MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Fyrstegsprincipen tillämpas.
  • Tillgänglighet ska öka utan att behovet av personbilstransporter ökar.
  • Ökad satsning i infrastrukturen för att stärka kollektivtrafik i förhållande till biltrafik.
  • Restidskvoter cykel, buss kontra bil ska ligga som grund i den fysiska planeringen.
  • Förutsättningar för godstransporter med järnväg stärks genom att avsätta mark för hanteringen.
  • Ny bebyggelse lokaliseras - där så är möjligt - till befintliga och nya kollektivtrafikknutpunkter eller stråk.
  • I direkt anslutning till sådana vägar som frekvent används för miljöfarliga transporter ska riskanalyser göras i varje enskilt fall.
  • Platser för enkla byten mellan olika transportslag är viktiga för så kallade intermodala resor och är ett led för ett hållbart transportsystem.
  • Utforma trafikmiljö i anslutning tillplatser där många barn rör sig som skolor, förskolor, större lekparker m m utifrån vad barn upp till 12 år kan hantera.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna