MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

Lokalisering av vindkraftverk

 • Riksintresseområden för vindbruk i Eskilstuna kommun hävdas. I samband med prövning bedöms vilka hänsyn som krävs till värden i landskapet, bland annat skyddad natur och kulturmiljöer. Detta gäller särskilt när flera riksintressen överlagrar varandra.
 • Vindkraft ska om möjligt prioriteras i områden med goda förutsättningar för att större ansamlingar av verk kan rymmas, med kompletteringar vartefter.
 • I riksintresseområden prioriteras grupper om fler än tre verk (s k vindkraftparker).
 • I de områden som i karta pekas ut som möjliga för prövning finns bra vindförutsättningar samt endast ett fåtal motstående intressen. I dessa områden ska annan exploatering som försvårar vindkraftutbyggnad undvikas.
 • Vid lokalisering av vindkraftverk vägs in hänsyn till värdefulla natur- och kulturmiljöer samt miljöer med betydelse för besöksnäring och friluftsliv.
 • Så långt möjligt ska vindkraftverk samspela med landskapets linjer och strukturer. Det innebär, att grupperingar av verk inte bör omfatta flera, åtskilda landskapsrum liksom att placeringar bör följa linjeringen av en väg eller riktningen på en dalgång.
 • Vindkraftverk placeras i första hand i sådana områden som redan är ianspråktagna av större vägstråk, kraftledningsstråk, etc. Prövning av platsens förutsättningar
 • Prövning görs av länsstyrelsen beroende på vindkraftverkens storlek och antal, varvid kommunen är remissinstans.
 • I samband med prövning av vindkraftverk ska samråd ske med angränsande kommuner om inom 3 km på land och inom 7 km över vatten.
 • Hellre få och större grupper (>10) av vindkraftverk än många små med färre verk, avstånd lämpliga ur visuell synpunkt mellan enskilda verk och mellan grupper av verk varierar, särskilt i skogslandskapet, och måste bedömas i varje enskilt fall. Ett avstånd på cirka 2 km tjänar som riktmärke.
 • Vid etablering ska förutsättningarna för fortsatt markanvändning av jordbruk och skogsbruk undersökas för optimering.
 • Värdefulla kulturmiljövärden liksom värdefullt lokalt växt- och djurliv ska kartläggs och störningar minimeras vid detaljlokalisering av vindkraftverk samt vid byggande, underhåll och nedmontering.
 • Allmänna principer för att undvika kollisionsrisker med fåglar och fladdermöss enligt naturvårdsverkets utredning bör iakttas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna