MENY
Eskilstuna kommun

Planprogram för Skogsängen

Planprogrammet tar sitt avstamp i stadsläkningsarbetets strategier och mål.

Planprogrammet ska öka möjligheterna till en långsiktigt god stadsutveckling i Skogsängen. Det ska undersöka möjligheterna att komplettera befintlig bebyggelse med nya bostäder, lokaler, förskola och skola samt ge förslag på läge och omfattning för nya bostäder. Planprogrammet ska också visa hur en ny blandad bebyggelse kan tillföras den befintliga strukturen från 60-talet, samtidigt som befintliga värden tillvaratas. Förtätningen ska vitalisera och utveckla det befintliga området. Det offentliga rummet ska höjas kvalitativt och viktiga platser ska stärkas som attraktiva vistelse- och mötesplatser. Viktiga kopplingar genom området ska kompletteras och förstärkas. Planprogrammet ska också utreda möjligheterna att skapa två nya utfarter till Stenkvistavägen samt att utforma ett mer stadsmässigt gaturum vid Stenkvistavägen och Vasavägen. Skogsängsparken utvecklas utifrån sin karaktär av anlagd park med stadsnatur. Ekosystemtjänster ska vara utgångspunkten i utformningen av den offentliga gröna miljön.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Vanessa Scheffler
Planarkitekt