MENY
Eskilstuna kommun

Frågor och svar om Kungsgatans ombyggnad

Varför ska gatan byggas om när det finns
så många andra behov i kommunen?

En stor utmaning nu är att både öka Eskilstuna attraktivitet och ta ansvar för en sund kommunal ekonomi. Kungsgatan är sliten. De äldsta VA-ledningarna är 100 år gamla, beläggning och markvärme är i dåligt skick och gatans utformning klarar inte dagens krav på flexibilitet och attraktivitet. En ombyggnation har funnits med i kommunens investeringsbudget i flera år, men har skjutits på framtiden av ekonomiska skäl. Tack vare att fastighetsägarna längs gågatan nu är med och finansierar så har byggnationen kommit igång. 

Att utveckla en stad handlar ofta om svåra val och prioriteringar. Det ligger nära till hands att ställa behov inom vård och skola mot satsningar på stadsmiljön, men vi behöver jobba med båda delarna. Genom att skapa en trivsam stad där människor vill bo och arbeta, men också investera, får vi möjlighet att göra ett bra jobb på andra områden. Kommunen hanterar stora belopp varje år - Av 100 kronor av din kommunalskatt 2015 användes ca 6% till miljö och samhällsbyggande.

När är det klart och vad kostar det?

Ombyggnaden av etapp 2 beräknas kosta 38 mkr. Av denna kostnad går 5 mkr till utbyte av gamla ledningar för vatten och avlopp. Satsningen på Kungsgatan är ett samfinansieringsprojekt med fastighetsägare längs gatan och på etapp 2 kommer fastighetsägare att bidra med 5,8 miljoner av den totala kostnaden. Första etappen är Fristadstorget - Kyrkogatan blev klar sommaren 2017. Tanken är att hela Kungsgatan ska byggas om i fyra etapper fram till Tullgatan. 

Kommer man att kunna komma fram på gatan och till affärer osv?

Området kommer att vara en byggarbetsplats, så naturligtvis kommer boende, butiker och kunder att påverkas, men alla entréer kommer att vara tillgängliga under hela byggtiden. Arbetsplatsen avskärmas med byggstaket med vepor.

Hur blir det med transporter på Kungsgatan?

Nödvändiga transporter så som varuleveranser och sophämtning kommer kunna ske på Kungsgatan på liknande sätt som idag. Någon förändring i tid eller vilka fordon som tillåts köra på Kungsgatan den aktuella sträckan kan bli aktuellt i framtiden men det finns inte något beslut om det i dagsläget.

Vad gäller för cyklister? 

I arbetet med utvecklingen av Kungsgatan har möjligheten att tillåta cykling diskuterats. Inriktningen från stadsbyggnadsförvaltningen är dock att Kungsgatan ska vara avsedd för gående, vilket innebär att cykling inte kommer tillåtas på Kungsgatan efter ombyggnaden.

Att det cyklas där idag visar på ett behov av andra lämpliga alternativ som delvis saknas, något som i dagsläget dock inte finns i budget för planerade åtgärder.

Hur förändras utseendet på gatan, vilken skillnad blir det jämfört med idag?

Kungsgatan blir öppen med ett huvudgångstråk mitt i gatan. Möblering och flyttbaka krukor med träd och blommor placeras på sidorna om stråket som på så vis ramas in. Den nya utformningen ger utrymme för en flexibilitet och förändring av möblering och användning över tid. Entréerna förstärks med torgbildningar och sittplatser i soliga lägen och kopplingarna till Drottninggatan och Gamla Staden förstärks. Även platserna i korsningarna med Kriebsensgatan och Careliigatan förstärks som mötesplatser. Dessa platser utformas som mindre torg som bjuder in att stanna till och njuta av stadslivet. Utrymme skapas för uteserveringar, såväl längs gatans fasader som kring de små torgbildningarna. Gestaltningen knyter an till Fristadstorget och skapar en helhetskänsla av centrum. Ny ljussättning förhöjder trygghetskänslan och attraktiviteten på Kungsgatan under dygnets mörka timmar. 

Mer om utformningen hittar du i gestaltningsprogrammet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anders Enesved
Chef Projekt- och GIS-avdelningen