MENY
Eskilstuna kommun

Planering

Planlagda aktiviteter, men ännu inte påbörjade

Hellbergsparken rustas upp

Attraktiva parkmiljöer skapar trevliga mötesplatser och en levande stadsmiljö. Hellbergsparken, som ligger längs Aliforsgatan strax norr om brandstationen,vackert belägen vid Torshällaån, är en av de parker som planeras att rustas upp och förskönas. En gestaltskiss har tagits fram. Genomförandet av arbetet är ännu inte tidssatt.

Östra torget utvecklas

Östra torget

Östra torget

Östra torget – en attraktiv plats för handel, evenemang och umgänge. På Östra torget finns idag handel, restauranger, service, torghandel och evenemang. Under 700-årsjubileet ska torget förskönas med en ljus­installation.

Torshargs IP utvecklas

Under hösten 2017 planeras en förstudie att starta för utveckling av Torshargs idrottsplats och
fritidsområde. Förstudien kommer att ledas av Kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Föreningar, invånare och aktörer kommer att ges möjlighet att lämna synpunkter på platsens utveckling.

Upprustning av vägar

Arbetet med att rusta upp gator och vägar pågår inom Torshälla. Arbetet kommer att fortsätta även under 2018.

Upprustning av Mälarbadens gästhamn

Mälarbadens gästhamn kommer att rustas upp med nya bryggor, belysning, el samt septik­tömning. Arbetet är planerat till 2018.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Det pågår ett löpande arbete att skapa trygghet och säkerhet i trafiken, där de så kallade oskyddade trafikanterna, gående och cyklister är prioriterade. Satsningen på säkra skolvägar ingår i arbetet. Under 2018 förbättras bland annat belysningen längs gång- och cykelbanan vid Ellfolk Arena.

Ny bro mellan hamnen och Krusgårdsparken

En ny bro är planerad för att koppla samman Torshälla hamn med Krusgårdsparken. Bron kommer att tillgängliggöra området för fler och är viktig pusselbit för att öka platsens attraktivitet för boende och besökare. Tidpunkt för åtgärden är ännu inte fastställd.

Belysningen på Mälarbadsvägen byts ut

Belysning och belysningsstolpar längs Mälarbadsvägen planeras att bytas ut på grund av att de tjänat ut. Miljövänlig LED-belysning kommer att sättas upp. Arbetet är planerat att ske under 2018.

Nytt staket runt Holmberget

Under 2018 kommer staketet runt Holmberget att bytas ut.

Offentlig konst

Kulturen är en viktig del av Torshällas attraktivitet och platsvarumärke. Sedan 2015 har en skulpturpark byggts upp i Holmbergsparken. Arbetet med konstnärlig gestaltning i offentlig miljö fortsätter. Planeringsarbetet för kommande verk påbörjas under 2018.

Å-stråket och strandpromenaden förskönas

I det pågående arbetet med att försköna strandpromenaden mellan Kvarnen och hamnen kommer sittplatsen vid ån intill Julinbron att förskönas under 2018. Sittplatsen är en del av å-stråket som sträcker sig mellan Eskilstuna och Mälaren. I åtgärden ingår möbler, belysning och vegetation.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Rina Oord-Lundh
Stadsutvecklare, Torshälla