MENY
Eskilstuna kommun

Fördjupning av program för Väster

Illustration: Andrea Mc Nicholas

En framtida stadsdel på Väster har genom sitt centrala läge, sin karaktär och sin storlek fantastiska utvecklingsmöjligheter. En vision inför omvandling och planarbete har arbetats fram parallellt med ett fördjupat planprogram som skall ligga till grund för detaljplaneläggning av området och godkändes av stadsbyggnadsnämnden i december 2011.

Innehåll

Eskilstuna kommun har en tydlig inriktning för ett hållbart stadsbyggande. I översiktsplanen för 2030 utpekas Väster som ett omvandlingsområde där funktionsintegrering och förtätning ska prioriteras. Ett konkurrens-kraftigt och attraktivt Eskilstuna behöver stärkas med fler boende i centrum som ger förutsättningar för ett tryggare och därmed attraktivare Eskilstuna. Genom förtätning kan befintlig infrastruktur, service och övriga funktioner i staden nyttjas, vilket ger förutsättningar för utveckling av ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart Eskilstuna. Detta tillsammans med viljan att skapa ett mer levande Väster och en attraktivare entré till staden är bakgrunden till kommunens viljeinriktning om en ny stadsdel i Väster.

Programmet anger inte antal bostäder. Studier på norra sidan av Eskilstunaån anger att 1 400-1 700 lägenheter skulle kunna inrymmas. Ytan på södra sidan ån är större men i vissa avseenden kanske svårare att bebygga med bostäder. Bebyggelsen avses varieras i lägenhetssamman-sättning, utformning och upplåtelseform.

Kulturhistoriskt intressanta byggnader bevaras. Kungsgatan föreslås bli lokalgata med service. Gredbyvägen blir ny huvudgata in mot centrum. En ny bro för gång- och cykeltrafikanter byggs väster om Munktellstaden. Stråk utmed Eskilstunaån bevaras tillgängliga för allmänheten.

Tidplan

Hela Väster bedöms vara utbyggt inom 10-20 år beroende av konjunktur och fastighetsägarnas vilja att omvandla området. Den största delen av marken i området är privatägd.

Karta över programområdet Väster markerat med svarta byggnader

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Magdalena Lindfeldt
Planarkitekt, projektledare stadsutveckling