MENY
Eskilstuna kommun

Om ortutvecklingsarbetet

Ett omfattande utvecklingsarbete pågår i Torshällas för att utveckla staden och öka dess attraktivitet för boende, verksamma och besökare. Utvecklingsarbetet bedrivs i nära samverkan med alla stadens aktörer: föreningar, näringsidkare, fastighetsägare, kommunala verksamheter och invånare.

Ortsutveckling

Utvecklingsområden

Till grund för utvecklingsarbetet är en ortsanalys som genomfördes 2009 och som pekade ut ett antal utvecklingsområden för Torshälla: stärk bilden av Torshälla, stimulera småföretagande, samverka kring centrumutveckling, rusta upp och bygg bostäder, förbättra kollektiv­trafiken, öka tryggheten, utveckla turismen, nyttja vattenvägarna och närheten till Mälaren samt arbeta fram en långsiktig utvecklingsplan för Torshälla stad. Det gemensamma engagemanget från flera aktörer gör att arbetet kan bedrivas inom flera utvecklingsområden parallellt.

Gemensam målbild

Med utgångspunkt från ortanalysens utvecklingsområden samlades runt 250 utvecklingsförslag in från boende och aktörer under 2011. Listan låg sedan till grund för att sätta en gemensam målbild för vad invånare och aktörer vill att Torshälla ska vara och upplevas som år 2017, som var det första delmålet eftersom staden då firar 700 år. Målbilden gav färdriktningen för utvecklingsarbetet fram till jubileet. För att få kraft att förverkliga förslagen var en nära delaktighet och samverkan med stadens aktörer avgörande och nyckeln till att så många insatser kunnat drivas parallellt.

Under 2014 påbörjades arbetet med att fastställa Torshällas platsvarumärke, som är en del av Eskilstuna kommuns övergripande platsvarumärke. Platsvarumärket anger en långsiktig vision för hur Torshälla ska uppfattas och upplevas nu och i framtiden. Småstadens värden av närhet, kulturen, vattnet, industri och näringslivsutveckling samt miljö och hållbarhet är viktiga värden i Torshällas platsvarumärke. Det är värden som hämtar kraft ur historien och tar steg in i framtiden - "framtidsarv".

Läs mer om Torshällas varumärke.

Ortsutvecklingsarbete som pågår

 • försköning av stadsmiljön och trivsamma stråk
 • utökat och breddat fritidsutbud
 • fler evenemang
 • trafiksäkerhetsskapande åtgärder
 • fler lekplatser
 • utökad kollektivtrafik
 • trygghetsskapande åtgärder
 • Utveckling av besöksnäringen
 • utbyggt gång- och cykelvägnät
 • ökat kulturutbud
 • upprustning av befintliga bostäder och nybyggnation
 • Skapa bättre förutsättningar för fritidsbåtar
 • Förbättrad tillgänglighet i stadsmiljön
 • Utveckling av handeln

Läs mer detaljerat om vad som pågår.

Exempel på effekter som uppnåtts

 • stärkt samverkan mellan föreningar, näringsliv, fastighetsägare, eldsjälar samt kommunala verksamheter och bolag
 • ökat antal företag
 • växande befolkning
 • fler bostäder
 • ökad upplevd trygghet

Så håller du dig uppdaterad om utvecklingsarbetet

Här på eskilstuna.se/framtidenstorshalla hittar du information om vad som händer inom utvecklingsarbetet; det som är gjort, pågår just nu och som är planerat.

Tyck till! Delta!

Har du förslag på hur Torshälla kan utvecklas? Eller vill du själv vara med och bidra till stadens utveckling?

Kontakta Rina Oord Lundh, stadsutvecklare           

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Rina Oord-Lundh
Stadsutvecklare, Torshälla