MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Inom områden med stor sannolikhet för översvämningar (så kallat 100-årsflöde) bör det inte tillkomma någon bebyggelse, med undantag för enkla byggnader som garage och uthus.
  • Inom områden med viss sannolikhet för över- svämning (så kallat dimensionerande vattenstånd), kan samhällsfunktioner av mindre vikt lokaliseras. Exempel på detta är byggnader av lägre värde eller med mer robust konstruktion, enstaka villor och fritidshus.
  • Endast inom områden med låg sannolikhet för översvämning, dvs. områden som inte hotas av 100-årsflöde eller högsta dimensionerande flöde, bör samhällsfunktioner av betydande vikt eller riskobjekt lokaliseras till exempel sammanhållen bebyggelse, sjukhus, vårdhem, skolor, industrier med miljöpåverkan, infrastruktur av stor betydelse så som viktiga vägar utan förbifarts möjligheter, järnvägar, avlopps- och avfallsanläggningar.
  • För befintlig bebyggelse och andra områden som riskerar bli drabbade av översvämningar till följd av ökade vattenflöden i sjöar och vattendrag kan barriärer övervägas.
  • En större exploatering i riskområden kan exempelvis ge ekonomiska motiv till utbyggnad av skyddsvallar och mekaniska barriärer. Att uppföra bebyggelse och infrastruktur på ett skadesäkert sätt ska också ses som en möjlig lösning.
  • I samband med detaljplanering och bygglov ska identifierade instängda områden, ras och skred utredas ytterligare.

SE Del 2 Grunddrag i mark och vatten användning: Hantering av dagvatten

På detaljplanenivå anges genom bestämmelser med juridisk bindning åtgärder som syftar till att höja beredskapen inför klimatförändringarnas konsekvenser.

SE Del 2 Grunddrag i mark och vatten användning: Hantering av dagvatten

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna