MENY
Eskilstuna kommun

Inledning

Behov av miljöbedömning

För planer och program som upprättas och fastställs av en myndighet, ska en miljöbedömning göras, omgenomförandet av planen eller programmet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En översiktsplanska i princip alltid miljöbedömas då den ger förutsättningar för kommande tillstånd. Begreppet tillstånd skainte tolkas snävt, exempelvis ingår även bygglov, marklov och dispenser.En rapport, miljökonsekvensbeskrivning (MKB), ska upprättas i samband med miljöbedömningen.Rapporten följer översiktsplanens skeden och omarbetas successivt efter synpunkter och ändringar iöversiktsplanedokumenten fram till antagande.

Miljöbedömningens syfte och innehåll

Syftet med att genomföra en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbarutveckling främjas. Vidare syftar processen till att ge allmänheten, organisationer, myndigheter och andraintressenter möjlighet att påverka planen.Det är den betydande miljöpåverkan som översiktsplanens genomförande kan antas medföra som skaidentifieras, beskrivas och bedömas. Innehållet i en MKB regleras i 6 kapitlet 12 § miljöbalken och iförordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905). 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna