MENY
Eskilstuna kommun

Sammanfattning

Eskilstuna kommuns översiktsplan från 2005 har reviderats. Under arbetet med planen pågår en parallell process med miljöbedömning i form av denna miljökonsekvensbeskrivning som utvärderar tre olika utvecklingsalternativ, varav ett är ett nollalternativ. En första version av en ny Översiktsplan med miljökonsekvensbeskrivning togs fram för samråd med medborgare, myndigheter och organisationer april till september 2011. Den har därefter omarbetats och en ny version ställdes ut för granskning november 2012 till januari 2013. Efter att ha reviderats ytterligare ska planen antas hösten 2013.

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) visar konsekvenserna för miljön på kort och lång sikt. Begreppet miljökonsekvens ges en vid tolkning och inkluderar, utöver ekologiska och miljömässiga även sociala, ekonomiska och kulturella aspekter på utvecklingen, men med fokus på det som kan påverkas genom fysisk planering.

En geografisk, tidsmässig och saklig avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen har gjorts i samråd med länsstyrelsen för Södermanlands län. Utöver påverkan på kommunens geografiska yta beskrivs påverkan i vissa hänseenden även globalt och regionalt samt lyfts mellankommunala aspekter in. Tidsmässigt sträcker sig bedömningen till år 2030, men klimat och energifrågor belyses i ett längre perspektiv – till år 2050 som är tidshorisont för kommunens klimatplan – och där så är möjligt ända till år 2100.

Sakområden som bedöms, är påverkan på naturmiljö, kulturmiljö, vattenmiljö, klimat och energi, hushållning med naturresurser, befolkning och människors hälsa. Bedömning av konsekvenserna för vindkraftsetableringar finns under de olika sakområdena. Nollalternativet innebär fortsatt utveckling som hittills, men utan en vägledande aktuell översiktsplan. För natur- och kulturmiljö, klimat och hushållning med naturresurser blir detta en utveckling som innebär att miljökvalitetsmålen inte uppnås i tid. Alternativet saknar en strävan att nå en blandning av byggnadstyper och upplåtelseformer. Fortsatt segregation följer av ökat bilberoende och brist på långsiktiga initiativ och strategisk samhällsplanering. Folkhälsomålen påverkas mindre positivt än i huvudalternativet.

Planförslaget är huvudalternativ och syftar till att styra mot en hållbar utveckling. Hushållning med mark, vatten och energi är en ledstjärna. Inriktningen är blandstad, förtätning, korta avstånd och ökad integration mellan människor när det gäller mötesplatser, service, boende och verksamheter. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska underlättas, göras mer tillgänglig och attraktiv. Parker och andra grönområden behövs för att öka trivsel i städer och tätorter, men också för att minska behovet att använda bil för att ta sig till rekreationsmiljöer. Samtidigt har gröna områden en nyckelroll för att möta klimatförändringens ökande regnmängder.

Utanför städerna kan ny bebyggelse främst tillkomma i grupper som förstärker lokala centra utmed några huvudstråk för kollektivtrafik med utbyggt vatten och avloppsnät samt i mindre tätorter. Landsbygden behöver en bättre kollektivtrafik och om möjligt arbetsplatser för att minska pendlingsbehovet med bil. Planförslaget syftar till att minska energiförbrukning för transporter och uppvärmning, motverka utbredningen av städerna på bekostnad av skog och jordbruksmark, bevara och utveckla funktionella miljöer och samband för biologisk mångfald och rekreation, klara miljökvalitetsnormer för luft, buller och vatten, skapa möjlighet för fler sociala mötesplatser, värna kulturmiljövärden och tillvarata estetiska värden i stadsmiljön och i landskapet. Fler fritidsresor med bil alstras när antalet som bor i flerfamiljshus i städer och tätorter ökar liksom behovet av att nå platser för rekreation och upplevelser i naturen. Kollektivtrafiken klarar en mindre del av det behovet. Fler bilpooler kan bidra till ett mer rationellt användande av privatbil. 

Planförslaget innehåller nya utredningsområden för kommande bebyggelsegrupper inom städer, tätorter, noder och huvudsakligen i anslutning till kollektivtrafikförsörjda stråk. Ny bebyggelse här kommer att innebära viss ytterligare utbredning av boendet, att grönområden med natur- och rekreationsvärden och odlad mark försvinner och att kollektivresenärer men även bilpendlare tillkommer av praktiska skäl.

Alternativet spridd bebyggelse liknar nollalternativet, men går längre, med en medveten satsning på nybyggnation av bostäder på tidigare oexploaterad mark och genom att allt fler fritidshus blir permanenta bostäder – främst byggs villor i attraktiva lägen i städernas och tätorternas utkanter eller i före detta fritidshusområden. På landsbygden uppmuntras nybyggnation av bostäder. Även med en utbyggd kollektivtrafik genererar detta alternativ ökad arbetspendling med bil, vilket motverkar klimatmålen. Alternativet antas ta mera resurser i anspråk när det gäller uppvärmning, transporter och produktiv mark. Dock kan alternativet ge något bättre förutsättningar för innevånare som vill ha egen odling och djurhållning. Utrymmet för rekreation och naturvärden i landskapet blir mer splittrat och skjuts längre från städerna och tätorterna, medan vattenförekomsterna kan belastas något mer av enskilda avlopp. Alternativet saknar en strävan efter blandning av byggnadstyper och upplåtelseformer. Socialt och ekonomiskt motverkas inte segregation i boendet. Externhandel gynnas på bekostnad av handel i centrum då en stor del av befolkningen väljer bil mellan hem-förskola/skola-arbetsplats-fritid och service. Extern storhandel med bil blir då det ekonomiskt mest rationella. Fler barn behöver skjutsas till skola och fritidsaktiviteter.

Slutsatsen är att alla alternativ ger avsevärda miljöeffekter, men att planförslaget sammantaget mer uttalat verkar för hållbar utveckling genom att möjliggöra samordnade och uthålliga och därmed även ekonomiskt hållbara tekniska system (lösningar).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna