MENY
Eskilstuna kommun

Ny gång- och cykelbro

I takt med att Eskilstuna växer ökar också behovet av ny och förbättrad infrastruktur. Nya bostäder, verksamheter och service ställer krav på bra tillgänglighet. Det ska vara enkelt att förflytta sig mellan stadsdelar och verksamheter. Idag saknar de östra centrumnära stadsdelarna en enkel väg för gående och cyklister att ta sig till centrum. Nu undersöker vi möjligheterna att skapa en ny koppling över Eskilstunaån i den östra delen av centrum där Hamngatan och Kyrkogatan möts. Det finns i dagsläget ingen budget för detta utan arbetet som pågår fokuserar på att utreda placering och konsekvenser av en framtida bro.  

Tiden för inlämning av synpunkter gick ut i december 2015. Vi fick in nästan 300 kommentarer. Inkomna synpunkter sammanställs och tas med i det fortsatta arbetet med att ta fram förslag på en ny gång- och cykelbro för eventuellt beslut om byggande. Tack för din medverkan!

Klicka på bilden för att se den i större format.

Alternativ A - bro mot Stadsparken

En bro som ansluter till Stadsparkens södra del skapar ett bra cykelstråk till stora stadsdelar som Eskilshem, Skiftinge och Östermalm. Bron bidrar också till att öka tillgängligheten till Stadsparken.

Alternativ B - bro mot Fördelningsgatan

En bro i förlängningen av Fördelningsgatan skapar bättre möjlighet för ett gent gång- och cykelstråk från Fördelningsgatan som idag inte används så mycket av cyklister då cykelbana saknas.

Alternativ C - bro mot Djurgårdsvägen

En bro i Djurgårdsvägens förlängning skapar en gen koppling från Djurgården och bostäder i Djurgårdsvägens närhet till centrum. Bostäder norr om Djurgårdsvägen kan också ha nytta av denna bro.


Spadenprojekt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna