.00
Fredagar kl. 10.00-12.00

Uppdaterad: 16 januari 2024