MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Bilen ska inte längre vara normen i samhällsplaneringen utan resandet med hållbara färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras.
  • Långsiktigt hållbara och särskilt utpekade kollektivtrafikstråk ska prioriteras för bebyggelse, service och verksamheter.
  • Förutsättningar för busstrafik ska prioriteras vid ny- och ombyggnad av gatunätet, framförallt längs viktiga kollektivtrafikförsörjda stråk.
  • I anslutning till hållplatser byggs trygga och säkra parkeringar för att underlätta byte mellan transportslag.
  • Kommunen verkar för dubbelspår på sträckan Örebro-Eskilstuna-Stockholm samt Eskilstuna-Västerås.
  • Tillgängligheten till kollektivtrafiken ska öka.
  • Mark reserveras för eventuell hållplats för tåg vid Odlaren/Mälarsjukhuset

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna