MENY
Eskilstuna kommun

Just nu - pågående

Här kan du läsa om vilka specifika delprojekt och aktiviteter som pågår just nu i Torshälla.

150 elever från årskurs 8 är med och utvecklar Torshälla

För femte året samarbetar Gökstensskolans elever och Torshälla stad/Eskilstuna kommun för Torshällas ortsutveckling.

Eleverna arbetar i grupper under en vecka med att utveckla olika platser i staden för en än mer attraktiv och levande stad.

Skolprojekten är integrerade i den ordinarie undervisningen och handleds av lärare på Gökstensskolan. Läs mer om projektet här!

Elever i årskurs åtta arbetar för fullt med sin modell.

Elever i årskurs åtta arbetar för fullt med sin modell.

Torshargs IP utvecklas

Just nu pågår en förstudie för utveckling av Torshargs idrotts­plats och fritids­område. Föreningar, invånare och aktörer kommer att ges möjlighet att lämna synpunkter på platsens utveckling.

Läs mer om Torshargs utveckling här.

Hellbergsparken rustas upp

Attraktiva parkmiljöer skapar trevliga mötesplatser och en levande stadsmiljö. Hellbergsparken, som ligger längs Aliforsgatan strax norr om brandstationen,vackert belägen vid Torshällaån, är en av de parker som planeras att rustas upp och förskönas. En gestaltskiss har tagits fram. Arbetet sker i etapper, första delen är att byta ut det gamla staketet mot ån. 

Ny mini-park skapas vid Östra torget

Korsningen Eskilstunavägen/Brogatan är en viktig entré till Östra torget och Torshälla centrum. Hörnet mot Östra torget har upplevts varit ovårdad och otrygg. Arbetet med att skapa en mini-park på platsen har påbörjats. Platsen ska erbjuda en grön oas med växter, bänkar och trygghetsskapande belysning i en annars trafikdominerad miljö. Här kan boende och besökare vila, äta medhavd lunch och umgås. Parken färdigställs under 2018.

Storgatan förskönas och görs mer trafiksäker

Storgatan är en av Torshällas viktiga infartsvägar. Arbetet pågår med att försköna och förbättra sträckan mellan korsningen Storgatan/­Brogatan och Torshälla hamn. Målet är att skapa en attraktiv infart som upplevs tilltalande och trafiksäker samt att synliggöra ån, som är en viktig del av Torshällas identitet, i större utsträckning. Storgatan har tidigare upplevts varit dominerad av biltrafik. Möjligheterna för gående och cyklister förbättras bland annat genom att strandpromenaden, Å-stråket, blir gång- och cykelväg. Trygghetsskapande åtgärder görs i form av översyn av tät och hög växtlighet, klotterborttagning samt förbättrad belysning.

Trafiksäkerheten höjs även genom att vägen smalnas av i syfte att få ner hastigheten på bilar, vilket även bidrar till att skapa trygga skolvägar för barn.

Åtgärder: vägbeläggningen byts ut, trafiksäkerhet för gående och cyklister förbättras genom upprustning av gångstråk samt ny cykelväg, viktiga platser för umgänge och service markeras genom avsmalning av vägbanan och annat vägbeslag. Växtligheten ses över för att göra sträckan mer tilltalande, trygg och lyfta fram vattenspegeln.

Fastighetsägare, boende och näringsidkare har varit delaktiga i utvecklingen av sträckan genom att bidra med sina förslag på utformning och funktion.

Arbetet beräknas vara färdigställt under 2018.

Strandpromenaden - ett av Torshällas vackraste stråk

Strandpromenaden, en del av Å-stråket, från hamnen längs ån till centrum rustas upp och förskönas. Strandpromenaden är ett uppskattat stråk av boende och besökare och binder samman hamnen med gamla Torshälla och Torshälla centrum.

Gångstråket blir en gång- och cykelväg, växtlighet och belysning ses över och upplevelsen av ån förstärks. Samtidigt passar vi på att ta bort klotter och skadegörelse, för att öka den upplevda tryggheten. Arbetet sker parallellt med upprustningen av Storgatan under 2018. 

Utveckling av hamnen, hamnområdet och vattenvägarna

Arbetet med att rusta upp Torshälla gästhamn pågår, för att öka attraktiviteten för båtgäster. Området runt hamnen har breddats för att öka trafiksäkerheten och skapa en mer attraktiv miljö, Hamnmagasinet, hamnens servicebyggnad har rustats upp.

Ställplatser för husbilar erbjuds i anslutning till gästhamnen. I Krusgårdsparken, mittemot hamnen, erbjuds fritidmöjligheter för besökaren, så som utegym, äventyrslekplats, vandringsstråk och grillplatser.

Bryggan kommer att rustas upp och utökas. Arbetet är planerat till 2018. Syftet är att skapa en mer trivsam miljö och ge förutsättningar för till exempel caféverksamhet i hamnen. Under 2018 genomförs en fördjupad förstudie av Torshälla hamn för hamnens och hamnsområdets långsiktiga utveckling.

Läs mer om hamnområdets utveckling.

Visiobsskiss hamnen

Visionsskiss för utveckling av Torshälla hamn

Krusgårdsparken - Ny aktivites- och mötesplats i Torshälla

Krusgårdsparken utvecklas till Torshällas nya fritids-, aktivitets- och mötesplats, vackert belägen vid Torshällaån. Ett utegym samt en äventyrs­lekplats med sjöfartstema har byggts. Sjöfartstemat knyter an till Torshällas historia som sjöfarts- och hamnstad.

Under 2018 byggs allaktivitetsplatsen i Krusgårds­parken som utformas så att den ska tilltala många olika åldersgrupper och intressen med plats för parkour, beachhandboll, mulitisportarena och sittplatser. 

Läs mer om arbetet med allaktivitetsplats i Krusgårdsparken här.

Attraktiv sittyta vid Julinbron

För att tillgängliggöra ån, skapa trivsamma stråk och en attraktiv plats i stadsmiljön rustas och förskönas den befintliga sittyta kring brofästet. Sittplatsen är en del av Å-stråket som sträcker sig mellan Eskilstuna och Mälaren. I åtgärden ingår möbler, belysning och vegetation.

Illustrationsplan över sittyta vid Julinbron
En skulpturpark växer fram

Kulturen är en viktig del av Torshällas identitet och platsvarumärke. Sedan 2013 byggs en skulpturpark upp i Holmbergsparken, Torshällas stadspark. En ny skulptur har placerats ut varje år som en upptakt till Torshällas 700-årsjubileum 2017.

Hösten 2015 invigdes konstverket "Manteln" av Ebba Bohlin. Hösten 2016 "Konungen" av Yvonne T. Larsson samt "Stella stjärnskådare" av Bianca Maria Barmen.

Jubileumsåret 2017 års skulptur Arv/Legacy av Fredrik Norén kommer att invigas hösten 2017.

Läs mer om skulpturparken

Holmberget och Holmbergsparken

Holmberget och Holmbergsparken

Holmbergsparken är Torshällas stadspark med anor från slutet av 1800-talet då Georg Nyström, stadsträdgårdsmästare i Torshälla, anlade den. Parken är en uppskattad oas mitt i Torshälla, vid ån. I parken finns flera skulpturer, scen, restaurang, och bänkar. Nya planteringar planeras vid pagoden bredvid restaurangen. Det tidigare vattenfallet längs Holmbergets sida som vetter mot ån har återskapats efter 50 års vila, som en del av 700-årsjublileet.

Det gamla trästaketet runt parken ska bytas till ett smidesstaket. Genom materialvalet smide, tillförs även en estetisk upplevelse av platsen med koppling till Torshällas historiska miljö.

Målet med upprustningen av parken är att skapa en attraktiv mötesplats för besökare. Holmberget ska vara en plats för evenemang och aktiviteter, som stärker Torshällas utbud av till exempel kultur, musik.

Husberget - en medeltida borganläggning

Under 1980-talet gjordes arkeologiska utgrävningar på Husberget. Talrika fynd gjordes och nu ska Husbergets historia synliggöras i form av informationstavlor på platsen. Bland fynden som gjordes på platsen kan nämnas: armborstpilar, speltärningar, betsel till häst och pärlor.

Tryggare Torshälla
Trygghetsvandring Torshälla

Trygghetsvandring i Torshälla tillsammans med ungdomar

Inom det lokala trygghetsrådet, Trygga Torshälla, samordnas det trygghetsskapande arbetet i Torshälla. Ett flertal aktörer och verksamheter är med och bidrar till ett ökat utbud av aktiviteter, trygga utomhusmiljöer, med mera. Den senaste trygghetsmätningen, som görs av Polisen i Södermanland, visar positiva värden i Torshälla.

Läs mer om det pågående arbetet inom Trygga Torshälla.

Gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet och trygghetsskapande belysning
Trafiksäkerhetshöjande åtgärd

Asfaltering av gång- och cykelbana vid Gökstensskolan. Foto: Peter Persson

Cykla är billigt, miljövänligt och bra för hälsan. För att öka trafiksäker­heten och öka tillgänglig­heten för gång- och cykeltrafikanter har 

Som ett led i trygghetsarbetet ska trygghetsskapande gatubelysning sättas upp på gång- och cykelbanan längs Eskilstunavägen i höjd med Ellfolk Arena.

Ny cykelväg ska byggas längs Eskilstunavägen, sträckan mellan Riktargatan och Brogatan.

Belysning och belysningsstolpar längs Mälarbadsvägen byts ut på grund av att de tjänat ut. Miljövänlig LED-belysning kommer att sättas upp.

Breddning av gångbana på Julingatan för ökad trafiksäkerhet.

Bostäder

Torshälla har en växande befolkning och efterfrågan på bostäder ökar. Befintliga fastigheter renoveras och nya bostäder byggs.

Flera detaljplaner pågår, till exempel kvarteret Gillet, i korsningen Eskilstunavägen/Holmenleden, det som torshällaborna kallar "gamla Shelltomten", planeras 60 lägenheter och 40 lägenheter för äldre.

Här hittar du samtliga pågående detaljplaner i Eskilstuna kommun.

Kultur och evenemang

Konst och kultur profilerar Torshälla. Flera nya evenemang har skapats; Torshälla konstrunda på påskafton, växtmarknad i gamla Torshälla, finskt-svenskt midsommarfirande i Krusgårdsparken, Smakfullt - matmarknader, valborgsfiranden, med flera. Sommartorg på Östra torget gör att torget sjuder av liv med uppträdanden, tårttävlingar, teater och mycket mer.

Läs mer om kulturutbud och arrangemang i tidningen Torshälla runtöppnas i nytt fönster och på eskilstuna.se/evenemangöppnas i nytt fönster. Information om Torshälla finns även på eskilstuna.nu/torshalla.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vackra infarter

Vackra miljöer skapar positiva upplevelser och ökar stadens attraktivitet. Arbetet med att försköna Torshällas infarter är prioriterat. Först ut var Eskilstunavägen 2014, nu förskönas Storgatan. Storgatans omgörning beräknas vara klar under 2018.

Torshälla har fyra infarter, Eskilstunavägen, Holmenleden, Hammarbyvägen och vattenvägen från Mälaren.

Slussportar och staket rustas upp

De mittersta slussportarna ska bytas ut och ett nytt vackert smidesstaket ska byggs runt slussarna. Vattnet är en viktig del i Torshällas identitet. När slussportarna är utbytta kommer man åter att kunna slussa med turistbåten S:t Olof. 

Staketet ska bidra till upplevelsen av platsen. Slussen ingår i det rekreativa stråket som kopplar samman Hamnen, Krusgårdsparken och Torshargs aktivitets- och idrottsplats.

Arbetet färdigställs under 2018.

Slussen. Foto: Ove Georgenson

Slussen. Foto: Ove Georgenson

Mälarbadens camping rustas upp

Som ett led i arbetet att stärka och utveckla Torshälla som besöksdestination kommer campingen att rustas upp under 2018.

Upprustning av vägar

Torshällas gatunät  rustas upp. Ytterligare vägarbeten kommer att ske under 2018. Mer information om pågående vägarbeten hittar du här.

Turismen utvecklas i Torshälla

Torshälla har en unik historia och ett rikt utbud av kultur och aktiviteter. För att stärka Torshälla som besöksdestination efterfrågas bland annat övernattningsmöjligheter i Torshälla centrum. Arbete pågår för att hitta en entreprenör som vill investera i och driva ett bed and breakfast eller en hotellverksamhet i Torshälla.

Torshällas utbud för besökare har tillgängliggjorts för fler, till exempel i form av gör-det-själv-stadsvandringar, utökat broschyrmaterial och information på Eskilstunas officiella besökssida eskilstuna.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Husbilsturismen växer. Därför erbjuds nu fyra ställplatser för husbilar vid Torshälla gästhamn. Gästhamnen har rustats upp och fortsätter att utvecklas för att bli mer attraktiv för båtturister.

Fortsatt arbete för att öka Torshälla attraktivitet som beöksdestination innebär bland annat att paketera och synliggöra befintligt utbud och utveckla nya besöksmål och aktiviteter. Torshälla har en stor potential för ökad turism, bland annat genom sitt naturnära läge.

Turistinformation om Torshälla hittar du på eskilstuna.nu/torshallalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Evenemang hittar du även på eskilstuna.se/evenemang.

Har du privatrum som du vill hyra ut i ditt hem? Kontakta Eskilstuna Tourist Information på telefon 016-710 70 00

Utvecklingsplan för Torshälla

Som ett underlag för Torshällas fortsatta utveckling tas en utvecklingsplan för Torshälla fram. Planen kommer att innehålla strategier för att fortsätta att utveckla Torshällas stadsrum och stadsliv på både lång och kort sikt. Planarbetet pågår och planeras att komma ut på samråd/­utställning sommaren 2018.

Utveckling av handeln

En strategi för hur handeln (butiker, restauranger och service) kan utvecklas har tagits fram, för att stärka befintlig handel och stimulera nya etableringar. Handlingsplanen ska vara ett stöd i fortsatt utvecklings­arbete i samarbete mellan kommunala verksamheter, fastighetsägare och näringslivet.

Torshälla ingår även i det övergripande handels­utvecklingsarbetet mellan alla handelsområden inom Eskilstuna kommuns geografiska område och Eskilstuna kommun. Syftet är att stärka och utveckla Eskilstunas och Torshällas handel, bland annat för ett attraktivt utbud, ökad tillväxt och fler arbetstillfällen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Rina Oord-Lundh
Stadsutvecklare, Torshälla