MENY
Eskilstuna kommun

Framtida godsflöden i Eskilstuna kommun

Nedan finner du kortfattad bakgrundsinformation om förslag till ny godsjärnvägsdragning väster om staden.

Bakgrund

År 2005 presenterade Eskilstuna kommun tre alternativa korridorer för en ny godsjärnväg väster om Eskilstuna i utredningen PM, Ny godsbana väster om Eskilstuna, Kompletterande utredning 2 (Tyréns, 2005).

Den nya järnvägen ska i första hand fungera som förbifart för godstransporterna på TGOJ-banan mellan Dalarna - Oxelösund. Syftet är att den nya banan ska bidra till en långsiktigt hållbar godshantering i Eskilstuna, medge ökad kapacitet för persontrafiken och minska miljöstörningarna i centrala Eskilstuna samtidigt som mark frigörs till annat ändamål där nuvarande verksamheter för tågbildning och drift och underhåll pågår (i Gredby).

I samband med framtagandet av ny översiktsplan för Eskilstuna har framställts synpunkter på de tidigare föreslagna godsbanestråken som föranledde en komplettering av tidigare studier. ÅF Infrastructure AB har på uppdrag av Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltning kompletterat de tidigare studierna med en alternativ dragning av godsjärnväg väster om Eskilstuna. I översiktsplanen som nu är ute på utställning förordas utredningsalternativ 6.

Godsjärnvägens sträckning

Korridoren viker av från TGOJ-banan på raksträckan direkt efter befintlig bro över Eskilstunaån vid Skogstorp. Korridoren fortsätter därefter norrut och korsar Skogstorpsvägen (väg 230) för att sedan fortsätter norrut längs väg 230. Korridoren passerar på västra sidan av transformatorstation vid Montörgatan, för att sedan passera en bergskärning och över Gillbergavägen och Gillbergaleden. Västeråsvägen korsas mellan bebyggelse i Brottsta och Flacksta/Ekeby. Svealandsbanan ansluts sedan i primärt västlig riktning, men korridoren anpassas så att även östlig anslutning möjliggörs. Se även karta nedan. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna