MENY
Eskilstuna kommun

Riksintressen

Riksintresse är ett begrepp som kan avse ett område, en plats eller ett enstaka objekt som är skyddade och anses viktiga ur en nationell synvinkel. Riksintressen är mark- eller vattenområden som långsiktigt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada det värde som konstituerat riksintresset. Riksintressen skyddas enligt 3 och 4 kap i miljöbalken. Riksintressen hanteras först i samband med prövningar av myndigheter enligt plan- och bygglagen, väglagen med flera, och gäller inte gentemot enskild. Kommunerna ska i sin översiktsplan visa hur man ska ta tillvara riksintressena. Riksintressen kan vara bland annat orörda naturtillgångar, kulturhistoriska miljöer, energiförsörjning och kommunikationer. Riksintressen och innebörden av dessa preciseras i dialog mellan stat och kommun och redovisas i översiktsplanen. Riksintressen bevakas av länsstyrelsen. Riksintresseområdena framgår i digitala kartan (www.eskilstuna.se/framtid) samt av tryckta bilagda kartor.

Jord- och skogsbruk samt yrkesfiske

Jord- och skogsbruk är enligt miljöbalken näringar av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Skogsmark av betydelse för skogsnäringen ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan försvåra ett rationellt skogsbruk. I Eskilstuna är Mälaren och Hjälmaren utpekade som vattenområden av riksintresse för yrkesfisket. Dessa vatten ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utövandet av fisket. Vid sidan av jord- och skogsbruket samt yrkesfisket har staten pekat ut ett antal områden i kommunen av riksintresse enligt 3:6 miljöbalken. Dessa områden har både bevarande- och exploateringskaraktär. I översiktsplanen ska också anges hur dessa intressen ska bevaras för framtiden. Nedan redovisas dessa områden och de former av skydd som är tillämpbara.

Mälaren med öar och stränder

Mälaren med öar och stränder utgör ett så kallat geografiskt riksintresse. Området är framförallt värdefullt för det rörliga friluftslivet och turismen. Länsstyrelsen har under år 2003 tagit fram en rapport, till grund för bland annat en översyn av riksintressets avgränsning. Syftet med rapporten är att beskriva riksintressets samlade värden. I denna redovisades också ett förslag till ny avgränsning av riksintresset. Förslaget grundar sig på en beskrivning av de samlade natur- och kulturvärdena av intresse för turismen och det rörliga friluftslivet. Landskapets särdrag och sådant som förtydligar den historiska utvecklingen i området har varit viktigt vid bedömningen av den nya avgränsningen av området för riksintresset.

Friluftsliv

I kommunen har tre större objekt pekats ut som riksintressen. Dessa är Ridö- Sundbyholmsarkipelagen med Sundbyholm, Mälaren med öar och strandområden och Hjälmarens vattenområde och stränder inklusive Hedlandets naturreservat samt Hjälmare kanal. Inga ingrepp som påtagligt kan skada det rörliga friluftslivets intressen får vidtas inom dessa områden. Områdena är till större delen skyddade dels genom naturförordnande (Hedlandet, Sundbyholm), dels genom strandskyddsförordnande. I övrigt görs bedömningar i samband med olika tillståndsprövningar.

Naturvård

I kommunen har ett antal naturmiljöer utpekats av Naturvårdsverket som riksintressanta. Dessa utgörs av geologiskt värdefulla områden, myrmarker, naturskogar och naturbetesmarker som är särskilt värdefulla och representativa för denna del av landet. Inga åtgärder som påtagligt kan skada riksintresset får vidtas inom dessa områden. Detta bedöms i samband med olika former av tillståndsprövningar som bygglov etc. I den digitala kartan finns även värdebeskrivningar kopplade till de enskilda områdena. Riksintressena skall alltid beaktas i plan- och bygglov- och miljöskyddssfrågor, så att värdena inte påverkas negativt. Det gäller även sådana aktiviteter utanför riksintressena som kan skada dem. Om sambandet är tydligt ska således sådana biotoper som utgör buffertzoner eller spridningskorridorer för känsliga arter i riksintresseområden kunna värnas.

Natura 2000

Natura 2000-områden har skapats av EU för att hejda utrotningen av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Dessa miljöer är också av riksintresse. I Eskilstuna finns för närvarande 26 objekt utpekade som Natura 2000-områden. Länsstyrelsens tillstånd krävs för ingrepp eller åtgärder som kan påverka miljön i dessa områden. Natura 2000-områden bör skyddas med förordnanden enligt miljöbalken, främst naturreservat eller biotopskyddsområden.

Kulturmiljövård

Kulturmiljöer av riksintresse enligt Miljöbalken kap 3:6 framgår i digitala kartan (www.eskilstuna.se/framtid) samt i bilagda tryckta kartor. Dessa kulturmiljöer ska långsiktigt skyddas. Bebyggelsen inom riksintresseområden är att betrakta som byggelsemiljöer enligt plan- och bygglagen § 8:13. Det betyder, att dessa bebyggelsemiljöer är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel och inte får förvanskas. Förändringar inom dessa områden ska göras med stor hänsyn till kulturmiljövärdena. Inom riksintresset Kafjärden har värdefulla kärnområden markerats särskilt i kartan. Områden som utgör riksintresse för kulturmiljövården ska långsiktigt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.

FAKTA
Riksintressen för kulturmiljövården i Eskilstuna kommun

Kafjärdenområdet
D1-Vallby, Hammarby, Sundby, Jäders och Kjula socken
Värdebeskrivning: Centralbygd, som speglar hur Mälardalen anpassades till landhöjning, växande befolkning mm. från bronsålder till 1800-talets sjösänkningar, med herrgårdslandskap från 1600-talet, inklusive minnen förknippade med Axel Oxenstiernas tid. Spridda gravar från bronsålder och flera fornborgar från övergången mellan yngre och äldre järnålder."Kung Inges hög". Talrika byar med gravfält från -yngre järnåldern inom dagens gränser, samt ett flertal runristningar. Delar av äldre färdleder såväl till lands som på vatten markerade av bl. a. gravfält, hålvägar och runinskrifter såsom vid Kjulaås och vid Ramsundet. Flera tidigromanska kyrkor. Axel Oxenstiernas gravkyrka i Jäder med rik 1600-talsarkitektur. Fiholms sätesgård med dess koppling till Jäders kyrka.
Kan skada riksintresset:
Ny bebyggelse i grupper eller i öppna lägen som hindrar utblickar i landskapet.
Vindkraftsetableringar i vissa fall.

Torshälla
D2
Värdebeskrivning: Småstadsmiljö med i huvudsak medeltida gatunät och som speglar utvecklingen från köpstad och utförselhamn till manufakturcentrum. Bevarad 1700-tals och 1800-tals bebyggelse. Planstrukturen samt stadsgårdar och bebyggelsemönster
från 1700- och 1800-talen. Offentliga byggnader med medeltida kyrka samt skolhus och
rådhus. Rester av Karl IX:s kanal. Kvarnanläggning från 1600-talet samt Holmens bruk med herrgårdsanläggning uppförd under 1770-talet och Nyby bruk med herrgård och brukssamhälle från 1800-talet. Skolor och folkrörelselokaler.
Kan skada riksintresset:
Okänslig förtätning.

Tumbo
D3- Tumbo socken
Värdebeskrivning: Lokalt centrum under järnålder och medeltid vid viktig kommunikationsled mellan Södermanland och de norra Mälarlandskapen.
Åssträckning med gravar och bebyggelselägen från bronsålder och framåt. Stora
järnåldersgravfält, bl.a. Tumbogravfältet med ca 500 gravar, samt hålvägssystem och rester av spärranläggningar (fornborgar) på åsarna. Två fornborgar i utkanten av bygden och ett flertal runstenar. Mycket välbevarad romansk kyrka från 1100-talet med sockencentrum från 1600-tal och senare. Medeltida tingsplats.
Kan skada riksintresset:
Om- och nybyggnad av järnväg.

Råby Rekarne
D4-Råby-Rekarne socken
Värdebeskrivning: Fornlämningskoncentration med välbevarade och representativa grav- och boplatsmiljöer från bronsålder och framåt. Bronsåldersmiljöer med skärvstenshögar, älvkvarnar och gravar. Dessutom finns husgrundsliknande anläggningar, s.k. Brobyhus, en sällsynt fornlämningskategori. Fornborgar och gravfält från äldre jämålder ger kontinuitet in i yngre järnålder. I området ingår även: Romansk kyrka från 1100-talet. Främst medeltida bebyggelsemönster med ett fåtal gårdar, varav en herrgård med särpräglad bebyggelse.
Kan skada riksintresset:
Vindkraftsetablering.

Eskilstuna
D51
Värdebeskrivning: Smides- manufaktur- och industristad som speglar många olika utvecklingssteg och de sociala förhållandena från medeltiden och 1600-talet fram till tiden efter 1950. Medeltida tätortsbildning på Eskilstunaåns östra sida med långgata längs stranden och småskalig träbebyggelse. Gestaltmässig, avancerad, rutnätsplan från 1658.
Olika administrativa stads och tätortsbildningar som senare slagits samman.
Rademachersmedjorna och Fristadshusen. Handels- och hantverksgårdar från 1700- och 1800-talet. Industrianläggningar och stadsplanemönster från 1800 - 1900-tal. Bostadsområden för arbetare och tjänstemän från 1900-talet.
Kan skada riksintresset:
Omvandling av industriområden, okänslig förtätning, nya vägsträckningar.

Barva – Lindholm – Söderby
D61- Barva socken
Värdebeskrivning: Centralbygd med rikt och tätt fornlämningsbestånd i rumsligt åtskilda skikt från bronsålder, äldre och yngre järnålder och medeltid samt välbevarad herrgårdsmiljö på medeltidsbygdens marginal, där även bronsåldersmiljöerna finns.
Unik åsmiljö med sex stora gravfält med gravar från bronsålder till yngre järnålder. På åsen ligger också kyrkan med delar bl.a. från 1100-talet. Öster om åsen, och huvudsakligen norr om lindholmen, är flera välbevarade miljöer från bronsålder/äldsta järnålder med skärvstenshögar och gravar. Två överlagrande säteribildningar med intakta arrendegårdar torp och agararindustriella anläggningar. Lindholms corps-de-logi i nyklassicistisk stil från 1794, ekonomibyggnader och arbetarbostäder.
Kan skada riksintresset:
Vindkraftsetablering.

Åsby, Stenby äng
D7- Eskilstuna stad och Fors socken
Värdebeskrivning: För landet unik fornlämningskoncentration vid vatten på och omkring Åsbyåsen med gravfälts- och boplatsmiljöer. Ca 250 fornlämningar av bronsålder-/äldre jämålderstyp. Ett av Sveriges största gravfält med ca 500 gravar, varav 350 av yngre jämålderstyp, bestående av gravar med mittblock med unika kantkedjor och brättekonstruktion, boplats vid Mesta Norrgård med skärvstenshögar, terrasseringar och röjda ytor. Ekeby medeltida kyrkoruin. Fornborgar Agrar miljö från senare delen
av 1800-talet med dess övergång till stordrift inom djurhållningen. Stenby äng.
Kan skada riksintresset:
Utbyggnad av Tuna park, ny bebyggelse i Stenby, Borsökna, Flacksta/Kolsta.

Hjälmare kanal
D81- Västermo socken
Värdebeskrivning: Kanalmiljö, ett av de äldsta kanalbyggena i landet.
Anläggningen är från 1600-talet, men i dag med 1800-talsprägel. Till miljön hör servicestruktur med bebyggelse för arbetare och tillsynspersonal och ekplanteringen längs kanalen avsedd för kommande slussreparationer.
Kan skada riksintresset:
Vindkraftsetablering.

Gillberga
D9- Gillberga socken
Värdebeskrivning: Fornlämningsrikt område och ett illustrativt exempel på bosättningsmönstret i en agrarbygd under sen bronsålder och tidig järnålder.
Ovanligt omfattande och illustrativa grav- och boplatsmiljöer från bronsålder/äldsta jämålder med rösen, stensättningar med mittblock, skeppsformiga stensättningar och skärvstenshögar.
Kan skada riksintresset:
Ombyggnad av väg 230, ny järnvägs- eller vägdragning. Åsby/Stenby äng

Biby
D10- Gillberga socken
Värdebeskrivning: Herrgårdslandskap med blandning av självägande byar och godsstruktur. Biby säteri, där organisationen med brukningscentrum, underlydande gårdar och utmarkstorp är tydlig. Manbyggnader av trä från 1600-talets början. Ingenjörsbron, ursprungligen helt av trä, från 1800-talet.
Kan skada riksintresset:
Inga ”hot” i översiktsplanen.

Västermo
D11- Västermo socken
Värdebeskrivning: Odlingslandskap präglat under 1800-talet med välbevarad bebyggelse och trots lagaskiftet väl sammanhållna bykärnor. Laga skiftet är avläsbart i åkermarken genom öppna diken. Glest äldre vägnät och den enhetliga bebyggelsen i byarna Vi, Konungsö och Södra Åby. Stora ekonomibyggnader förknippade med Hjälmarens sänkning.
Kan skada riksintresset:
Inga ”hot” i översiktsplanen.

Stora Sundby
D12- Västermo socken
Värdebeskrivning: Unik slottsmiljö från 1840-talet med medeltida anor.
Äldre huvudbyggnad, totalt omgestaltad under den stilimiterande 1800-talsarkitekturens
begynnelsefas i form av normandisk exteriör från ca 1840. Påkostad utformning av
arbetarbostäder, ekonomibyggnader, trädgård och park. Ädellövskog. Agrarindustriella
anläggningar.
Kan skada riksintresset:
Inga ”hot” i översiktsplanen.

Norrlången – Bårsten
D13- Ärla socken
Värdebeskrivning: Farledsmiljö med flera fornborgar, typisk för Södermanland.
Tre fornborgar på förkastningsbrant utmed forntida vattenled som förband Mälaren med Hjälmaren. Delvis mycket välbyggda och höga vallar med kallmurad utsida.
Kan skada riksintresset:
Vindkraftsetablering.

Kommunikationer

Vid utpekande av riksintressen inom transportsektorn är själva funktionen styrande. Kring viktiga transportleder bör därför inte bebyggelse eller verksamheter lokaliseras så att transportfunktionen äventyras. Inom kommunen är befintliga järnvägar i både nord-sydlig och öst-västlig riktning av riksintresse. Vidare är E20 och riksvägarna 53 och 56 av riksintresse. Av den anledningen har dessa vägar utökat byggnadsförbud till 50 meter respektive 30 meter utanför planlagt område. Järnvägsstationer av riksintresse är Eskilstuna resecentrum och Kvicksund station. Terminal av riksintresse är Folkesta (kombiterminal). De mark- och luftrum som är av betydelse för flygplatsen Stockholm-Västerås är också av riksintresse. En liten del av Eskilstuna kommun berörs av buller- och höjdbegränsningar kring denna flygplats. Staten har definierat områden för terminal av riksintresse i Eskilstuna kommun gällande Folkesta. * Staten har definierat områden för stationer av riksintresse i Eskilstuna kommun gällande Kvicksund järnvägsstation. ** * (Viss avvikelse gällande vägen till terminalen är felaktigt digitaliserad) * *(Viss avvikelse gällande placering av stationen är felaktigt digitaliserad. ) SE Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvändning: Transporter (För kommunala ställningstaganden)

Vindbruk

Ett angivet område som riksintresse för vindbruk innebär att området bedömts som särskilt lämpat för elproduktion från vindkraft. Bedömningen görs med hänsyn till bland annat medelvinden i området. Riksintresse är ett planeringsverktyg som finns beskrivet i miljöbalkens 3 och 4 kapitel. Riksintresse för vindbruk ryms inom 3 kap. 8 § miljöbalken. I Sverige har kommunerna planmonopol, vilket betyder att det är kommunerna som har bestämmanderätten över mark- och vattenanvändningen inom kommunens gränser. Ett angivet riksintresse innebär ett statligt anspråk på markanvändningen, och kommunerna har till uppgift att tillgodose angivna riksintresseområden i sin översiktliga planering, till exempel ej bevilja bygglov så att riksintresset äventyras. Länsstyrelserna ska se till att de berörda kommunerna tillgodoser riksintresset. Det är först när en ändrad mark- eller vattenanvändning prövas enligt miljöbalken som riksintresset får en rättslig betydelse. Då bedöms riksintresse för vindbruk mot andra befintliga riksintressen, exempelvis naturvård, kulturminnesvård, rennäring, försvarsmaktens intressen och luftfart. Riksintresseområden för vindbruk baseras på en matematisk modell i kombination med ett antal kriterier, vilket innebär att det även utanför dessa områden kan finnas utmärkta förutsättningar för att etablera vindkraftverk. SE Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvändning: Vindkraft (för kommunala ställningstaganden)

Totalförsvarets militära del

Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset. I Eskilstuna kommun finns inga områden av riksintresse för totalförsvaret som kan redovisas i översiktsplanen. Inom kommunen kan riksintresset framför allt påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana plan-, miljö- och bygglovsärenden. Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför och högre än 45 m inom tätort.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna