MENY
Eskilstuna kommun

Sigurdsristningen ska bli mer tillgänglig

Visualisering av spången vid Sigurdsristningen

Visualisering av den tänkta spången vid Sigurdsristningen

Sigurdsristningen i Sundbyholm är ett historiskt besöksmål som lockar många besökare varje år. Platsen runt ristningen är under utveckling. Syftet är att förbättra besöksmålets attraktivitet och tillgänglighet, men även att skydda fornminnet.

En träspång och ett trädäck har byggts för att öka framkomligheten och skapa bättre förutsättningar för större sällskap att samlas vid ristningen.

En annan del i arbetet är att lyfta fram berättelsen om Sigurd och Sigrid på ett mer pedagogiskt sätt. Detta genom bland annat skyltning och lekfulla inslag runt och på spången.

Fortsatt paus med arbetet

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa platsen är en utmaning med tanke på hänsyn till den unika miljön vid Sigurdsristningen. Kommunen har fått in synpunkter på byggnationen som bland annat har handlat om skydd av naturreservat och vad som gäller vid byggnation vid fornlämning.

Kommunen har beslutat om att pausa arbetet med byggnationen och ta in en oberoende part som ska titta på hur arbetet med att tillgängliggöra platsen kan göras på ett bra sätt. Målsättningen är att bevara den historiska platsen och samtidigt tillgängliggöra den för fler.

Arbetet med utredningen har påbörjats. Ingen tidplan för arbetet är ännu satt.

Byggnationen utgör en första etapp i utvecklingen av området kring Sigurdsristningen. Utöver det ska vägen till Sigurdsristningen asfalteras innan besökssäsongen startar.

I etapp två kommer en utveckling av parkeringen och toaletter genomföras. Etapp två förväntas vara klar till säsongen 2019.

Vad har hänt

En ansökan om dispens för byggnation i naturreservatet har lämnats till och beviljats av kommunstyrelsen. Länsstyrelsen har därefter beviljat tillstånd till ingrepp i fornlämningen baserat på projekteringshandlingen. Kommunen beslutade i slutet av februari att pausa byggnationen. Pausen var till för att reflektera över bygget, processen som varit och alternativa vägar framåt.

Byggnationen har gjorts i enlighet med de projekteringshandlingar som är beslutade. Däremot kan kommunen konstatera att två saker har frångått projekteringen, dels kanterna på den nybyggda spången, dels vilket träslag som använts. Kanten, eller "kjolen" har därför plockats bort innan arbetet pausades.

Kommunen har tagit fram visualiseringsbilder av byggnationen var tänkt att se ut. Därefter har ett beslut fattats om att pausa och ta in en oberoende part som ska granska byggnationen och möjliga vägar framåt.

Vad kostar projektet

Kostnaden för utredningar, projektering, material och byggnation beräknas uppgå till cirka 4 miljoner kronor. I utredningsfasen genomfördes bland annat en arkeologisk förstudie och tillgänglighetsanalys. Första etappen beräknas rymmas inom befintlig budget. 

Eskilstuna kommun är beställare och utförare av byggnationen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Malin Christensson
Landskapsarkitekt
Anna Jönsson
Projektör