MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Miljökvalitetsnormer ska iakttas vid planering och planläggning samt ska uppfyllandet av miljö-kvalitetsnormerna utredas, detta gäller beslut som rör markanvändning på övergripande strategisk nivå, transportförsörjning och riklinjer för detaljplane- och områdesbestämmelser.
  • Miljöbalkens och PBL:s gemensamma mål att främja hållbar utveckling eftersträvas och tillämpas för att uppfylla normerna i all fysisk planering. Vid förtätning av städerna ska luftkvaliteten vara en viktig aspekt och åtgärder vidtas vid behov.
FAKTA Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes i miljöbalken 1999. Avsikten med dem är, att förebygga eller åtgärda miljöproblem, uppnå miljökvalitetsmålen och att genomföra ett EG-direktiv. MKN kan fastställas av regeringen eller av en myndighet som regeringen utser. Det finns idag normer för utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna