MENY
Eskilstuna kommun

Program

Program

I början av en planprocess ska ett planprogram upprättas om det inte finns stöd för en förändring i en aktuell översiktsplan eller fördjupning av denna. Då fungerar översiktsplanen som programhandling.

I programmet redovisas programområdets avgränsning och de förutsättningar som gäller för etablering eller bevarande på en vald plats. Handlingen består i allmänhet av en programkarta med tillhörande beskrivning och förstudie till konsekvensbedömning av planprogrammet. Den senare kan också ingå som en del i programbeskrivningen och utgör ett beslutsunderlag för politiskt ställningstagande.

Programsamråd

Programhandlingarna skickas ut för inhämtande av synpunkter från berörda sakägare, myndigheter och intresseorganisationer. De ställs också ut för information och synpunkter från allmänheten. Programsamrådet är till för att informera om en planerad förändring i ett första skede av planprocessen. Synpunkterna och hur dessa avses att bemötas i det fortsatta planarbetet framgår av en särskild samrådsredogörelse.

Program kan tas fram som underlag för ett större område innan ett antal efterföljande detaljplaner utarbetas. Program kan också tas fram som underlag för detaljprojektering där en samordning av flera projekt behövs. Vidare kan program också ges en tematisk inriktning som kulturmiljövård, trafik, grönstruktur eller liknande för ett visst geografiskt område.

Liksom för fördjupningar av översiktsplanen gäller att syftet med ett program är att skaffa sig en överblick över ett antal frågeställningar och sätta in dessa i ett gemensamt sammanhang inom ett geografiskt avgränsat område. Programmet är inte en juridisk handling utan redovisar en politisk viljeinriktning med mark- och vattenanvändningen inom program-området.

Skillnaden mellan program och fördjupningar av översiktsplanen ligger i själva planeringsprocessen. Ett planprogram remissbehandlas och ställs samtidigt ut för inhämtande av synpunkter från allmänheten under samrådstiden. 

Pågående planprogram hittar du under pågående planarbetenöppnas i nytt fönster och de för dagen aktuella planprogrammen under aktuella samråd/granskningaröppnas i nytt fönster.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna