MENY
Eskilstuna kommun

Så kan du påverka

Alla planer har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter.

Översiktsplanering

Översiktsplaneprocessen har två dialogtillfällen där allmänheten och berörda får lämna in skriftliga synpunkter på översiktsplaneförslaget. Det kallas samråd och granskning och pågår under minst två månader.

Oftast ordnas under samråd och granskning också möten där kommunens ansvariga politiker och tjänstepersoner informerar och diskuterar förslaget tillsammans med allmänhet och berörda intressenter.

Detaljplanering

Sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget kan lämna synpunkter skriftligt under samrådstiden som är två till tre veckor. Intresserade informeras i större projekt vid ett samrådsmöte eller öppet hus.

Vid standard- och utökat förfarande ställs det slutliga planförslaget ut för granskning under minst två eller tre veckor i Värjan, Alva Myrdals gata 5 och i vissa fall även på övriga platser. Större detaljplaner som kan ha ett stort allmänt intresse annonseras i dagspressen. Sakägare och remissinstanser underrättas via brev. Synpunkter på förslaget lämnas skriftligt under granskningstiden.

Om inga synpunkter inkommer emot planförslaget vid samråd kan man gå över till begränsat planförfarande. Då ställs inte planen ut för ytterligare granskning efter samrådet och kan gå vidare till antagande direkt efter samrådsutställningen. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna