MENY
Eskilstuna kommun

Ortsanalys och utvecklingsplan Kvicksund

Tillsammans vidareutvecklar vi Kvicksund

Just nu arbetar Eskilstuna kommun och Västerås stad tillsammans för att utveckla Kvicksund. Vi vill att boende och verksamma på orten, och alla invånare som är måna om ortens framtid, ska vara med och bidra till Kvicksunds utveckling.

Ett förslag till ortsanalys och utvecklingsplan med fokus på södra Kvicksund var på samråd 11 juni-15 september 2019. Efter Med hjälp av inkomna synpunkter justeras och kompletteras ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund. När arbetet är klart är ambitionen att vi har en gemensam handling för hela Kvicksund. Den slutliga handlingen ska godkännas av kommunstyrelserna i Västerås och Eskilstuna.

Visionsbild: Gehl Architects

Det här har hänt hittills

6 mars 2018 anordnade vi en träff med näringslivet i Kvicksund och 19 april 2018 en träff med föreningslivet. Båda träffarna var uppskattade och gav mycket bra information att ta med oss i det fortsatta arbetet.

Här kan du läsa en sammanfattning av näringslivsträffen 2018-03-06.

Här kan du läsa en sammanfattning av föreningsträffen 2018-04-19.

Under hösten 2016 och vintern 2017 pågick ett dialogarbete med invånarna på orten. Stort tack till alla som hittills har varit med och delat med sig av sina tankar, synpunkter och idéer!

Här kan du läsa en sammanfattning av första dialogträffen 2016-11-14.

Här kan du läsa en sammanfattning av andra dialogträffen 2017-01-12.

Under arbetet med Kvicksunds utveckling har vi även med oss att föra in barnperspektivet i planeringen. Vi har använt en metod som kallas för Barn GIS. Syftet var att ta reda på hur barnen i Kvicksund använder vägarna till och från Tegelviksskolan samt hur de upplever sina utemiljöer. Det är barn i årskurs 4 och 5 från Tegelviksskolan som har deltagit i arbetet. All information har samlats på temakartor. De visar de viktigaste stråken och platserna som barnen har identifierat. Dessa kartor kommer utgör ett viktig kunskapsunderlag för ortsanalysen och utvecklingsplanen.

Ett förslag till ortsanalys och utvecklingsplan med fokus på södra Kvicksund var på samråd 11 juni - 15 september 2019.

Syftet med utvecklingsarbetet för Kvicksund

Dialogarbetet lägger grunden för en ortsanalys och en utvecklingsplan. De ska bidra till en positiv utveckling av Kvicksund, och kommer att gynna både invånare och verksamheter på orten.

Syftet kan sammanfattas med att analysen/planen ska:

  • nå ett samlat och väl förankrat planerings- och kunskapsunderlag för fortsatt planering och utveckling av Kvicksund.
  • identifiera potential och föreslå strategier för utveckling av orten. Det färdiga arbetet ska också kunna fungera som inspiration för olika utvecklingsprojekt med olika initiativtagare.
  • genom dialog med kvicksundsbor, föreningar och företagare, öka engagemanget och intresset för Kvicksunds utveckling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Mabel Peña
Översiktsplanerare
Magdalena Lindfeldt
Planarkitekt, projektledare stadsutveckling