MENY
Eskilstuna kommun

Fördjupning av program för Väster


Illustration: Andrea McNicholas

Eskilstuna kommun har en tydlig inriktning för ett hållbart stadsbyggande. I översiktsplanen för 2030 utpekas Väster som ett omvandlingsområde där funktionsintegrering och förtätning ska prioriteras. Ett konkurrenskraftigt och attraktivt Eskilstuna behöver stärkas med fler boende i centrum. Fler boende i centrum ger förutsättningar för ett tryggare och därmed attraktivare Eskilstuna. Genom förtätning kan befintlig infraastruktur, service och övriga funktioner i staden nyttjas, vilket ger förutsättningar för utveckling av ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart Eskilstuna. Detta tillsammans med viljan att skapa ett mer levande Väster och en attraktivare entré till staden är bakgrunden till kommunens viljeinriktning om en ny stadsdel i Väster.

 

Karta över programområdet Väster markerat med svarta byggnader
  
Väster är centralt beläget på båda sidor om Eskilstunaån. markanvändningen på bara 10 minuters promenadavstånd till centrum med handel och annan service, Mälardalens högskola och järnvägsstationen. Dessa förutsättningar tillsammans med områdets karaktär och potential för utveckling av årummet ger området unika utvecklingsmöjligheter. Eskilstunas läge i Mälardalen och Västers centrala läge i staden samt kopplingen till Munktellstaden gör området intressant med en utvecklingspotential till ett mångfunktionellt område avseende verksamheter och boende som kan utvecklas och bli unikt för Eskilstuna och i regionen. I ett vidare perspektiv ges också förutsättningar att inom en timmes pendlingsavstånd nå viktiga arbetsmarknadsregioner.

Ett fördjupat program syftar till att ge beredskap för en framtida omvandling av Väster. Omvandlingen är tänkt att ske på initiativ av nuvarande och framtida fastighetsägare och ersätter tidigare "Program Väster" antaget i Kommunfullmäktige 2006. Till programmet hör miljökonsekvensbeskrivning bilagd som enskilt dokument.

Syftet med programmet för Väster är att ta fram ett samlat dokument med inriktningen att långsiktigt tillskapa en levande och hållbar stadsdel på Väster.
I programarbetet har ingått att utreda om en omvandling av framtida markanvändningen inom Väster till ett integrerat verksamhets- och bostadsområde är möjlig samt att kommunicera en vision för områdets långsiktiga utveckling. Det nu framtagna fördjupade programmet för Väster är godkänt i stadsbyggnadsnämnden 7 december 2011 och ska fungera som vägledning, med riktlinjer för kommande detaljplanering inom området. 

Ett helhetsgrepp ska tas för det gamla industriområdet med syfte att omvandla det till ett integrerat verksamhets- och bostadsområde.

Klicka här om du vill läsa mer om planprocessenöppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Magdalena Lindfeldt
Planarkitekt, projektledare stadsutveckling