MENY
Eskilstuna kommun

Uppföljning

Enligt 6 kap. 18§ miljöbalken ska alla planer och program som omfattas av kravet på miljöbedömning följas upp. Ansvaret för uppföljningen har den kommun eller myndighet som beslutar om antagandet av planen eller programmet. Syftet med uppföljningen är att den part som antar planen eller programmet tidigt ska skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som genomförandet planen eller programmet faktiskt medför så att avhjälpande åtgärder kan sättas in.

Översiktsplanens miljöpåverkan bör följas upp enligt följande:

  • Minst en gång varje mandatperiod, vid aktualitetsprövning av översiktsplanen, ska det gå att utläsa vilken grad planen bör ändras för att tillgodose nationella och regionala miljömål.

  • Översiktsplanens inriktning, intention och mål ska årligen följas upp bland annat genom ett antal utvalda planindikatorer kopplade till några av dess ställningstaganden. Planens miljöpåverkan är en del i denna uppföljning.
  • Översiktsplanens mål och ställningstaganden ska följas upp i andra planer och program samt i utredningar där dess intentioner ska synliggöras: temaplaner eller fördjupningar (t.ex. vattenplan, naturvårdsplan, dagvattenpolicy, grönstrukturplan, bostadsförsörjningsprogram), planprogram och detaljplaner. Även hur och var enskilda bygglov ges bör analyseras i relation till översiktsplanens mål. Miljökonsekvensbeskrivningens förslag till åtgärder är en viktigt del som måste följas upp. 
  • Om planen inte genomförs som planerats ska det framkomma vid uppföljningen. Det bör uppmärksammas eftersom det kan medföra att betydande miljöpåverkan uppstår som inte avsetts. Betydande miljöpåverkan kan både vara en följd av att en aktivitet inte genomförs och av att en aktivet som inte var planerad genomförs. Avvikelser kan aktualisera behovet av ändrat arbetssätt eller revidering av planen eller miljöbedömningen.

Resultaten från uppföljningen görs tillgängliga för berörda myndigheter och allmänheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna