MENY
Eskilstuna kommun

Transporter

Trafik- och bebyggelsestrukturen ska anpassas till ett mer effektivt och uthålligt samhälle. Planeringen utgår från befintlig infrastruktur samt tillämpning av fyrstegsprincipen. Denna innebär, att i första hand påverka resebeteende och i sista hand anlägga en ny väg. Det är viktigt att utgå från ökad tillgänglighet utan att bil behöver användas. God tillgänglighet med kollektivtrafik kombinerad med god turtäthet ska ge förutsättningar för ökad andel kollektiva lösningar i förhållande till andelen biltrafik. Attraktiva och gena stråk för gående och cyklister är ett alternativ för boende inom 3-5 km från centrum och andra viktiga målpunkter. Godstransporter på väg (lastbilsandel) ska minskas, vilket innebär att det ska skapas bättre förutsättningar för transporter på järnväg. Planindikatorer som till exempel restidskvoter mellan olika trafikslag ska användas vid planering av tillkommande bebyggelse. Planindikatorer är viktiga verktyg att visa lämplighet av olika lokaliseringar avseende hållbara transporter.

SE ÄVEN Del 2 grunddrag i mark och vattenanvändning: Bostäder och boende

SE ÄVEN Trafikplanen

FAKTA Fyrstegsprincipen Steg 1 - Påverka valet Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt exempelvis planering, påverkan, reglering eller information. Steg 2 - Använd effektivare Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av exempelvis befintligt vägnät. Det kan vara åtgärder som till exempel ändrade hastigheter eller att separera olika typer av trafik, exempelvis att fordonstrafik separeras från gång- och cykelvägar. Steg 3 - Förbättra Förbättringsåtgärder i transportsystemet till exempel kurvrätningar, breddningar eller nya av- och påfarter. Steg 4 - Bygga nytt Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna