MENY
Eskilstuna kommun

Kollektivtrafik

Stadsbyggnadsnämnden har i en avsiktsförklaring fastställt att bilen i fortsättningen inte ska vara norm i samhällsplaneringen. I samma avsiktsförklaring har även tre övergripande mål fastställts, nämligen:

1/andelen kollektivtrafikresor ska dubbleras till 2020,

2/ tillgängligheten till kollektivtrafiken ska öka samt

3/ kollektivtrafiken ska drivas med fossilfria drivmedel senast 2020.

Kollektivtrafikens andel av resorna i Eskilstuna ska öka. Förutsättning för detta är gena och tydliga körstråk för bussarna, hög turtäthet samt kortare restider.

Inom Eskilstuna är Torshälla –Centrum–Borsökna, Skiftinge–Centrum–Stenby, Hällby–Centrum–Viptorp och Skogstorp– Centrum–Mälarsjukhuset utpekade stråk. För landsbygdstrafiken inom kommunen är Västermo–Alberga–Centrum–Hällberga–Ärla och Bälgviken–Hållsta–Centrum–Sundbyholm utpekade stråk för busstrafik i trafikplanen. I översiktsplanen är framför allt Eskilstuna-Sundbyholm och Eskilstuna-Torshälla utpekade som primära stråk för bussar. Eskilstuna-Kvicksund är utpekat stråk för persontågstrafik. Vid ny- och ombyggnation av vägnätet ska bussen prioriteras utifrån framkomlighet, tillgänglighet och genhet. Busshållplatserna ska synliggöra kollektivtrafiken och skapa god trafiksäkerhet, exempelvis enkla och dubbla stopphållsplatser.

SE ÄVEN – Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvändning: Bebyggelsestruktur

För att underlätta byte mellan buss, tåg och andra trafikslag ska trygga och säkra bil- och cykelpark- eringar anläggas i anslutning till hållplatser/stationer. Målsättningen är också att busstrafiken till 2020 ska drivas med 100% fossilfria drivmedel. I framtiden kommer olika hybridfordon att bli aktuella och på lång sikt kommer rena elfordon troligtvis att dominera kollektivtrafiken.

Spårbunden kollektivtrafik i form av exempelvis spårvagn är bäst tillämplig i städer med storaresflöden. Investeringskostnaden för spårbundna trafiksystem är förhållandevis hög. Ett möjligt stråk är dock Torshälla-Eskilstuna-Mälarsjukhuset. 

Tillgängligheten till attraktiva naturområden för friluftsliv och rekreation ska förbättras genom att relatera dem till kollektivtrafikstråk. SE ÄVEN – Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvändning: Fritid 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna