MENY
Eskilstuna kommun

Planprogram för Ängsholmen 1:2 (Ängsholmen Östra)

Vilket syfte har planprogrammet?

Syftet med planprogrammet är att belysa möjligheterna för bevarande av Ängsholmen Östra som ett område med fritidskaraktär. Programförslaget beskriver utvecklingsmöjligheterna och konsekvenserna för olika delar i Östra Ängsholmen som ett underlag inför ett detaljplaneuppdrag.

Stadsbyggnadsnämnden har godkänt programförslaget 22 september 2015.

Vid detaljplaneläggning ges Planavdelningen ett nytt uppdrag för att kunna följa nya Plan- och bygglagen samt justera befintligt syfte avseende hänvisning till Översiktsplanen 2030. Detaljplanearbetet startas när politiken har beslutat inriktningen för den framtida utvecklingen i området.

Detaljplanen ska bland annat möjliggöra anslutning till kommunalt VA. Enligt nya PBL medför detta att detaljplanen är av övrig stor betydelse och kommer att genomföras med utökat förfarande. 

Under "Mer information" kan du ta del av programhandlingarna.

Det här har hänt hittills:

2015-09-22
Godkännande i Stadsbyggnadsnämnden.
December 2014
Sammankallande för arbetsgruppen och kontaktperson för boende inom planområdet är Zoltán Daróczy. 
Maj 2012
Informationsbrev utskickat till samtliga arrendatorer. Brev ställt till Kommunstyrelsen från arrendatorer.
April-maj 2012
Korta möten med sammankallande kontaktpersoner inför utskick av informationsmaterial.
2012-03-14
Information i Stadsbyggnadsnämnden om läget.
2012-02-23
Interpellation i Kommunfullmäktige (punkt 7) ställd till Stadsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Johansson (MP) av Kjell-Erik Israelsson (M). 
 
Vad är en interpellation? Politikerna i Kommunfullmäktige kan väcka frågor på olika sätt bland annat genom en interpellation. Detta hjälper ledamöterna att få upplysningar om hur kommunens förvaltningar sköts. En interpellation ska besvaras av en ansvarig politiker (ofta ordföranden i en nämnd) och ska debatteras. En interpellation bör handla om angelägenheter av större intresse för kommunen. Interpellationer leder inte till några beslut av fullmäktige.
2012-02-14
Möte med kontaktpersonerna om läget och den politiska viljeinriktningen.
Okt-dec 2012 
Intern uppföljning av uppkomna frågor och diskussion med arbetsgrupperna.
2011-08-31
Arbetsgruppsmöte i Skeppet i Värjan.
2011-08-22
Informationsmöte för arrendatorerna av Ängsholmen 1:2 hölls i samband med friluftsföreningens årsmöte. Två arbetsgrupper har  bildadts som representerar arrendatorerna av tomterna 1 - 29 respektive 30 och uppåt
2011-08-16 
Informationsmöte för arrendatorerna av tomterna 1 - 29. 
Mars-april 2011 
Värdering av tomter.
Mars 2011
Projektering av VA.
Juni-aug 2010
Programsamråd


Klicka här om du vill läsa mer om planprocessenöppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Vanessa Scheffler
Planarkitekt