MENY
Eskilstuna kommun

Landskapsanalys

I samband med att vindkraftsanlysen genomfördes togs en kommuntäckande landskapsanalys fram. I denna beskrivs ett 50-tal karaktärsområden definierade utifrån särdrag i landskapet med utgångspunkt i rumsskapande vegetation och topografisk kontur. För varje karaktärsområde anges känsligheten för nya inslag i form av bebyggelse och andra anläggningar som vägar och vindkraftverk..

Vindkraften är generellt positiv för regionala och globala naturvärden, eftersom den bidrar till minskad växthuseffekt, mindre försurning och övergödning, mindre utsläpp av luftföroreningar och bättre luftkvalitet, men kan lokalt påverka naturvärden negativt på olika sätt. Vindkraftverk förekommer ofta som symbol för förnyelsebar energi. Denna innebörd ger vindkraftverk ofta ett positivt intryck hos människor.

Miljönyttan med vindkraft anses stor samtidigt som det gäller att lokalisera och bygga kraftverken så att omgivningen påverkas så litet som möjligt. Människor påverkas direkt och mätbart genom till exempel buller och skuggor och indirekt genom till exempel upplevelsen av visuell påverkan. Natur- och kulturmiljön kan också påverkas och därmed områdets förutsättningar och attraktion för rörligt friluftsliv och turism.

Trots att verken är rejält höga, uppfattas de av de flesta som smäckra och tilltalande. De stänger heller inte i så hög grad av siktlinjer i landskapsbilden. Däremot kan de genom propellerrörelsen komma att dominera i ett närlandskapp g a att blicken instinktivt dras till sådant som rör sig. Detta skiljer dem från andra storskaliga vertikala element som master och bropelare. Den mänskliga blicken dras automatiskt till föremål som rör sig, och det gör att vi lätt fokuserar på vindkraftverk i en landskapsbild. Större och högre verk ger långsammare rotation och ett lugnare intryck än ett litet. Större vindkraftverk ger också högre energiproduktion än små vindkraftverk.

Hur vi upplever vindkraft beror också mycket på väder, ljus och årstid. En vindkraftspark kan upplevas mycket olika en vårdag, badande i solljus och en mulen, mörk höstdag. Väder- och ljusförhållandena är olika på olika platser och därför kan upplevelsen av vindkraftverk bli olika på olika platser. Landskapets struktur har en avgörande betydelse för hur verket upplevs. I ett storskaligt landskap med låg komplexitet - t ex ett ensartat skogslandskap, ett större slättlandskap eller ett större vattenrum, där det i huvudsak saknas jämförelseobjekt – fördras vindkraftverk vanligtvis av fler. I ett landskap med stor komplexitet – ett mosaiklandskap - särskilt ett kuperat med omväxlande öppna och slutna landskapsrum - kan ett ”felplacerat” kraftverk skapa disharmoni.

Boverkets rekommendation är, att vindkraftverk i första hand ska placeras i redan exploaterade områden som industrilandskap, hamnområden, större vägstråk eller kraftledningsstråk etc. I andra hand i storskaliga landskapsrum enligt ovan och om möjligt helt undvikas i utpräglat småskaliga mosaiklandskap. Viktigt är generellt att samverka med landskapets karaktär så att man t ex håller sig inom ett och samma landskapsrum vid en etablering. I öppet landskap där siktlinjerna är fria blir vindkraftverk synliga inom ett relativt stort område. Från utsiktspunkter i än högre grad. I kraftigt kuperade landskap bidrar kuperingen till att dölja vindkraftetablering i vissa siktlinjer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna