MENY
Eskilstuna kommun

Gods

Sträckan Oxelösund-Eskilstuna-Hallsberg utgör en del av det nationellt utpekade järnvägsnätet för gods. E20 är en del av det nationella vägnätet för gods. Inriktningen är att andelen godstransporter på järnväg ska öka. För att åstadkomma detta krävs att en överflyttning från lastbil till järnväg sker. Ökade godstransporter på järnväg ställer krav på stora områden för omlastning och mark för detta ska reserveras. En ökad samordning av godstransporter i tätorterna måste ske, eftersom utrymmet där är begränsat samtidigt som transporterna i sig är miljöbelastande. En samordning av transporterna främjar även ett hållbart samhälle. Transporter av farligt gods ska i första hand ske utanför tätorterna.

Inom ett avstånd på 150 meter från järnvägen föreslår länsstyrelserna en zonindelning som underlag för riskbedömning. Zonerna har inga fasta gränser utan riskbilden för ett aktuellt planområde är avgörande för bedömning av lämpliga avstånd. Generellt kan man dock säga att det normalt inte ska finnas någon bebyggelse inom 30 meter från järnvägen på grund av att detta utrymme erfordras för eventuella räddningsinsatser. Ett sådant avstånd medger också en eventuell komplettering av riskreducerande åtgärder vid förändrad risksituation, ger bättre bullerreduktion och möjliggör framtida spårkompletteringar. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna