MENY
Eskilstuna kommun

Miljö och riskfaktorer

Den dominerande bullerkällan i tätorten är vägtrafiken. Det är snart 40 år sedan de första riktvärdena för trafikbuller kom, men någon nämnvärd förbättring har inte skett. Bilarnas motorer och drivsystem har blivit tystare men istället har bullret från däcken ökat med allt bredare däck. Detta tillsammans med ständigt ökad biltrafik medför att bullerproblemen bara vuxit. På sikt krävs minskad trafik för att markant minska bullerproblemen men de nya reglerna för bildäck skall förhoppningsvis ge en viss förbättring de närmaste åren.På landsbygden kan vägtrafiken också utgöra en stor bullerstörning. Även om trafikintensiteten är låg, vilket ger låg genomsnittsnivå, så innebär de högre hastigheterna att bullernivån från enstaka bilar blir hög. I områden där ljudnivån i övrigt är låg blir störningsupplevelsen kraftigare än vid motsvarande nivåer i tätorten.

Järnvägsbuller

Järnväg är en stor bullerkälla om än i begränsade områden. De senaste årens satsningar på Svealandsbanan har inneburit fler tåg i högre hastigheter. De nya tågen bullrar visserligen mindre än de gamla men fortfarande används gamla tåg i stor utsträckning. Godstrafiken nattetid kan upplevas som problem för kringboende. Till det buller som uppstår när tågen rullar kommer skrammel från last och surrningsutrustning, bromsljud och skrammel vid inbromsningar samt accelerationer. Dessa sekundära ljud stör mycket då de inte är förutsägbara på samma sätt som själva tågpassagen.

Flygbuller

 Flyget i Eskilstuna har inte så stor omfattning att de genomsnittliga nivåerna överskrider riktvärden, däremot kan maximalnivåerna utomhus överskridas i stora områden. Det är stora skillnader i bullerstörning från olika flygplanstyper och avgörande för det framtida bullret är vilka flygplan som kommer att trafikera flygplatsen och hur intensivt den utnyttjas. Flygplatsen har tillstånd till betydligt fler flygrörelser än vad som förekommer idag. För att kunna trafikera flygplatsen med stora flygplan krävs en breddning och förlängning av landningsbanan. Något som inte kommer göras så länge flygplatsen endast uppbärs av i huvudsak kommunala medel. SE DIGITAL KARTA Miljö och riskfaktorer: Bullerzoner, flyg Industribuller Industrier och andra verksamheter bullrar ofta. Det rör sig dels om buller från fläktar och andra fasta anläggningar men också om buller från last-, avfalls och materialhantering, transporter, handverktyg och många andra tillfälliga källor. Detta gör det svårt att bestämma skyddsavstånd till verksamheter. Verksamhetsutövaren är ansvarig för att riktvärden inte överskrids i närliggande bostadsbebyggelse, nya bostäder i närområdet kan därför innebära begränsningar för befintliga verksamheter.

Buller från motorsportanläggning

Motorsport är en verksamhet som orsakar mycket buller och Gröndals motorsportområde är den största källan i kommunen. Det finns bullerkrav på motorcyklar och andra fordon i internationella tävlingsbestämmelser och att få fordonen tystare än dessa är inte realistiskt. Att dämpa buller utmed banorna är också svårt med tanke på tillgänglighet för publik och säkerhetsbestämmelser som minskar möjligheten att använda bullervallar och skärmar.

SE DIGITAL KARTA Miljö och riskfaktorer: Bullerstörningar

Buller från skjutbanor

 Idag finns 12 skjutbanor i kommunen. Dessa används i högst varierad omfattning, men fyller i viss mån en funktion som gemensamhetsanläggningar som engagerar människor i trakten. Några är så kallade älgskyttebanor som används under en begränsad tid på året, medan andra används mer frekventerat för tävlingsskytte. De banor som används ofta bör på sikt samlas till ett fåtal platser i kommunen där störningarna på omgivningen kan minimeras. De redovisade bullerzonerna i digitala kartan är hämtade från ålderstiget material från länsstyrelsen.

Riktvärden för buller

För trafikbuller finns det fastställda riktvärden från regering och riksdag som gäller vid nybyggnation och det finns också etappmål för att åtgärda de mest bullerutsatta bostäderna. För andra bullertyper finns det riktvärden från Naturvårdsverket och från Socialstyrelsen. I digitala kartan redovisas de riktvärden som gäller för olika typer av bullerkällor med undantag för industribuller. Med riktvärden avses bullernivåer som inte bör överskridas. För flygbuller gäller dels den sammanvägda flygbullernivån (FBN) 55 db(A) och dels maximinivån 70 db(A) som riktvärde. Gemensamt för alla riktvärden är att de är en avvägning mellan miljönytta och kostnad. Att man klarar ett riktvärde är alltså inte detsamma som frihet från bullerstörning. Riktvärdet för trafikbuller är 55 decibel i genomsnitt vid fasad. Vid denna nivå uppger sig cirka 10 procent av befolkningen vara störda eller mycket störda av trafikbuller.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna