MENY
Eskilstuna kommun

Inkomna förslag på utveckling av Storgatan och strandpromenaden

Här kan du se de utvecklingsförslag och synpunkter som kom in fån boende och aktörer i samband med de öppna forumen.

Ett 60-tal personer deltog, varav cirka 60 procent kvinnor och 40 procent män. Inbjudan hade gått ut via Medborgarkontoret i Torshälla, tidsskriften Torshälla runt, sociala medier, eskilstuna.se och veckoannonsen samt riktad inbjudan till fastighetsägare och näringsidkare på Storgatan. Här presenteras de synpunkter som lämnades, listade utan inbördes ordning.

 • Storgatan är en viktig entré till Torshälla, inte minst vattenvägen.
 • Viktigt att få med sjö/vattenkänslan in till Storgatan – att se ån och vattnet, lägga in accenter med koppling till vatten och sjöfart etc.
 • Skapa ytor/torg vid strategiska platser genom avvikande materialval på gatan eller upphöjd vägbana, vid hamnen, vid Sagasalongen och vid Rådhustorget. Kan till exempel vara konstnärlig färgsättning eller form på gatsten. Syfte: uppmärksamma att det finns något sevärt/attraktivt, minska hastighet, gående och bilister samsas på ytan.
 • Fasaden på Storgatan 19 behöver rustas upp.
 • Staketet vid kraftstationen föreslogs bytas ut till smide, containern passar inte i den gamla stadsmiljön, lägg kullersten vid brofästet framför containern.
 • Återskapa Kvarntorget (mellan biblioteket och Kvarnfallet), ta bort sly, sätt upp enhetligt smidesstaket. Vägbeläggning av plattor, ej asfalt.
 • Knyt ihop platsen vid biblioteket med Rådhustorget och kvarteret Postiljonen/­Storgatan 21-23 till en samman­hängande helhet.
 • Knyt ihop Brogatan, centrum och Storgatan genom materialval till exempel stenplattor och enhetlig belysning.
 • Nedfarten till biblioteket är hal vintertid, trottoaren sluttar mot biblioteket vilket gör den hal på vintern.
 • Saknas cykelväg på delar av Storgatan, många cyklar på trottoaren. Otydligt var man går och var man cyklar. Bredda trottoaren.
 • Dålig sikt och det saknas övergångsställe mellan biblioteket och kvarteret Postiljonen/­Storgatan 21-23.
 • Kvarteret Postiljonen/­Brogatan 21-23: Öka tillgängligheten till butiker som har trappsteg genom att höja upp gatunivån och bredda trottoaren.
 • Sittplatser eller serverings­möjligheter kan skapas i hörnet av Kv. Postiljonen/­Rådhustorget eller vid blomsterytan nedanför Rådhustorget.
 • Stenmuren innan kvarteret Postiljonen (gamla Järnhandlarhuset) behövs putsas upp.
 • Fler övergångsställen behövs på Storgatan.
 • Fartdämpande åtgärder längs Storgatan.
 • Enhetlig gatubelysning längs Storgatan.
 • Ny asfaltbeläggning längs Storgatan.
 • Privata fastighetsägare sköter inte gräsklippning, slyröjning och snöröjning mot Storgatan. Staket behöver rustas upp och stubbar rensas bort.
 • Viktigt att behålla material som sten och smide för att knyta an till det gamla Torshälla.
 • Koppla ihop Brogatan med Storgatan genom att använda plattor som vägbeläggning, istället för asfalt, som sammanbindande designelement.
 • Skapa farthinder för att få ner hastigheten.
 • Viktigt att ha kvar biltrafik och parkeringar för att gynna näringsidkarna.
 • Speglar behövs vid uppfarten från Strömgränd för att öka trafiksäkerheten.
 • Trädallé planteras och snygg belysning sätts upp längs sträckan Storgatan 42-48 för att skapa en grönare och varmare upplevelse.
 • Storgatan 42-48: plantera träd som skiljer gående från vägbana – skapar lummig miljö och för uppmärksamhet till grönska.
 • Byt ut putsade fastighetsfasader mot trä.
 • Parkeringen vid Storgatan 46 behöver rensas från sly och skräp och staket behöver rustas upp.
 • Saga-huset: klotter vid parkering behöver tvättas bort, alternativt be någon graffittikonstnär måla en fin graffittivägg. Soptunnor flyttas från gatan och byggs in under tak, gammal stolpe framför gamla Saga tas bort.
 • För smal trottoar i Saga-kvarteret.
 • Sagas parkering är för kort – bilarna sticker ut på trottoaren.
 • Uteserveringen vid Saga är uppskattad, ger liv till kvarteret, men bredda trottoar för att barnvagnar etc ska få plats att passera.
 • Storgatan 54, fasaden behöver rengöras och rustas upp.
 • Trappa saknas vid nedfarten till strandpromenaden vid Julinbron.
 • Måla Julinbron svart.
 • Parkering vid Julinbron sänks och stödmur byggs upp (så som vid bibliotekets parkering).
 • Plantera träd som döljer parkeringen mittemot Hamnrestaurangen.
 • Cykelbanan breddas efter Hamnrestaurangen.
 • Snyggare och enhetlig gatubelysning behövs, välj modell som passar in i den historiska miljön.
 • Byt ut till enhetligt staket på strandpromenaden. Det får inte vara ett för högt staket som skymmer sikten mot vattnet.
 • Bygg en brygga i trä, med sittplatser, hela vägen från hamnen till Julinbron
 • Sätt upp belysning på bryggorna.
 • Ta tillvara ”tvätt-trapporna” på strandpromenaden.
 • Räta ut strandpromenaden vid Hamnrestaurangen så att gångare och cyklister inte tvingas upp på Storgatan.
 • Trottoaren tar slut (mittemot Storgatan 51-55) – men en trottoar är inte nödvändig eftersom man antingen väljer strandpromenaden eller cykelvägen på andra sidan Storgatan.
 • Övergångsställe saknas mellan strandpromanden och cykelvägen.
 • Det är viktigt att kunna se vattnet, det får inte vara för höga växter, ta bort buskarna, men behåll träden och belys dem (mittemot Storgatan 51-53). Bättre slyröjning mellan biblioteket och Julinbron. Komplettera träd som tagits bort efter gång- och cykelvägen. Det är viktigt att det ser snyggt och välvårdat ut.
  Åsikterna går isär: några tycker att vissa träd kan tas bort andra tycker att de ska vara kvar.
 • Ser inte vattnet vid gästhamnen på grund av planket – gör ”fönster” i planket.
 • Bredda hamnplatsen och bygg en större brygga.
 • Bygg sjöbodar i hamnen efter båtplatserna.
 • Bygg upp ställplatser för husbilar vid vändplanen för bussar. Husbilarna kan använda hamnens faciliteter.
 • Bygg en bro mellan hamnen och Krusgårdsparken.
 • Det behövs fler parkeringsplatser vid gästhamnen.
 • Bygg hotell eller lägenheter i silon.
 • Betongstaketet vid S:t Olofs brygga passar inte i miljön, byt ut det till smide.
 • Vid biblioteket (vid ingången till strandpromenad): rensa bort sly, bygg en terrass vid trappan/betongfundamenten mot vattnet.
 • Krusgårdsparken: bygg seniorgym (balans och styrka), dansbana och scen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rina Oord-Lundh
Stadsutvecklare, Torshälla