MENY
Eskilstuna kommun

Översvämning, ras- och skredrisk

Riskerna för stora skador till följd av klimatförändringen kan minskas och samhället anpassas till konsekvenserna av höjda vattennivåer genom en långsiktig planering. Extrema väderhändelser med påföljande översvämningar längs sjöar och vattendrag blir allt vanligare. Det som tidigare beskrevs som 100-årsregn tycks inträffa alltmer frekvent. Det är kommunernas skyldighet enligt Plan och bygglagen (PBL) att beakta och ange de risker som finns i ett område i samband med planläggning . Hälsa och säkerhet är viktiga allmänna intressen enligt PBL. När vatten i sjöar och vattendrag stiger och täcker ytor som normalt inte står under vatten kallas det översvämning. Om det regnar kraftigt kan även svackor i terrängen utan anknytning till vattendrag bli översvämmade. Risk för skred och ras föreligger när större förändringar av marknivåerna görs. Detta kan uppstå till följd av naturlig erosion eller schaktning. Erosion kan även uppstå till följd av strömmande vatten eller utmed stränder där vågrörelser urholkar strandbrinken. I samband med schaktning, dåligt utförd spontning eller felaktig dränering i kombination med förekomst av sedimenterade jordarter kan också skred och ras uppstå. Vanligt förekommande områden med risk för skred och ras är utefter vattendrag och en del sjöstränder, särskilt när vattnet drar sig tillbaka efter en tid av högt vattenstånd eller översvämning på grund av att jorden är då är vattenmättad och instabil Den volym vatten som efter kraftiga regn når sjöar och vattendrag från land bör så långt det är möjligt minimeras. Dessa frågor behandlas i del 2 – Hantering av dagvatten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna