MENY
Eskilstuna kommun

Just nu - pågående

Just nu är följande områden prioriterade inom Torshällas orts- och stadsutvecklingsarbete "Framtidens Torshälla"; Torshällas varumärke/identitet, turism, kultur- och fritidsutbud, stadsmiljö, trygghet och näringslivsutveckling. Här kan du läsa om vilka specifika delprojekt och aktiviteter som pågår just nu.

Ny mini-park skapas vid Östra torget

Korsningen Eskilstunavägen/Brogatan är en viktig entré till Östra torget och Torshälla centrum. Hörnet mot Östra torget har upplevts varit ovårdad och otrygg. Under 2017 ska en mini-park skapas på platsen med växter, bänkar och trygghetsskapande belysning. Platsen ska erbjuda en grön oas i en annars trafikdominerad miljö. Här kan boende och besökare vila, äta medhavd lunch och umgås. Platsen ska göras tillgänglig med flera ingångar/öppningar från såväl Eskilstunavägen som Brogatan.

Storgatan förskönas och görs mer trafiksäker

Storgatan är en av Torshällas viktiga infartsvägar. Arbetet pågår med att försköna och förbättra sträckan mellan korsningen Storgatan/­Brogatan och Torshälla hamn. Målet är att skapa en attraktiv infart som upplevs tilltalande och trafiksäker samt att synliggöra ån, som är en viktig del av Torshällas identitet, i större utsträckning. Storgatan har tidigare upplevts varit dominerad av biltrafik. Möjligheterna för gående och cyklister förbättras bland annat genom att strandpromenaden, åstråket, blir gång- och cykelväg. Trygghetsskapande åtgärder görs i form av översyn av tät och hög växtlighet, klotterborttagning samt förbättrad belysning. Trafiksäkerheten höjs även genom att vägen smalnas av i syfte att få ner hastigheten på bilar, vilket även bidrar till att skapa trygga skolvägar för barn.

Åtgärder som pågår: vägbeläggningen byts ut, trafiksäkerhet för gående och cyklister förbättras genom upprustning av gångstråk samt ny cykelväg, viktiga platser för umgänge och service markeras genom avsmalning av vägbanan och annat vägbeslag. Växtligheten ses över för att göra sträckan mer tilltalande, trygg och lyfta fram vattenspegeln.

Fastighetsägare. boende och näringsidkare har varit delaktiga i utvecklingen av sträckan genom att bidra med sina förslag på utformning och funktion.

Strandpromenaden - ett av Torshällas vackraste stråk

Strandpromenaden, från hamnen längs ån till centrum ska rustas upp och
förskönas. Strandpromenaden är ett uppskattat stråk av boende och besökare och binder samman hamnen med gamla Torshälla och Torshälla centrum. Gångstråket rustas upp till att bli en gång- och cykelväg, växtlighet och belysning ses över och förbättras samt klotter och skadegörelse tas bort, för att öka upplevd trygghet och stärka upplevelsen av ån. Arbetet sker parallellt med upprustningen av Storgatan. Gång- och cykelvägen kommer även att få en ny dragning särskild från vägbanan för bilister.

Utveckling av hamnen, Krusgårdsparken och vattenvägarna

Arbetet med att rusta upp Torshälla gästhamn pågår, för att öka attraktiviteten för båtgäster. Området runt hamnen breddas för att öka trafiksäkerheten och skapa en mer funktionell och attraktiv miljö i hamnen. Sedan tidigare har Hamnmagasinet, hamnens servicebyggnad med hygienutrymmen och service har rustats upp.

Bryggan kommer att rustas upp och utökas. Arbetet är planerat till 2018. Syftet är att skapa en mer trivsam miljö och ge förutsättningar för till exempel caféverksamhet i hamnen. Under 2018 genomförs en fördjupad förstudie av Torshälla hamn för hamnens och hamnsområdets långsiktiga utveckling.

En nyhet är de fyra ställplatser för husbilar som byggts i anslutning till gästhamnen och dess serviceutrymmen. I Krusgårdsparken, mittemot hamnen, erbjuds fritidmöjligheter för besökaren, så som utegym, äventyrslekplats, vandringsstråk och grillplatser.  

Visiobsskiss hamnen

Visionsskiss för utveckling av Torshälla hamn

Krusgårdsparken fortsätter att utvecklas som Torshällas nya fritids-, aktivitets- och mötesplats, vackert belägen vid Torshällaån. En äventyrs­lekplats med sjöfartstema har invigts. Sjöfartstemat knyter an till Torshällas historia som sjöfarts- och hamnstad. Under 2018 kommer arbetet med att bygga upp en allaktivitetspark att påbörjas. Krusgårds­parken utformas så att den ska tilltala många olika åldersgrupper och intressen.

Läs mer om hamnområdets utveckling.

Båtägare har efterfrågat en bättre och mer funktionell ramp för sjösättning i Torshälla. Därför har en ny sjösättnings- och båtupptagningsramp har býggts i Krusgården. Den nya rampen är belyst och har två bryggor för att underlätta i- och urstigning ur båtarna. Rampen kan användas kostnadsfritt för sjösättning av båtar och behöver inte bokas.

Förbättrad tillgänglighet och ökad trygghet på gång- och cykelväg vid Julinbron

Gång- och cykelvägen mellanKrusgårdsparken och Julinbron har upplevts otrygg. Nu har den breddats och sly har rensats bort för ökad framkomlighet och upplevd trygghet för gående och cyklister.

Den tidigare trappan mellan Julinbron och Skeppargatan/Aliforsgatan har inneburit begränsad fram­komlighet för flera målgrupper. Trappan har nu gjorts om till en ramp för att öka tillgängligheten för såväl gående, cyklister som barnvagnar, rollatorer med mera. På grund av de stora höjd­skillnad­erna finns sittplatser och viloplatser längs rampen.  Gång- och cykelvägen samt rampen kommer att vara färdigställda under 2017.

En skulpturpark växer fram

Kulturen är en viktig del av Torshällas identitet och platsvarumärke. Sedan 2013 byggs en skulpturpark upp i Holmbergsparken, Torshällas stadspark. En ny skulptur har placerats ut varje år som en upptakt till Torshällas 700-årsjubileum 2017.

Hösten 2015 invigdes konstverket "Manteln" av Ebba Bohlin. Hösten 2016 "Konungen" av Yvonne T. Larsson samt "Stella stjärnskådare" av Bianca Maria Barmen.

Jubileumsåret 2017 års skulptur Arv/Legacy av Fredrik Norén kommer att invigas hösten 2017.

Läs mer om skulpturparken

Holmberget och Holmbergsparken

Holmberget och Holmbergsparken

Holmbergsparken är en uppskattad oas mitt i Torshälla, vid ån. I parken finns flera skulpturer, scen, restaurang, och bänkar. Just nu rustas gångstigar och räcken i parken. Nya planteringar ska göras under försommaren 2017 vid pagoden bredvid restaurangen. Det tidigare vattenfallet längs Holmbergets sida som vetter mot ån har återskapats efter 50 års vila, som ett led i upptakten inför 700-årsjublileet. Vattenfallet provkördes under 2016, men avrinningen ska justeras för optimal funktionalitet.

Målet med upprustningen av parken är att skapa en attraktiv mötesplats för besökare. Holmberget ska vara en plats för evenemang och aktiviteter, som stärker Torshällas utbud av kultur, musik, etc.

Husberget - en medeltida borganläggning

Under 1980-talet gjordes arkeologiska utgrävningar på Husberget. Talrika fynd gjordes och nu ska Husbergets historia synliggöras i form av informationstavlor på platsen samt en monter­utställning i Torshälla direkts lokaler på Brogatan 13. Utställningen invigs under jubileumsveckan i juli. Bland fynden som gjordes på platsen kan nämnas: armborstpilar, speltärningar, betsel till häst och pärlor.

Tryggare Torshälla

Trygghetsvandring Torshälla

Trygghetsvandring i Torshälla tillsammans med ungdomar

Inom det lokala trygghetsrådet, Trygga Torshälla, samordnas det trygghetsskapande arbetet i Torshälla. Ett flertal aktörer och verksamheter är med och bidrar till ett ökat utbud av aktiviteter, trygga utomhusmiljöer, med mera. Den senaste trygghetsmätningen, som görs av Polisen i Södermanland, visar positiva värden i Torshälla.

Läs mer om det pågående arbetet inom Trygga Torshälla.

Gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet och trygghetsskapande belysning

Trafiksäkerhetshöjande åtgärd

Asfaltering av gång- och cykelbana vid Gökstensskolan. Foto: Peter Persson

Cykla är billigt, miljövänligt och bra för hälsan. För att öka trafiksäker­heten och öka tillgänglig­heten för gång- och cykeltrafikanter har Torshällas gång- och cykelbanenät utökats och överfarter har gjorts tryggare. Bland annat är en ny gång- och cykelväg till Mälby och Ängs­holmen byggd. Nu kan du gå eller cykla längs å-stråket hela vägen längs ån från Skogstorp, via Torshälla, till Mälaren. VId mynningen finns en grillplats med bänkar. Hela å-stråket skyltas upp under 2017/2018.

Som ett led i trygghetsarbetet har trygghetsskapande belysning satts upp längs gång- och cykelbanan mellan Vallbybron och Gökstensbron, och längs Hammarbyvägen. Ett flertal insatser har även gjorts för att tryggare skolvägar, bland annat vid järnvägsöverfarten på Holmenleden.

Bostäder

Torshälla har en växande befolkning och efterfrågan på bostäder ökar. Befintliga fastigheter renoveras och nya bostäder byggs. I kvarteret Holmen, Ruths gränd, har 57 nya hyreslägenheter byggts i etapp 1 och ytterligare 20 nya hyreslägenheterna i etapp 2. Bostäderna är helt rökfria. I Bjällersta planeras nya småhus och i Torshälla centrum byggs nya bostadsrättslägenheter vackert belägna vid ån. Bara för att nämna några av de många bostadsprojekten.

I kvarteret Gillet, i korsningen Eskilstunavägen/Holmenleden, det som torshällaborna kallar "gamla Shelltomten", planeras 60 lägenheter och 40 lägenheter för äldre. Detaljplanarbetet pågår. I väntan på de nya bostäderna ska platsen bland annat användas för parkering under Torshällas 700-årsjubileum.

Kultur och evenemang

Konst och kultur profilerar Torshälla. Flera nya evenemang har skapats; Torshälla konstrunda på påskafton, växtmarknad i gamla Torshälla, finskt-svenskt midsommarfirande i Krusgårdsparken, Smakfullt - matmarknader, valborgsfiranden, med flera. Sommartorg på Östra torget gör att torget sjuder av liv med uppträdanden, tårttävlingar, teater och mycket mer. Under jubileumsåret 2017 kommer du att kunna ta del av ett ännu mer fullmatat programutbud.

Läs mer om kulturutbud och arrangemang i tidningen Torshälla runtöppnas i nytt fönster och på eskilstuna.se/evenemangöppnas i nytt fönster. Information om Torshälla finns även på eskilstuna.nu/torshalla.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vackra infarter

Vackra miljöer skapar positiva upplevelser och ökar stadens attraktivitet. Arbetet med att försköna Torshällas infarter är prioriterat. Först ut var Eskilstunavägen 2014, nu förskönas Storgatan. Storgatans omgörning beräknas vara klar 2017. Näst på tur är Holmenleden och dess koppling till Eskilstunavägen. Arbetet kommer att ske i samband med utbyggnaden av bostäder i Kv. Gillet (gamla Shell-tomten) och Granbacken. Preliminärt 2018/2019.

Slussportar och staket rustas upp

De mittersta slussportarna ska bytas ut och ett nytt vackert staket ska byggs runt slussarna. Vattnet är en viktig del i Torshällas identitet. När slussportarna är utbytta kommer man åter att kunna slussa med turistbåten S:t Olof. 

Slussen. Foto: Ove Georgenson

Slussen. Foto: Ove Georgenson

Förbättrade parkeringsmöjligheter vid Bjällersta/Ektorps friluftsområde

För att öka tillgängligheten, och ersätta tidigare parkeringsplatser, har en ny belyst parkering byggts i friluftsområdet Bjällersta/Ektorp. Frilufts­området erbjuder bland annat belysta motionsspår.

Utökade parkeringsmöjligheter finns även mitt emot Kv. Holmen på Ruths gränd.

Upprustning av vägar

Stora delar av Torshällas gatunät har fått ny vägbeläggning. Ytterligare vägarbeten kommer att ske under försommaren och hösten 2017. Några av projekten är bland annat Storgatan och delar av Holmenleden.

Turismen utvecklas i Torshälla

Torshälla har en unik historia och ett rikt utbud av kultur och aktiviteter. För att stärka Torshälla som besöksdestination efterfrågas bland annat övernattningsmöjligheter i Torshälla centrum. Arbete pågår för att hitta en entreprenör som vill investera i och driva ett bed and breakfast eller en hotellverksamhet i Torshälla.

Torshällas utbud för besökare har tillgängliggjorts för fler, till exempel i form av gör-det-själv-stadsvandringar, utökat broschyrmaterial och information på Eskilstunas officiella besökssida eskilstuna.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Husbilsturismen växer. Därför erbjuds nu fyra ställplatser för husbilar vid Torshälla gästhamn. Gästhamnen har rustats upp och fortsätter att utvecklas för att bli mer attraktiv för båtturister.

Fortsatt arbete för att öka Torshälla attraktivitet som beöksdestination innebär bland annat att paketera och synliggöra befintligt utbud och utveckla nya besöksmål och aktiviteter. Torshälla har en stor potential för ökad turism, bland annat genom sitt naturnära läge.

Turistinformation om Torshälla hittar du på eskilstuna.nu/torshallalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Evenemang hittar du även på eskilstuna.se/evenemang.

Har du privatrum som du vill hyra ut i ditt hem? Kontakta Eskilstuna Tourist Information på telefon 016-710 70 00

Utvecklingsplan för Torshälla

Som ett underlag för Torshällas fortsatta utveckling tas en utvecklingsplan för Torshälla fram. Planen kommer att innehålla strategier för att fortsätta att utveckla Torshällas stadsrum och stadsliv på både lång och kort sikt. Planarbetet pågår och planeras att komma ut på samråd/­utställning vintern 2017/2018. Arbetet leds av Stads­byggnads­förvaltningen, Eskilstuna kommun.

Utveckling av handeln

En strategi för hur handeln (butiker, restauranger och service) kan utvecklas har tagits fram, för att stärka befintlig handel och stimulera nya etableringar. Handlingsplanen ska vara ett stöd i fortsatt utvecklings­arbete i samarbete mellan kommunala verksamheter, fastighetsägare och näringslivet.

Torshälla ingår även i det övergripande handels­utvecklingsarbetet mellan alla handelsområden inom Eskilstuna kommuns geografiska område och Eskilstuna kommun. Syftet är att stärka och utveckla Eskilstunas och Torshällas handel, bland annat för ett attraktivt utbud, ökad tillväxt och fler arbetstillfällen.

 

Logga Torshälla 700 år

Torshälla 700 år

Torshällas 700-årsjubileum 2017 erbjuder en unik möjlighet att visa upp det pågående arbetet för Torshällas utveckling. Jubileet ses också som en hävstång för fortsatt utveckling, för att utveckla och upptäcka nya samarbeten, testa projekt och växla upp arrangemang.

Jubileumsaktiviteterna kommer att pågå under hela året. Huvudpunkterna är jubileumsdagen den 24 februari, som är Torshällas officiella födelsedag och den dag som staden fick sina stadsrättigheter, samt sista veckan i juli (vecka 30) då en kalasvecka  arrangeras.

Läs mer om program och aktiviteter under hela jubileumsåret.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Projekt- och GIS-avdelningen

Projektering och utbyggnad av gator och parker

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Rina Oord-Lundh
Stadsutvecklare, Torshälla